TS. Chu Thị Xuân
TS. Chu Thị XuânGIẢNG VIÊN
Email: xuan@itims.edu.vn / xuan.chuthi@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Công nghệ vi lưu trong chế tạo các vi giọt và vi nang.
 • Các vật liệu nano ứng dụng trong cảm biến sinh học điện hóa.

GIẢNG DẠY

 • – Phương pháp hóa ướt chế tạo các vật liệu nano

 • Cảm biến sinh học và chip sinh học

GIỚI THIỆU

TS. Chu Thị Xuân hiện là giảng viên thuộc Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tiến sĩ Chu Thị Xuân đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vật lý hạt nhân, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN năm 2005; nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ nano, Trường ĐH Paris XI-Orsay-CH Pháp năm 2008; hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật sinh học, vật liệu sinh học/Trường Đại học Công nghệ Compiegne, CH Pháp năm 2011. Các hướng nghiên cứu hiện nay của TS. Chu Thị Xuân bao gồm: Công nghệ vi lưu trong chế tạo các vi giọt và vi nang; Các vật liệu nano ứng dụng trong cảm biến sinh học điện hóa.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

Chủ nhiệm đề tài cấp trường:

 • Nghiên cứu quá trình trộn SU-8 3050/cyclopentanone nhằm chế tạo các vi cấu trúc với chiều dầy cỡ nano mét. Mã số T2016-PC-125.
 • Chế tạo và đo đặc trưng điện hóa của vật liệu Ni(OH)2 định hướng ứng dụng trong cảm biến đo glucose. Đề tài SAHEP mã số TC2020-SAHEP-025.

Chủ nhiệm đề tài cấp bộ:

 • Nghiên cứu chế tạo vât liệu nano Ni(OH)2 mọc trực tiếp trên điện cực định hướng ứng dụng trong cảm biến đo nồng độ glucose. Mã số B2022-BKA-25 CTVL.

Chủ nhiệm đề tài NAFOSTED:

 • Nghiên cứu chế tạo hệ vi lưu ứng dụng trong phát hiện vi rút gây bệnh. Nafosted: 103.02-2012.78.
 • Thiết kế chế tạo cảm biến sinh học vi dòng chảy tích hợp điện cực giả so sánh dung trong chế tạo vật liệu nano ứng dụng trong cố định ADN. Nafossted: 103.02-2015.44

Một số bài báo điển hình:

Bài báo ISI:

 1. Do Quang Dat, Lam Van Nang, Chu Manh Hung, Chu Thi Xuan, Nguyen Van Duy and Nguyen Duc Hoa. Preparation and Gas Sensing Properties of rGO/CuO Nanocomposites. ESC J. Solid State Sci. Tech.11 (2022). DOI: 10.1149/2162-8777/ac5c7f.
 2. Ho Huu Hau , Truong Tien Hoang Duong , Nguyen Khac Man, Tran Thi Viet Nga, Chu Thi Xuan. Enhanced NO2 gas-sensing performance at room temperature using exfoliated MoS2 nanosheets. Sen. Actuators: A. Phys. 332 (2021). DOI: 10.1016/j.sna.2021.113137.
 3. Thi Oanh Vu, Thi Xuan Chu and Duc Hoa Nguyen. A highly sensitive non-enzymatic glucose electrochemical sensor based on NiO nanohives. Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotech. 12 (2021). DOI: 10.1088/2043-6262/ac4995.
 4. Nguyen Hong Hanh, Lai Van Duy, Chu Manh Hung, Chu Thi Xuan, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa. High-performance acetone gas sensor based on Pt− Zn2SnO4 hollow octahedra for diabetic diagnosis. J. Alloys and Compounds. 886 (2021). DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.161284.
 5. Thi-Xuan Chu, Van-Phu Vu, Hong-Thuy Tran, Thi-Luyen Tran, Quang-Thinh Tran, and Tu Le Manh. Molecularly Imprinted Polyaniline Nanowire-Based Electrochemical Biosensor for Chloramphenicol Detection: A Kinetic Study of Aniline Electropolymerization, Journal of The Electrochem. Soc. 167 (2020), 027527, DOI: 10.1149/1945-7111/ab6a7e.
 6. Luyen Thi Tran, Thinh Quang Tran, Ha Phu Ho, Xuan Thi Chu, and Tuan Anh Mai, Simple Label-Free Electrochemical Immunosensor in a Microchamber for Detecting Newcastle Disease Virus. J. nanomater. (2019) 1-9. DOI: 10.1155/2019/3835609.
 7. Xuan T. Chu, Quan V. V. Trieu, Thinh Q. Tran, Thanh D. Pham, Trung Q. Vu, Thuy H. Tran, and Tuan A. Mai, Possible Monitoring and Removal of As(III) by an Integrated System of Electrochemical Sensor and Nanocomposite Materials, J. nanomater. (2018) 1-9, DOI: 10.1155/2018/9250463.
 8. Chu T. Xuan, Nguyen T. Thuy, Tran T. Luyen, Tran T.T. Huyen and, Mai A. Tuan. Carbon Nanotube Field-Effect Transistor for DNA Sensing. J. Elec. Mat. 64 (2017) 3507-3511. DOI: 10.1007/s11664-016-5238-2.
 9. L. Tran, T.X. Chu, P.Q. Do, D.T. Pham, V.V.Q. Trieu, D.C. Huynh and A. T. Mai. In-channel-grown polypyrrole nanowire for the detection of DNA hybridization in an electrochemical microfluidic biosensor. J. Nanomater. Volume 2015 (2015), Article ID 458629, 7 pages.
 10. L. Tran, T.X. Chu, D.C. Huynh, D.T. Pham, T. H. T. Luu and A. T. Mai. Effective immobilization of DNA for development of polypyrrole nanowires based biosensor. App. Surf. Sci. 314 (2014) 260-265. DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.06.068.
 11. Mai Anh Tuan, Duc Thanh Pham, Thi Xuan Chu, Nguyen Minh Hieu & Nguyen Hoang Hai. Highly sensitive DNA sensor based on polypyrrole nanowire. App. Surf. Sci. 309 (2014) 285-289. DOI: 1016/j.apsusc.2014.05.032.
 12. X. Chu, A. V. Salsac, E. Leclerc, D. Barthès-Biesel, H. Wurtz & F. Edwards-Lévy. Comparison between measurements of elasticity and free amino group content of ovalbumin microcapsule membranes: discrimination of the cross-linking degree. J. Colloid Interf. Sci. 355 (2011), 81–88. DOI: 10.1016/j.jcis.2010.11.038.

Bài báo quốc tế khác:

 1. Vu Thi Oanh, Chu Thi Xuan, Le Manh Tu & Nguyen Duc Hoa. A Simple Chemical Procedure for Direct Synthesis of NiO on Nickel Foam Electrode Applied in Non-enzymatic Glucose Electrochemical Measurements. ICERA 2021: Advances in Engineering Research and Application, 2021.
 2. Thi-Xuan Chu, Anne-Virginie Salsac, Eric Leclerc, Dominique Barthes-Biesel. Automatic evaluation of the elastic modulus of a capsule membrane. Advances in intelligent systems and computing. 245 (2014) 389-398. DOI: 10.1007/978-3-319-02821-7_34.

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia:

 1. Chu Thi Xuan. Non-enzymatic glucose sensor based on CuO nanoplates. VN. J. Sci. Technol. 146 (2020) 54-57.
 2. Nguyen thi thai, chu thi xuan, pham duc thanh, nguyen phuong nhung, and mai anh tuan. Formation of microdroplet in t-junction microfluidic System: experiment and simulation. Commu. Physics. 28 (2018) 225-235. DOI: 10.15625/0868-3166/28/3/12530.
 3. Nguyen Duc Hieu, Chu Thi Xuan, Phan Duc Thanh, and Mai Anh Tuan. Possible removal of heavy metal and selective rare-earth ions by polymeric and nano-composite materials. Vietnam J. Chem. 54 (2016) 401-415.
 4. Luu Thi Hoai Thuong, Tran Thi Luyen, Phan Duc Thanh, Trieu Van Vu Quan, Pham Van Tong, Ta Thi Nhat Anh, Chu Thi Xuan and Mai Anh Tuan. Fabrication of PDMS-based microfluidic devices toward biomedical application. VN. J. Sci. Technol. 105 (2015) 038-042.

Bài báo trong kỷ yếu hội nghị quốc gia/quốc tế:

 1. Tien Anh Nguyen, Thi Xuan Chu, Van Quynh Nguyen, Chi Hieu Le, Duc Tan Tran, Recent Advances in Development of Microfluic Systems in Viet Nam, ICAMN2019, 263-266, ISBN: 978-604-950-978-0
 2. Nguyen T. Thuy, Tran T. Luyen, Tran T.T. Huyen, Chu T. Xuan, Chu V. Tuan, Vu Duy Hai and Mai Anh Tuan. Fabrication of back gate CNTFET toward the DNA sensor application. The 6th international conference on the development of biomedical engineering in Vietnam, June 2016. Page 113-116, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 3. Nguyen Thi Thai, Chu Thi Xuan, Pham Duc Thanh Hiroaki Suzuki, and Mai Anh Tuan. Fabrication of microdroplets using PDMS-based T-junction microfluidic system. 3rd International conference on advanced materials and nanotechnology, Oct. 2016. Page 182-186, Hanoi, Vietnam
 4. Tran Thi Ha, Nguyen Tran Thuat, Chu Thi Xuan and, Mai Anh Tuan. Fabrication of optical band-pass filter by electron-beam assisted deposition evaporation technique. 3rd International conference on advanced materials and nanotechnology, Oct. 2016. Page 178-181, Hanoi, Vietnam.
 5. Pham Van Hao, Pham Duc Thanh, Chu Thi Xuan, Nguyen Hoang Hai and, Mai Anh Tuan. Nanoporous Pt-rich electrodes fabrication using dealloying method. 3rd International conference on advanced materials and nanotechnology, Oct. 2016. Page 149-153, Hanoi, Vietnam.
 6. Trieu Van Vu Quan, Nguyen Hai Nam, Chu Thi Xuan and, Mai Anh Tuan. Simple anodic stripping voltammetry method for the determination of As3+. 3rd International conference on advanced materials and nanotechnology, Oct. 2016. Page 191-194, Hanoi, Vietnam.
 7. Luu Thi Hoai Thuong, Tran Thi Luyen, Do Phuc Quan, Pham Duc Thanh, Pham Thi Kim Thanh, Chu Thi Xuan & Mai Anh Tuan. Design and fabrication of microfluidic biosensor composed of a PDMS microchannel and three electrode platform for electrochemical measurement. International conference on advanced materials and nanotechnology, dec. 2014. Page 254-259 Hanoi, Vietnam.
 8. Tran Thi Luyen, Luu T. Hoai Thuong, A. Verwimp, M. Motmans, Pham Duc Thanh, Chu Thi Xuan & Mai Anh Tuan. Easy immobilization of DNA for development of polypyrole nanowires based biosensor International sumposium on Eco-materials processing and design (ISEPD 2014). Jan. 2014. Page 88-91, Hanoi, Vietnam.
 9. Chu Thi Xuan, Pham Duc Thanh & Mai Anh Tuan. Size control and characterization of monodispersed micro-capsules using flow-focusing microfluidic system. International conference on advanced materials and nanotechnology, dec. 2012. Page 18-23, Hanoi, Vietnam.
 10. X. Chu, E. Leclerc, A. V. Salsac, D. Barthès-Biesel, L. Griscom & F. Edwards-Lévy. Online fabrication and characterization of microcapsule populations with a flow-focusing microfluidic system. 3rd Micro and Nano Flows Conference, N79, Aug. 2011, Thessaloniki, Greece.
 11. Barthès-Biesel, X. Hu, A. V. Salsac & T. X. Chu. Three-dimensional effects in the flow of bioartificial capsules in pores. Euromech Colloquium 521- Biomedical flows at low Reynolds number. Aug. 2011, Zurich, Switzerland.
 12. X. Chu, A. V. Salsac, E. Leclerc, D. Barthès-Biesel, H. Wurtz & F. Edwards-Lévy. Measurement of microcapsule membrane elasticity using a microfluidic technique: discrimination between populations. 2nd European. Conference on Microfluidics, N98, dec. 2010, Toulouse, France.
 13. X. Chu, A. V. Salsac, E. Leclerc, D. Barthès-Biesel, F. Edwards-Lévy & H. Wurtz. Measurement and discrimination of the membrane elasticity of microcapsule populations using an inverse method. 12th conference on condensed matter, Aug. 2010, Troyes, France.

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Không có

THÔNG TIN THÊM

 • Không có