CƠ CẤU TỔ CHỨC

CoCauToChucVienITIMS

LÃNH ĐẠO VIỆN

GIÁM ĐỐC VIỆN
GIÁM ĐỐC VIỆNGS. TS. Nguyễn Phúc Dương
PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN
PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆNGS. TS. Nguyễn Đức Hòa

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ:

Tính đến tháng 02/2022, Viện ITIMS có tổng số 47 Cán bộ, trong đó có 03 giáo sư, 11 phó giáo sư, 26 tiến sĩ, 1 thạc sĩ:

  • Cán bộ biên chế: 44 người
  • Cán bộ hợp đồng với ITIMS: 03 người