QUY CHẾ ĐÀO TẠO

Xem chi tiết Quy chế đào tạo đại học tại website Đại học Bách Khoa HN và sau đại học tại website của Viện Đào tạo sau đại học.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
VỀ KHOA HỌC VẬT LIỆU (ITIMS)

———– O ———–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———– O ———–

 QUY ĐỊNH

Về công tác tổ chức và đánh giá thi học phần các hệ đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ

(Ban hành kèm theo Quyết định số ………./QĐ-ĐHBK-ITIMS ngày….tháng….năm 20….của Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế

vềKhoa học Vật liệu (ITIMS), trường ĐH Bách Khoa Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Quy định này được xây dựng nhằm thống nhất phương thức tổ chức và đánh giá kết quả thi học phần được tổ chức theo hình thức tín chỉ của các hệ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ do Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS) đảm nhiệm.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy định này chỉ áp dụng đối với các học phần thạc sĩ chuyên ngành Khoa học và kỹ thuật vật liệu điện tử; các học phần tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu điện tử và Công nghệ vật liệu điện tử như ở phụlục 1; 2; 3 quy định này.

Điều 3. Thành phần tham gia tổ chức và đánh giá kết quả thi

 1. Cán bộ coi thi (CBCT): Là các cán bộ giảng dạy của Viện ITIMS;
 2. Cán bộ chấm thi (CBChT): là giảng viên giảng dạy học phần và do Viện phân công;
 3. Cán bộ chấm phúc tra (CBCPT): là giảng viên do Viện phân công khi có đơn phúc tra;
 4. Trợ lý sau đại học: thực hiện các công việc hành chính liên quan đến công tác tổ chức thi và đánh giá kết quả học phần.

Chương II

TỔ CHỨC THI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Điều 4. Hình thức tổ chức thi

 1. Hình thức tổ chức thi và đánh giá kết quả thi học phần cần thực hiện theo đề cương chi tiết học phần đã được phê duyệt và thông báo công khai cho học viên vào giờ lên lớp đầu tiên của học phần;
 2. Với hình thức thi tự luận, sử dụng giấy thi do Nhà trường cung cấp;
 3. Với hình thức thi vấn đáp: đề nghị giảng viên phụ trách học phần nộp văn phòng viện bộ câu hỏi thi.

Điều 5. Ra đề thi

 1. Giáo viên phụ trách học phần đảm nhiệm việc ra đề thi tự luận và đáp án đề thi phù hợp với đề cương môn học và nộp lại cho Viện trước ngày thi. (Ghi chú: Để bảo mật các thầy/cô sẽ tự photo đề thi theo số học viên và cho vào phong bì niêm phong rồi nộp cho Viện trước ngày thi);
 2. Các cán bộ ra đề có trách nhiệm giải quyết các thắc mắctrong thời gian thi (nếu có).

Điều 6. Tổ chức coi thi

CBCT ký xác nhận khi nhận và bàn giao túi bài thi, kèm theo giấy thi, danh sách học viên, số lượng đề thi.

Điều 7. Chấm thi

 1. Việc tổ chức chấm thi sẽ do chính cán bộ giảng dạy thực hiện;
 2. Đối với những môn chuyên ngành (Phụ lục 1; 2; 3), CBChT sẽ chịu trách nhiệm vào điểm;
 • Các bảng điểm phải có chữ ký của CBChT và nộp về văn phòng Viện;
 • Lãnh đạo Viện xác nhận bảng điểm và chuyển về Viện sau đại học.

Điều 8. Phúc tra bài thi

 1. Trợ lý sau đại học tập hợp đơn phúc tra điểm thi và gửi tới Lãnh đạo viện phụ trách đào tạo;
 2. Lãnh đạo viện phụ trách đào tạo cử cán bộ phúc tra, ghi rõ thời hạn gửi kết quả phúc tra;
 3. Kết quả trước và sau khi phúc tra cần được ghi rõ trong đơn xin phúc tra của sinh viên.

 

Chương III

CÔNG TÁC LƯU TRỮ BÀI THI

Điều 9. Lưu trữ bài thi của học phần (áp dụng đối với thi tự luận):

 1. Hồ sơ thi của học phần bao gồm:
 • Đề thi kết thúc học phần và đáp án.
 • Bài thi của học viên
 • Bản pho to bảng điểm.
 • Bản pho to biên bản giao nhận bài thi.
 • Đơn xin phúc tra, danh sách CBCPT và biên bản chấm phúc tra
 1. Thời gian lưu trữ trong 02 năm tại Văn phòng Viện tính từ ngày thi.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy định này được áp dụng tạm thời từ học kỳ I năm học 2011-2012 đối với các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại Viện ITIMS.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Tất cả các cán bộ giảng dạy của Viện ITIMS chịu trách nhiệm thực hiện quy định này.

Phụ lục 1: Danh mục học phần Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật vật liệu điện tử

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN TÍN CHỈ HÌNH THỨC THI
1. IMS6010 Tiếng Anh nâng cao 2 Tự luận
2. IMS6020 Cơ học lượng tử ứng dụng 3 Tự luận / Vấn đáp
3. IMS6030 Vật lý thống kê ứng dụng 3 Tự luận / Vấn đáp
4. IMS6040 Vật lý chất rắn nâng cao 3 Tự luận / Vấn đáp
5. IMS6050 Vật lý sinh học và các hệ cô đặc thể mềm 3 Tự luận / Vấn đáp
6. IMS6060 Cấu trúc điện tử và liên kết trong phân tử và vật rắn 2 Tự luận / Vấn đáp
7. IMS6070 Vật lý vật liệu bán dẫn 2 Tự luận / Vấn đáp
8. IMS6080 Từ học, vật liệu từ và siêu dẫn 3 Tự luận / Vấn đáp
9. IMS6090 Công nghệ vi hệ thống 2 Tự luận / Vấn đáp
10. IMS6100 Vật lý, công nghệ mạch tích hợp và cảm biến bán dẫn 2 Tự luận / Vấn đáp
11. IMS6110 Vật liệu và linh kiện quang điện tử 2 Tự luận / Vấn đáp
12. IMS6120 Vật liệu có cấu trúc nano 2 Tự luận / Vấn đáp
13. IMS6130 Tin học vật lý 2 Tự luận / Vấn đáp
14. IMS6140 Quang từ 2 Tự luận / Vấn đáp
15. IMS6150 Điện tử học Spin 2 Tự luận / Vấn đáp
16. IMS6160 Công nghệ Sol-gel 2 Tự luận / Vấn đáp
17. IMS6170 Hóa vật liệu 2 Tự luận / Vấn đáp
18. IMS6190 Các vấn đề về quản lý trong công nghiệp công nghệ cao 2 Tự luận / Vấn đáp
19. IMS6200 Thiết kế vi hệ thống 2 Tự luận / Vấn đáp
20. IMS6210 Công nghệ đóng gói mạch tích hợp (IC) 2 Tự luận / Vấn đáp
21. IMS6220 Công nghệ chế tạo linh kiện bán dẫn 2 Tự luận / Vấn đáp
22. IMS6230 Công nghệ nano sinh học 2 Tự luận / Vấn đáp
23. IMS6240 Vật liệu thông minh và ứng dụng 2 Tự luận / Vấn đáp
24. IMS6250 Hóa học nano 2 Tự luận / Vấn đáp
25. IMS6260 Các vấn đề cơ bản của
vật lý và khoa học vật liệu tính toán trong  lĩnh vực vật liệu điện tử
2 Tự luận / Vấn đáp


Phụ lục 2:Danh mục học phần Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu điện tử

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN TÍN CHỈ HÌNH THỨC THI
1. IMS7010 Khoa học vật liệu điện tử 3 Tự luận / Vấn đáp
2. IMS7021 Vật lý của các hệ thấp chiều – Nano, màng mỏng và bề mặt 3

Tự luận / Vấn đáp

3. IMS7031 Nano từ và điện tử học spin 3

Tự luận / Vấn đáp

4. IMS7041 Linh kiện điện tử và cảm biến nano 3 Tự luận / Vấn đáp
5. IMS7051 Những vấn đề chọn lọc của vật lý siêu dẫn nhiệt độ cao 3 Tự luận / Vấn đáp
6. IMS7061 Vật liệu và linh kiện quang điện tử nâng cao 3

Tự luận / Vấn đáp


Phụ lục 3
:Danh mục học phần Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu điện tử

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN TÍN CHỈ HÌNH THỨC THI

1.

IMS7070 Công nghệ vật liệu điện tử tiên tiến 3 Tự luận / Vấn đáp
2. IMS7081 Linh kiện vi hệ thống 3 Tự luận / Vấn đáp
3. IMS7091 Các kỹ thuật khảo sát tính chất từ của vật liệu 3 Tự luận / Vấn đáp
4. IMS7101 Công nghệ chế tạo các cấu trúc micro và nanô 3 Tự luận / Vấn đáp
5. IMS7111 Công nghệ năng lượng mới 3 Tự luận / Vấn đáp
6.

IMS7121

Các hệ tích trữ năng lượng: Khoa học và công nghệ 3 Tự luận / Vấn đáp