DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH CÁC KHÓA

STT Họ và tên Mã NCS
1 Nguyễn Đức Minh NCS40_2004
STT Họ và tên Mã NCS
1 Đặng Thị Thanh Lê NCS10_2005
2 Nguyễn Thị Mùa NCS11_2005
3 Đào Vân Trường NCS13_2005
4 Phương Đình Tâm NCS12_2005
4 Phương Đình Tâm NCS12_2005
STT Họ và tên Mã NCS
1 Nguyễn Hoàng An NCS34_2006
2 Nguyễn Thị Lan NCS38_2006
3 Trần Thị Việt Nga NCS36_2006
4 Trần Trọng An NCS37_2006
5 Nguyễn Trí Tuấn NCS16_2006
6 Hoàng Hữu Tân NCS29_2006
STT Họ và tên Mã NCS
1 Trần Đức Hoàng NCS41-2007
2 Khúc Quang Trung NCS42-2007
STT Họ và tên Mã NCS
1 Đàm Nhân Bá NCS2008092
2 Trần Quang Huy NCS2008093
3 Lê Thanh Hùng NCS2008094
4 Nguyễn Văn Hồng NCS2008-086
5 Đào Thị Thủy Nguyệt NCS2008096
6 Nguyễn Thị Thủy NCS2008097
7 Mẫn Hoàng Việt NCS2008099
STT Họ và tên Mã NCS
1 Nguyễn Tiến Anh NB090002
2 Nguyễn Tuấn Anh NB090003
3 Hoàng Văn Hán NB090015
4 Nguyễn Tuấn Minh NB090038
5 Chu Văn Tuấn NB090072
6 Đỗ Thành Việt NB090076
STT Họ và tên Mã NCS
1 Lương Ngọc Anh NB10044
2 Giáp Văn Cường NB10042
3 Bùi Quang Thanh NB10045
4 Nguyễn Quang Lịch NA10.030
STT Họ và tên Mã NCS
1 Nguyễn Thị Quỳnh Chi NB110080
2 Đỗ Đăng Trung NB110079
3 Ngô Đức Quân NB110088
STT Họ và tên Mã NCS
1 Vương Sơn NB120064
1 Nguyễn Văn Toán NB120061
2 Phạm Văn Tòng NB120062
3 Phùng Thị Hồng Vân NB120060

STT

Họ và tên Mã NCS
1 Nguyễn Văn Dũng NB130015
2 Nguyễn Kim Thanh

NB130016

STT Họ và tên Mã NCS
1 Nguyễn Trường Giang NCS14134
2 Chu Thị Quý NCS14135

STT

Họ và tên Mã NCS
1 Lê Đức Hiền NCS15103
2 Trần Thị Ngọc Hoa NCS15096
3 Nguyễn Thanh Hương NCS15098
4 Vũ Thị Hoài Hương NCS15095
5 Nguyễn Ngọc Minh NCS15097
6 Nguyễn Văn Minh NCS15102
7 Quản Thị Minh Nguyệt NCS15101
8 Trịnh Minh Ngọc NCS15094
9 Hoàng Xuân Thanh

NCS15100

STT Họ và tên Mã NCS
1 Trịnh Tuấn Anh NCS16009
2 Đặng Văn Hiếu NCS16007
3 Nguyễn Văn Hoàng NCS16012
4 Trần Thị Hà NCS16008
5 Lục Như Quỳnh NCS16010
6 Nguyễn Xuân Thái NCS16011
STT Họ và tên Mã NCS
1 Trịnh Tuấn Anh
2 Đặng Văn Hiếu
3 Nguyễn Văn Hoàng
4

Nguyễn Tất Thắng

STT Họ và tên Mã NCS
1 Nguyễn Hồng Hanh
2 Nguyễn Thành Vinh
3 Nguyễn Văn Đường
STT Họ và tên Mã NCS
1 Nguyễn Minh Phương
2 Trịnh Thị Hà
3 Lưu Hoàng Minh
4 Đỗ Quang Đạt
5 Nguyễn Việt Tùng