Skip to content
Danh sách đề tài nghiên cứu In Email
Viết bởi Long VIC   
Thứ sáu, 16 Tháng 12 2016 13:59

Các đề tài đang thực hiện  tại PTN

 • “Nghiên cứu công nghệ chế tạo linh kiện vi cơ điện tử (MEMS) ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp và giao thông”; đề tài thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước mã số KC 02/06-10

 • “Nghiên cứu chế tạo một số cảm biến khí và sinh học trên cơ sở vật liệu có cấu trúc nanô kết hợp công nghệ vi cơ điện tử, Để tài nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng”, mã số 05/2009/HĐ-ĐTĐL; nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng giai đoạn 2009-2012

 • “Nghiên cứu chế tạo một số loại linh kiện điện tử và cảm biến trên cơ sở dây nano ôxít kim loại bán dẫn”, mã số 103.02.95.09; thuộc Quỹ nghiên cứu và phát triển quốc gia (NAFOSTED) giai đoạn 2009-2011

 • “Nghiên cứu chế tạo chuỗi cảm biến điện hóa trên cơ sở vật liệu polyme dẫn cấu trúc nano, để phát hiện một số virut gây bệnh”, mã số 103.02.31.09; thuộc Quỹ nghiên cứu và phát triển quốc gia (NAFOSTED) giai đoạn 2009-2011

 • “Hoàn thiện công nghệ chế tạo vi cảm biến điện hóa và thiết bị đo để xác định virruts cúm A”, mã số B2009-01-262; Đề tài KHCN cấp Bộ.

 • “Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu nanô SnO2 pha tạp Eu3+ được chế tạo bằng phương pháp sol-gel Các đối tác quốc tế, Mã số: B2009-01-263; Đề tài KHCN cấp Bộ.


Báo cáo và bài báo khoa học (tạp chí quốc tế ISI):

2010 (14 bài)
 

  1

  Anh-Tuan Le*, Pham Thanh Huy, Le Thi Tam, Phuong Dinh Tam, Tran Quang Huy, Nguyen Van Hieu, “Novel silver nanoparticles:synthesis, properties and applications”, Int. J. Nanotechnology, Accepted. (IF2009=1.23)

  2

  Nguyen Van Hieu, Hae-Ryong Kim and Jong-Heun Lee*, “The enhanced gas sensing characteristics of La2O3-doped SnO2 by the addition of multi wall carbon nanotubes”, Sensor Letters, (2010). Accepted (IF2009=0.62).

  3

  Nguyen Van Hieu*, Dang Thi Thanh Le, Le Thi Ngoc Loan, Nguyen Duc Khoang, Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, Phuong Dinh Tam, Anh-Tuan Le, Tran Trung, “A comparative study on the NH3 gas-sensing properties of ZnO, SnO2, and WO3 nanowires”, Int. J. Nanotechnology, Accepted. (IF2009=1.23)

  4

  Le Viet Thong, Le Thi Ngoc Loan, Nguyen Van Hieu*, "Comparative study of gas sensor performance of SnO2 nanowires and their hierarchical nanostructures" Sensors and Actuators B 112 (2010) 112-119. (IF2009=3.08)

  5

  Phuong Dinh Tam*, Mai Anh Tuan, Le Anh Tuan, Nguyen Van Hieu*Facile preparation of a DNA sensor for rapid herpes virus detection”, Materials Science and Engineering C, 30 (2010) 1145-1150, (IF2009=1.84).

  6

  Vu Tran Thanh Thuy, Do Thanh Viet, Nguyen Van Hieu, Vu Dinh Lam, Young Pak Lee, and N.T. Tung* “Triplenegative permeability band in plasmon-hybridized cut-wire-pair metamaterials”,Optics Communications, 283 (2010) 4303-4306 (IF2009=1.31).

  7

  Nguyen Van Hieu* and Cora Salm, Effect of current crowding on electromigration lifetime investigated by simulation and experiment, Computational Materials Science, 49 (2010) s235-s238. (IF2009=1.52).

  8

  Anh-Tuan Le*, Phuong Dinh Tam, P.T Huy, Tran Quang Huy, Nguyen Van Hieu, A. A Kudrinskiyd, Yu A Krutyakovd, “Synthesis of oleic acid-stabilized silver nanoparticles and analysis of their antibacterial activity”, Materials Science and Engineering C, 30 (2010) 910–916. (IF2009=1.84)

  9

  Le Viet Thong, Nguyen Duc Hoa, Dang Thi Thanh Le, Do Thanh Viet, Phuong Dinh Tam, Anh Tuan-Le, and Nguyen Van Hieu*, “On-chip fabrication of SnO2-nanowire gas sensor: The effect of growth time on sensor performance”, Sensors and Actuators B, 146 (2010) 361-367. (IF2009=3.08)

  10

   Nguyen Van Hieu*, Le Thi Ngoc Loan, Tran Trung, Nguyen Duc Chien,“A facile thermal evaporation route for large-area synthesis of tin oxide nanowires: characterizations and their use for liquid petroleum gas sensor”, Current  Applied Physics, 10 (2010) 636-641. (IF2009=1.58)

  11

  Nguyen Van Hieu*, “Highly reproducible synthesis of very large-scale tin oxide nanowires used for screen-printed gas sensor”, Sensors and Actuators B, 144 (2010) 425–431. (IF2009=3.08).

  12

  Nguyen Van Hieu*, Nguyen Anh Phuc Duc, Tran Trung, Mai AnhTuan,Nguyen Duc Chien, “Gas-sensing properties of tin oxide doped with metal oxides and carbon nanotubes: A competitive sensor for ethanol and liquid petroleum gas”, Sensors and Actuators B, 144 (2010) 450–456. (IF2009=3.08)

  13

  Phuc Hong Pham, Lam Dang Bao, Hung Vu Ngoc, “Micro robot system with moving micro-car driven by electrostatic come-drive actuator”, Microsystem Technology 16 (2010) 505-510. (IF208=1.22).

  14

  Nguyen Thanh Huy and Vu Ngoc Hung, “Influence of adhesion layers on the surface morphology of platinum-based electrodes for Pb(Zr,Ti)O3 thin films”, International Journal of Modern Physics B (2010), In press. . (IF208=0.55).


  2009 (06 bài)
   
  1. Nguyen Van Hieu*, Nguyen Quoc Dung, Tran Trung, Nguyen Duc Chien, “Thin film polypyrrole/SWCNTs nanocomposites-based NH3 sensor operated at room temperature”, Sensors and Actuators B, 140 (2009) 500-507. (IF2008=3.12)

  2. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Mai Anh Tuan, Nguyen Van Hieu*, “Facile synthesis of p-type semiconducting cupric oxide nanowires and their gas sensing properties”, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 42 (2009) 146-149. (IF2008=1.23)

  3. Phuong Dinh Tam*, Nguyen Van Hieu*, Nguyen Duc, Chien, Mai Anh Tuan, “DNA sensor development based on multi wall carbon nanotubes for label- free influenza virus (Type A) detection”, Journal of Immunological Methods, 350 (2009) 636-641. (IF2008=2.12)

  4. Phuong Dinh Tam, Mai Anh Tuan, Nguyen Van Hieu*, Nguyen DucChien, “Impact parameters on hybridization process in detecting influenza virus (Type A) using conductimetric based DNA sensor”, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 41 (2009) 1567-1571. (IF2008=1.23)

  5. Vu Ngoc Hung*, Le Van Minh, Bui Thi Huyen, and Nguyen Duc Minh, “Improvement of electrical property for Pb(Zr0.53Ti0.47)O3 ferroelectric thin film deposited by sol-gel method on SRO electrode”, J. Phys.: Conf. Ser. 187 (2009) 012063.

  6. Vu Ngoc Hung* et al., “Design and Fabrication of a Miniaturized Three-Degree-of-Freedom Piezoresistive Acceleration Sensor Based on MEMS Technology Using Deep Reactive Ion Etching”, Springer Proceed. Phys. 127 (2009) 377-383.
  2008 (05 bài)
  1. Nguyen Van Hieu, Hae-Ryong Kim, Byeong-Kwon Ju, Jong-Heun Lee*,"Enhanced performance of SnO2 nanowires ethanol sensor by functionalizing with La2O3, Sensors and Actuators B, 133 (2008) 228-234. (IF2008=3.12)

  2. Nguyen Van Hieu*, Nguyen Van Duy, Pham Thanh Huy, Nguyen Duc Chien, "Inclusion of SWCNTs in Nb/Pt co-doped TiO2 thin-film sensor for ethanol vapor detection", Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 40 (2008) 2950-2958. (IF2008=1.23)

  3. Nguyen Van Hieu*, Luong Thi Bich Thuy, Nguyen Duc Chien, “Highly sensitive thin film NH3 gas sensor operating at room temperature based on SnO2/MWCNTs composite”, Sensors and Actuators B: Chemical, 129 (2008) 888-895. (IF2008=3.12)

  4. Nguyen Van Hieu*, Nguyen Duc Chien, "Low-temperature growth and ethanol-sensing characteristics of quasi-one-dimensional ZnO nanostructures", Physica B: Condensed Matter, 403 (2008) 50-56. (IF2008=1.23)

  5. Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu*, Pham Thanh Huy, Nguyen Duc Chien, M. Thamilselvan, Junsin Yi, “Mixed SnO2/TiO2 included with carbon nanotubes for gas-sensing application”, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 41 (2008) 258-265. (IF2008=1.23)

  Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 16:39 )
   

  Học viên Hỏi - Đáp

  > CÁC SỰ KIỆN MỚI <

  The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022)   

  Trường ĐHBKHN

  MEMS Group

  Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


  Thời khóa biểu
  Lịch làm việc học viên ITIMS

  Lịch công tác ĐHBKHN
  Lịch công tác ĐHBKHN

  Thăm dò ý kiến

  Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?