TS. Vũ Thu Hiền
TS. Vũ Thu HiềnCán bộ GD
Email: hienvt@itims.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Vật liệu áp điện và sắt điện cấu trúc pervoskite ứng dụng trong lĩnh vực MEMS áp điện.
 • Vật liệu áp/sắt điện không chì ứng dụng cho lĩnh vực tích trữ và chuyển đổi năng lượng.
 • Đơn lớp hấp phụ (SAMs) của các phân tử và ion tại bề mặt phân biên điện cực Au(hkl) và dung dịch chất điện phân ứng dụng cho điện học phân tử.

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

 • Vật liệu áp điện và sắt điện cấu trúc pervoskite ứng dụng trong lĩnh vực MEMS áp điện.
 • Vật liệu áp/sắt điện không chì ứng dụng cho lĩnh vực tích trữ và chuyển đổi năng lượng.
 • Đơn lớp hấp phụ (SAMs) của các phân tử và ion tại bề mặt phân biên điện cực Au(hkl) và dung dịch chất điện phân ứng dụng cho điện học phân tử.

GIẢNG DẠY

 • Vật liệu và linh kiện MEMS
 • Biochip and Biosensor

GIỚI THIỆU

TS. Vũ Thu Hiền hiện là cán bộ GD Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bà Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa/ Đại học Khoa Học Tự Nhiên- Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2000, nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu, Trung tâm quốc tế đào tạo về khoa học vật liệu (ITIMS), ĐH Bách Khoa Hà Nội vào năm 2002. Năm 2012, Bà hoàn thành Luận án Tiến sỹ tại Hóa và Hóa Sinh/ ĐH Bern, Liên Bang Thụy Sỹ. Các hướng nghiên cứu hiện nay của TS. Vũ Thu Hiền bao gồm: Vật liệu áp điện và sắt điện cấu trúc pervoskite ứng dụng trong lĩnh vực MEMS áp điện, Vật liệu áp/sắt điện không chì ứng dụng cho lĩnh vực tích trữ và chuyển đổi năng lượng, Đơn lớp hấp phụ (SAMs) của các phân tử và ion tại bề mặt phân biên điện cực Au(hkl) và dung dịch chất điện phân ứng dụng cho điện học phân tử.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

Chủ nhiệm đề tài cấp trường:

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của tạp Zr, Ta, La đến tính chất sắt điện, điện môi của vật liệu sắt điện
  không chì barium titanate và alkali niobiate
 • Nghiên cứu chế tạo màng mỏng áp điện không chì barium titanate và alkali niobiate pha tạp Sr và Zr
 • Ảnh hưởng của thế điện hóa đến quá trình hình thành các đơn lớp tự lắp ráp (SAMs) của các phân tử hữu cơ trên bề mặt điện cực vàng
 • Nghiên cứu chế tạo màng mỏng áp điện không chì KNN ứng dụng trong linh kiện MEMS năng lượng
 • Nghiên cứu chế tạo và khảo sát cấu trúc của các đơn lớp tự lắp ráp SAMs của các hợp chất hữu cơ đa nhóm chức trên bề mặt điện cực kim loại nhằm ứng dụng trong cảm biến sinh học.

Chủ nhiệm và tham gia đề tài NAFOSTED:

 • Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của các hệ màng mỏng áp điện không chì tích hợp trên linh kiện MEMS ứng dụng trong lĩnh vực tích trữ và chuyển đổi năng lượng (Chủ nhiệm đề tài).
 • Nghiên cứu chế tạo dây nano silic đơn tinh thể và linh kiện cộng hưởng hệ số phẩm chất cao trên cơ sở công nghệ vi cơ khối ướt cho ứng dụng trong các hệ thống nano (Thư ký khoa học)

Chủ nhiệm và tham gia đề tài Cấp Bộ:

 • Nghiên cứu chế tạo và khảo sát ảnh hưởng của pha tạp lên tính chất màng mỏng sắt điện không chì BaTiO3 định hướng ứng dụng trong thiết bị tích trữ năng lượng (Chủ nhiệm đề tài)
 • Nghiên cứu và chế tạo cảm biến sinh học trên cơ sở màng mỏng áp điện Pb(Zr,Ti)O3 (Thư ký đề tài)

Một số bài báo điển hình:

Bài báo ISI:

 1. Zhumaev, U.; Rudnev, A. V.; Li, J.-F.; Kuzume, A.; Vu, T.-H.; Wandlowski, T. Electro-Oxidation of Au(111) in Contact with Aqueous Electrolytes: New Insight from in Situ Vibration Spectroscopy, Acta 2013, 112, 853–863. ISSN: 0013-4686, IF= 6.215, Q1; 10.1016/j.electacta.2013.02.105
 2. Vu Thu Hien, Nguyen Duc Minh and Vu Ngoc Hung, Synthesis and characterization of derived LNO thin film on Si substrates, J. Nanotechnol., 2015, 12, Nos. 5/6/7, 496-504 , ISSN:14757435, IF= 0.532, Q2; 10.1504/IJNT.2015.067907
 3. Hien Thu Vu, Minh Duc Nguyen*, Evert Houwman, Muhammad Boota, Matthijn Dekkers, Hung Ngoc Vu and Guus Rijnders, Ferroelectric and piezoelectric responses of (110) and (001)-oriented epitaxial Pb(Zr52Ti0.48)O3thin films on all-oxide layers buffered silicon, Materials Research Bulletin 72 (2015) 160-167. ISSN:0025-5408, IF= 4.019, Q2; 10.1016/j.materresbull.2015.07.043
 4. Minh D. Nguyen, Matthijn Dekkers, Evert P. Houwman, Hien T. Vu, Hung N. Vu, Guus Rijnders, Lead-free K5Na0.5NbO3 thin films by pulsed laser deposition driving MEMS-based piezoelectric cantilevers, Materials Letters 164 (2016) 413–416, ISSN:167-577X, IF= 3.204, Q1; 10.1016/j.matlet.2015.11.044
 5. Thu-Hien Vu, Young Chun Fu and Thomas Wandlowski, The electrochemical interfaces of Au(111) and Au(100) in HMIm-FAP ionic liquid, Nanosci. Nanotechnol. 16 (2016) 7942-7948, ISSN:1533-4899, IF= 1.354, Q2; 10.1166/jnn.2016.12749
 6. Thu-Hien Vu and Thomas Wandlowski, CV and in situ STM study the adsorption behavior of Benzoic acid at the electrified Au(100)/ HClO4 interface: Structure and Dynamics, Electroanal. Chem., 776 (2016) 40-48, ISSN: 1572-6657, IF=3.807, Q1; 10.1016/j.jelechem.2016.06.039
 7. Thu Hien Vu and Thomas Wandlowski, Self-assembled structures of Benzoic acid on Au(111), Electron. Mater., 46 (2017) 3463 ISSN: 0361-5235, IF=1.774, Q2; 10.1007/s11664-017-5358-3
 8. Chi T.Q Nguyen, Minh D. Nguyen, Hien T. Vu, Evert Houwman, Hung N. Vu, and Guus Rijnders, High energy storage responses in all-oxide epitaxial relaxor ferroelectric thin films with the coexistence of relaxor and antiferroelectric-like behaviors, Thin Solid Films, 636, (2017) 188-192, ISSN: 0040-6090, IF= 2.03, Q2; 1016/j.tsf.2017.06.003
 9. Thu-Hien Vu and Thomas Wandlowski, Self-assembly of 8-; 5-; 2-hydroxyquinolines on Au(111) single crystal in perchloric acid, J. Electroanal. Chem., 838, (2019) 212-220, ISSN: 1572-6657, IF=3.807, Q1; 1016/j.jelechem.2019.03.008
 10. Phuong T. M. Nguyen, Tai Nguyen, Minh D. Nguyen and Thu-Hien Vu*, Impact of electrode materials on microstructure, leakage current and dielectric tunable properties of lead-free BSZT thin film, Ceramics International 47 (2021) 23214–23221, ISSN: 0272-8842; IF=3.83, Q1; https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.05.033

Bài báo quốc tế khác:

 1. Thu-Hien Vu, Nguyen T. M. Phuong, Tai Nguyen, Lead-free ferroelectric Barium titanate -based thin film for tunable microwave device application, 2021 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1091 012060; https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1091/1/012060

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia:

 1. Thi, N.; Chi, Q.; Thao, P. N.; Tai, N.; Thong, T. Q.; Hien, V. T.; Minh, N. D.; Hung, V. N., Fabrication and improvement of electrical properties of heterolayered lead zirconate titanate (PZT) thin films, J. Sci. &Techno.,  2013, 95, 71–76, ISSN: 0868-3980
 2. Pham Thi Nguyet, Nguyen Thi Minh Phuong, Vu Thu Hien and Vu Ngoc Hung, Preparation and microstructure of acetate-based lead-free BSZT ferroelectric thin film using sol-gel techniques, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 35, No. 1 (2019) 55-61, ISSN: 2615-9341 or 2588-1124;  https://doi.org/10.25073/2588-1124/vnumap.4316
 3. Vu Thu Hien, Nguyen Thi Minh Phuong, Microstructure and electrical properties of low-temperature solution-processed sol-gel KNN thin films, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 36, No. 3 (2020) 58-65, ISSN: 2615-9341 or 2588-1124;  https://doi.org/10.25073/2588-1124/vnumap.4460

Bài báo trong kỷ yếu hội nghị quốc gia/quốc tế:

 1. Pham Ngoc Thao, Nguyen Tai, Nguyen Thi Quynh Chi, Vu Thu Hien, Nguyen Duc Minh and Vu Ngoc Hung, Effect of dopant on the properties of ferroelectric PZT thin film capacitors, Proceedings of the 4th International Workshop on Nanotechnology and Applications (IWNA-2013), 14 – 16 November 2013, Vung Tau, Vietnam, pp. 316-319
 2. Vu Thu Hien, Nguyen Duc Minh and Vu Ngoc Hung, Synthesis and characterization of pervoskite conductive LaNiO3 thin films by the sol-gel technique, Proceedings of the 4th International Workshop on Nanotechnology and Applications (IWNA-2013), 14 – 16 November 2013, Vung Tau, Vietnam, pp. 682-685
 3. Nguyen Thi Quynh Chi, Pham Ngoc Thao, Vu Thu Hien, Nguyen Duc Minh anh Vu Ngoc Hung, Optimization of sol-gel lead zirconate titanate thin films for piezoelectric MEMS devices, Proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2014), October 29 – November 1 2014, Hanoi, Vietnam, pp. 4-8 (ISBN: 978-604-911-946-0)
 4. Pham Ngoc Thao, Nguyen Quang Long, Nguyen Thi Quynh Chi, Vu Thu Hien, Nguyen Duc Minh and Vu Ngoc Hung, Electric field and frequency dependence of the ferroelectric properties in sol-gel Pb(Zr,Ti)O3 films, Proceedings of the 2nd  International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2014), October 29 – November 1 2014, Hanoi, Vietnam, pp. 224-228 (ISBN: 978-604-911-946-0).
 5. Vu Thu Hien*, Pham Ngoc Thao, Le Van Minh, Nguyen Duc Minh and Vu Ngoc Hung, Preparation of lanthanum nickel oxide electrode for ferroelectric PZT capacitors, Proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2014), October 29 – November 1 2014, Hanoi, Vietnam, pp. 60-65 (ISBN: 978-604-911-946-0)
 6. Vu Thu Hien*, Yongchun Fu and Thomas Wandlowski, The interfaces between gold single crystals and HMIm-FAP ionic liquid, Proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2014), October 29 – November 1 2014, Hanoi, Vietnam, pp. 126-132 (ISBN: 978-604-911-946-0)
 7. Chu Manh Hoang*, Ha Sinh Nhat, Nguyen Quang Long, Vu Thu Hien, Vu Ngoc Hung, and Kazuhiro Hane, Fabrication of Single-Crystal Silicon Nanowires Based on Wet Bulk-Micromachining Technology, Proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2014), October 29 – November 1 2014, Hanoi, Vietnam, pp. 133-136 (ISBN: 978-604-911-946-0)
 8. Thu Hien Vu* and Thomas Wandlowski, Adsorption behavior of Bezoic acid on Au(111) surface, Proceedings of the 3rd international conference on advanced materials and nanotechnology (ICAMN2016), October 2- 5, Hanoi, Vietnam, pp. 101-105 (ISBN: 978-604-95-0010-7)
 9. Thu Hien Vu*, To Thanh Loan, Nguyen Duc Minh and Vu Ngoc Hung, Fabrication and study electrical properties of lead-free ferroelectric K5Na0.5NbO3 thin films deposited by sol-gel method, Proceedings of the 3rd international conference on advanced materials and nanotechnology (ICAMN2016), October 2- 5, Hanoi, Vietnam, pp. 106-110 (ISBN: 978-604-95-0010-7)
 10. Nguyen Van Minh, Do Thi Hue, Nghiem Thi Ha Lien, Vu Thu Hien, Vu Ngoc Hung and Chu Manh Hoang, Self-assembly of close-packed monolayer of silica nanosphere on silicon substrate with infrared irradiation, Proceedings of the 3rd international conference on advanced materials and nanotechnology (ICAMN2016), October 2- 5, Hanoi, Vietnam, pp.119-122 (ISBN: 978-604-95-0010-7)
 11. Vu Thu Hiền*, Nguyễn Đức Minh và Vũ Ngọc Hùng, Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất của màng mỏng LaTiO3, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 10 (SPMS 2017), 19-21 tháng 10, Huế, Việt Nam, trang 527-530, (ISBN: 978-604-95-0326-9)
 12. Vũ Thu Hiền*, Tô Thanh Loan, Nguyễn Đức Minh và Vũ Ngọc Hùng, Cấu trúc pha và đặc trưng sắt điện của màng mỏng Ba(Ti9Zr0.1)O3 chế tạo bằng phương pháp sol-gel, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 10 (SPMS 2017), 19-21 tháng 10, Huế, Việt Nam, trang 523-526, (ISBN: 978-604-95-0326-9)
 13. Đặng Thị Hà, Nguyễn Thị Quỳnh Chi, Vũ Thu Hiền, Đỗ Văn Trường, Nguyễn Đức Minh và Vũ Ngọc Hùng, Nghiên cứu công nghệ chế tạo màng mỏng sắt điện chuyển pha nhòe Pb9La0.1Zr0.52Ti0.48O3 bằng phương pháp quay phủ sol-gel, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị SPMS 2017, 19-21 tháng 10, Huế, Việt Nam, trang 234-237, (ISBN: 978-604-95-0325-2)
 14. Pham Duc Thanh, Nguyen Ngoc Son and Vu Thu Hien*, Unravelling the nanostructures of supramolecular assemblies of intermolecular bonding of Phenylboronic acid on Au(111) single crystals, Proceedings of 12th Asian conference on chemical sensors (ACCS2017), pp. 345-349 (ISBN: 978-604-95-0312-2)
 15. Vu Thu Hien*, Pham Thi Nguyet, Dang Van Hieu, Nguyen Thi Quynh Chi, Study and fabrication lead- free ferroelectric thin films based barium titanate oxides, Proceedings of the 4th international conference on advanced materials and nanotechnology (ICAMN2019), October 13- 16, Hanoi, Vietnam, pp. 255-258 (ISBN: 978-604-95-0978-0)
 16. Vu Thu Hien*, Structure, electrical properties and leakage current behavior of lead-free ferroelectric (K,Na)NbO3thin films, Proceedings of the 4th international conference on advanced materials and nanotechnology (ICAMN2019), October 13- 16, Hanoi, Vietnam, pp.137-141 (ISBN: 978-604-95-0978-0)
 17. Nguyễn Thị Minh Phương, Vũ Thu Hiền*, Đặc trưng cấu trúc và tính chất điện của vật liệu sắt điện không chì Ba(Zr2Ti0.8)O3 bằng phương pháp hóa ướt, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS-2019), 2-4 tháng 11, Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định, p.636 (ISBN: 978-604-98-7506-9)
 18. Thu-Hien Vu*, and Dang Van Hieu, Dielectric properties of ferroelectric sol-gel derived alkali niobate thin films, Proceedings of the 10th International Workshop on Nanotechnology and Applications (IWNA-2013), 18 – 20 August 2021, Hanoi, Vietnam, pp. 145-149 (ISBN: 978-604-95-9988-25-7)
 19. Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Tuơi Mùa, Vũ Thu Hiền*, Trạng thái hóa học và đặc trưng cấu trúc của màng mỏng sắt điện không chì BSZT, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 12 (SPMS2021), 13-15 tháng 8, Cần Thơ, Việt Nam, trang 453-456, (ISBN: 978-604-316-839-6)
 20. Vũ Thu Hiền*, Trần Quang Thịnh, Nguyễn Đăng Quang, Đặc trưng dòng rò và cơ chế dẫn điện của màng mỏng sắt điện không chì K5Na0.5NbO3 lắng đọng bằng kỹ thuật sol-gel, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 12 (SPMS2021), 13-15 tháng 8, Cần Thơ, Việt Nam, trang 448-452, (ISBN: 978-604-316-839-6)

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

– MEMS áp điện: Vật liệu và linh kiện, xuất bản 2017 (Viết Chương 5)

THÔNG TIN THÊM

 • Không có