TS. Trần Văn Đáng
TS. Trần Văn ĐángGIẢNG VIÊN
Email: dang.tv@itims.edu.vn; dang.tranvan@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Tổng hợp và nghiên cứu đặc tính cấu trúc của vật liệu bán dẫn có cấu trúc nano ứng dụng trong cảm biến
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu lai hữu cơ- vô cơ ứng dụng cho pin mặt trời Perovskite
 • Nghiên cứu chế tạo máy phát điện dựa trên vật liệu áp điện PENG.

GIẢNG DẠY

 • Vật liệu chuyển đổi và tích trữ năng lượng
 • Công nghệ pin mặt trời màng mỏng

GIỚI THIỆU

TS. Trần Văn Đáng hiện là giảng viên thuộc Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tiến sĩ Trần Văn Đáng đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm vật lý, Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2011; nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu tại Viện ITIMS, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2014; hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học và kỹ thuật vật liệu, Đại học quốc gia Chungnam, Hàn Quốc năm 2020. Các hướng nghiên cứu hiện nay của TS. Trần Văn Đáng bao gồm: Tổng hợp và nghiên cứu đặc tính cấu trúc của vật liệu bán dẫn có cấu trúc nano ứng dụng trong cảm biến; Nghiên cứu chế tạo vật liệu lai hữu cơ- vô cơ ứng dụng cho pin mặt trời Perovskite; Nghiên cứu chế tạo máy phát điện dựa trên vật liệu áp điện PENG.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

Chủ nhiệm đề tài cấp trường:

 • Chế tạo và khảo sát hiệu suất của pin mặt trời Perovskite có cấu trúc đơn giản chi phí thấp sử dụng cấu trúc nano ZnO làm vật liệu truyền dẫn điện tử- T2020-SAHEP-021.

Tham gia đề tài bộ Giáo dục và đào tạo:

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu lai nano trên cơ sở ôxít sắt và carbon nano ứng dụng cho linh kiện chuyển đổi, tích trữ năng lượng và cảm biến môi trường B2021-BKA-03. Vai trò: Thành viên nghiên cứu chủ chốt.
 • Nghiên cứu chế tạo linh kiện thiết bị hấp thụ chuyển đổi năng lượng cơ học sang năng lượng điện trên cơ sở vật liệu áp điện có cấu trúc nano B2022-BKA-13   Vai trò: Chủ nhiệm đề tài.

Một số bài báo điển hình:

Bài báo ISI:

 1. Van-Dang Tran, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu. Chlorine gas sensing performance of On-chip grown ZnO, WO3 and SnO2 Nanowire Sensors. ACS. Appl. Mater. Interfaces. 2015
 2. Yun-Yeong Kim, Van-Dang Tran, Hyung-Jin Choi, Hyun-A Song, Sung-Ho Shin, Junghyo Nah, Soon-Gil Yoon. Piezoelectric properties of CH3NH3PbI3 perovskite thin films and their applications in piezoelectric generators. J. Mater. Chem. A.2015
 3. Van-Dang Tran, S.V.N Pammi, Jihoon Choi, Soon-Gil Yoon. Utilization of AZO/Au/AZO multilayer electrodes instead of FTO for perovskite solar cells. Sol. Engergy Mater. Sol. Cells, 2017.
 4. Van-Dang Tran, S.V.N Pammi, Van-Duong Dao, Ho-Suk Choi, Soon-Gil Yoon. Chemical vapor deposition in fabrication of robust and highly efficient perovskite solar cells based on single-walled carbon nanotubes counter electrodes. Journal of Alloys and Compounds -2018
 5. Ji-Ho Eom, Hyung-Jin Choi, S.V.N Pammi, Van-Dang Tran, Yun-Yeong Kim, Hye-Jin Kim, Soon-Gil Yoon. Self-powered pressure and light sensitive bimodal sensors based on long-term stable piezo-photoelectric MAPbI3 thin films. J. Mater. Chem. C. 2018
 6. Venkatraju Jella, Swathi Ippili, Ji-Ho Eom, S.V.N Pammi, Van-Dang Tran, Soon-Gil Yoon. A comprehensive review of flexible piezoelectric generators based on organic-inorganic metal halide perovskites. Nano Energy – 2018
 7. Swathi Ippili, Venkatraju Jella, Ji-Ho Eom, Van-Dang Tran Jaegyu Kim, Soon-Gil Yoon. An eco-friendly flexible piezoelectric energy harvester that delivers high output performance is based on lead-free MASnI3 Films and MASnI3-PVDF composite films. Nano Energy – 2019
 8. Van-Dang Tran, S.V.N Pammi, Byong-ju Park, Yire Han, Cheolho Jeon, Soon-Gil Yoon. Transfer-free graphene electrodes for super-flexible and semi-transparent perovskite solar cells fabricated under ambient air. Nano Energy – 2019
 9. Eunji Yoo, S.V.N Pammi, Van-Dang Tran, Ji-Ho Eom, Young-Jin Choi, Soon-Gil Yoon. Strategic extended air stability of organolead halide perovskite nonvolatile memory devices. Journal of Alloys and Compounds -2019
 10. S.V.N Pammi, Reddeppa Maddaka, Van-Dang Tran, Ji-Ho Eom, Vincenzo Pecunia, Soon-Gil Yoon. CVD-deposited hybrid lead halide perovskite films for high-responsivity, self-powered photodetectors with enhanced photo stability under ambient conditions. Nano Energy – 2020
 1. S.V.N Pammi, Reddeppa Maddaka, Van-Dang Tran, Jang Su Yung, Ji-Ho Eom, Moon-Deock Kim, Vincenzo Pecunia, Soon-Gil Yoon . Bromine doping of MAPbI3 films deposited via chemical vapor deposition enables efficient and Photo-stable self-powered photodetectors Advanced Optical Materials -2020
 2. NguyenThanh Vinh, TranVan Dang, BuiThi Hang, Anh-TuanLe, NguyenTri Tuan, LeKhanh Vinh, NguyenVan Quy Effect of ferric ion [Fe3+] and [Fe2+] on SO2 adsorption ability of γ-Fe2O3 nanoparticles for mass-type gas sensors. Sensors and Actuators A: Physical -2021
 3. Nguyen ThanhVinh, Nguyen ThanhHai, TranVan Dang, BuiThi Hang, Anh-TuanLe, Tuyet NhungPham, Ngo XuanDinh, Vu DinhLam, Mam HoaiNam, Tran DangThanh, Nguyen TrungHuy, NguyenVan Quy, Dual-functional sensing properties of ZnFe2O4 nanoparticles for detection of the chloramphenicol antibiotic and sulphur dioxide gas, Sensors and Actuators A: Physical -2021.
 4. Hong-CuongTruong, Cong-DanBui, Van-DuongDao, Sy-HieuPham, PhilippeLeclère, Duy-CuongNguyen, Bui-ThiHang, Van-QuyNguyen, Van-DangTran, Soon-GilYoon. TCO-free perovskite solar cells in taking advantage of SWCNT/TiO2 core/shell sponge, Journal of Science: Advanced Materials and Devices – 2022.
 5. Sy Hieu Pham,Anthony Ferri,Antonio Da Costa,M. M. Saj Mohan,Van Dang Tran,Duy Cuong Nguyen,Pascal Viville,Roberto Lazzaroni,Rachel Desfeux,Philippe Leclère, Nanoscale Electrical Investigation of Transparent Conductive Electrodes Based on Silver Nanowire Network, Advanced materials interfaces -2022.

Bài báo quốc tế khác:

 1. Thi Minh Tuoi Nguyen, Swathi Ippili, Ji-Ho Eom, Venkatraju Jella, Van-Dang Tran, Soon-Gil Yoon. Enhanced Output Performance of Nanogenerator Based on Composite of Poly Vinyl Fluoride (PVDF) and Zn:Al Layered-Double Hydroxides (LDHs) Nanosheets. Transactions on Electrical and Electronic Materials. 2018.
 2. Effect of the Charging Conditions on the Cycle Performance of Fe2O3/ C Composite Anodes for Iron‑Air Batteries. Journal of Electronic Materials. 2022

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Không có

THÔNG TIN THÊM

 • Không có