TS. Trần Thị Việt Nga
TS. Trần Thị Việt NgaGIẢNG VIÊN CHÍNH
Email: vietnga@itims.edu.vn; nga.tranthiviet@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Nghiên cứu các vật liệu từ tính có cấu trúc nano
 • Nghiên cứu chế tạo và khả năng hấp thụ sóng điện từ của các vật liệu
 • Nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ của các vật liệu có cấu trúc core- shell
 • Nghiên cứu chế tạo các vật liệu từ tính có cấu trúc nano, micro
 • Nghiên cứu chế tạo các nam châm composite có khả năng ứng dụng trong các động cơ điện

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

 • Nghiên cứu các vật liệu từ tính có cấu trúc nano
 • Nghiên cứu chế tạo và khả năng hấp thụ sóng điện từ của các vật liệu
 • Nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ của các vật liệu có cấu trúc core- shell
 • Nghiên cứu chế tạo các vật liệu từ tính có cấu trúc nano, micro
 • Nghiên cứu chế tạo các nam châm composite có khả năng ứng dụng trong các động cơ điện

GIẢNG DẠY

 • Từ học, vật liệu từ và siêu dẫn
 • Vật liệu nano và Công nghệ chế tạo cấu trúc nano

GIỚI THIỆU

TS. Trần Thị Việt Nga hiện là giảng viên chính Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bà tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ vật liệu điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2003, nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu, Viện ITIMS, Đại học Bách khoa Hà nội năm 2005. Năm 2012, bà hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Công nghệ vật liệu điện tử, Viện ITIMS, Đại học Bách khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu hiện nay của TS. Trần Thị Việt Nga bao gồm: Nghiên cứu các vật liệu từ tính có cấu trúc nano; Nghiên cứu chế tạo và khả năng hấp thụ sóng điện từ của các vật liệu; Nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ của các vật liệu có cấu trúc core- shell; Nghiên cứu chế tạo các vật liệu từ tính có cấu trúc nano, micro; Nghiên cứu chế tạo các nam châm composite có khả năng ứng dụng trong các động cơ điện.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

Đề tài NAFOSTED:

 • Nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ của các hệ pherit có kích thước nanomet pha tạp đất hiếm sử dụng các kĩ thuật đo từ và bức xạ synchrotron. Vai trò: Chủ nhiệm đề tài.
 • Nghiên cứu vi cấu trúc và cơ chế từ hóa của các hạt có cấu trúc nano kết hợp hai pha từ cứng và từ mềm dạng composit và lõi vỏ. Vai trò: Chủ nhiệm đề tài.
 •  Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng pha tạp lên cấu trúc và các tính chất điện, từ và hấp thụ quang của hạt và màng pherit ganet có kích thước nanomet. Vai trò: Thành viên nghiên cứu chủ chốt
 • Nghiên cứu sự phân bố cation và ảnh hưởng của chúng lên tính chất từ của một số hệ hạt nano pherit và garnet sắt. Vai trò: Thành viên nghiên cứu chủ chốt

Chủ nhiệm đề tài cấp trường:

 • Nghiên cứu chế tạo và tính chất từ các hạt có kích thước nanomet kết hợp hai pha từ bằng phương pháp hóa học.

Đề tài cấp bộ:

 • Nghiên cứu chế tạo nam châm từ bột micro/ nano pherit loại M có tích năng lượng cao nhằm mục đích ứng dụng trong các thiết bị động cơ điện. Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
 • Nghiên cứu và chế tạo các hạt nano từ cứng và từ mềm bằng phương pháp hóa. Vai trò: Chủ nhiệm đề tài

Một số bài báo điển hình:

Bài báo ISI:

 1. Mai Duc Dung, Tran Thi Viet Nga*, Nguyen Thi Lan, Nguyen Kim Thanh, “Adsorption behavior and mechanism of As(V) on magnetic Fe3O4 – graphene oxide (GO) nanohybrid composite material”, Analytical Sciences 2021, https://doi.org/10.1007/s44211-022-00064-z.
 2. Tran Thi Viet Nga and Nguyen Thi Lan, “Fabrication and exchange-spring properties of SrFe12O19@Fe3O4 nanocomposites with core-shell structure” Materials Chemistry and Physics 251 (2020) 123084. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2020.123084
 3. To Thanh Loan, Tran Thi Viet Nga, Nguyen Phuc Duong, Siriwat Soontaranon, and Than Duc Hien, “Properties of Sr1-xLaxFe12-xCoxO19nanoparticles prepared by sol-gel combustion method” Journal of Electronic Materials (2017)
 4. To Thanh Loan*, Nguyen Phuc Duong, Nguyen Kim Thanh, Luong Ngoc Anh, Tran Thi Viet Nga, and Than Duc Hien, “Crystal Structure, Cation Distribution and Oxidation State of Spinel Ferrite Nanoparticles: A Synchrotron XRD and XANES Study”  Nanosci. Nanotechnol.16 (2016) 7973-7977.
 5. Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan*, Nguyen Phuc Duong, Siriwat Soontaranon, Tran Thi Viet Nga and Than Duc Hien, “Influence of Y and La substitution on particle size, structural and magnetic properties of nanosized nickel ferrite prepared by using citrate precursor method”, Journal of Alloys and Compounds647 (2015) 419-426.
 6. Tran Thi Viet Nga, Nguyen Phuc Duong, To Thanh Loan, Than Duc Hien, Key step in the synthesis of ultrafine strontium ferrite powders (SrFe12 O 19) by sol–gel method, J. Alloys Compd. 610 (2014) 630–634.
 7. T. T. V. Nga, N. P. Duong and T. D. Hien, Composition and magnetic studies of ultrafine Al-substituted Sr hexaferrite particles prepared by citrate sol–gel method, J. Magn. Magn. Mater. 324 (2012), p. 1141 – 1146.
 8. T. T. V. Nga, N. P. Duong and T. D. Hien, Synthesis of ultrafine SrLaxFe12-xO19­ particles with high coercivity and magnetization by sol-gel method, J. Alloys Compd. 475 (2009), p. 55–59.
 9. T. T. V. Nga, T. D. Hien, N. P. Duong and T. D. Hoang, Structural and magnetic properties of SrLaxFe12-xO19(x=0 – 0.15) prepared by using sol- gel method, Journal of the Korean Physical Society (2008), Vol. 52, No. 5, p. 1474- 1477.

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia:

 1. Tran Thi Viet Nga, Fabrication and Characterization of CoFe2O4/CoFe2/SiO2 Nanocomposite Particles, NU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 36, No. 4 (2020) 10-17, https://doi.org/10.25073/2588-1124/vnumap.4481
 2. Tran Thi Viet Nga, Nguyen Thi Lan, To Thanh Loan, Hoang Ha, Structure and Magnetic Properties of SrFe12O19/CoFe2O4 Nanocomposite Ferrite, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 35, No. 2 (2019) 1-11. https://doi.org/10.25073/2588-1124/vnumap.4319
 3. TRAN THI VIET NGA, NGUYEN PHUC DUONG AND THAN DUC HIEN, “Enhancement of Magnetic Properties of La-Substituted Strontium hexaferrite particles prepared by sol- gel route”, Communications in Physics, Vol. 20, No. 2 (2010), pp. 137-142.

Bài báo trong kỷ yếu hội nghị quốc gia/quốc tế:

 1. Tran Thi Viet Nga, Nguyen Ha Thi, Nguyen Thi Lan and Pham The Kien, Synthesis and magnetic properties of SrFe12O19/Fe3O4 nanocomposites with core- shell structure, The 4th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, Hanoi 11-2019, 25-29.
 2. N. T. H. Thi, T. T. V. Nga, N. T. Lan, N. Q. Minh and N. K. Thanh, FABRICATION AND MAGNETIC PROPERTIES OF CoFe2O4/CoFe2/SiO2 NANOPARTICLES, , Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ XI- – SPMS 2019, Trường Đại học Quy Nhơn 02 – 04 tháng 11 năm 2019, 41-45.

3.Tô Thanh Loan, Trần Thị Việt Nga, Nguyễn Phúc Dương, Thân Đức Hiền, “NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC TINH THỂ VÀ TRẠNG THÁI HÓA TRỊ CỦA HỆ HẠT NANO Sr1-xLaxFe12-xCoxO19 BẰNG BỨC XẠ SYNCHROTRON”, Kỷ yếu Hội nghị Vật Lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ IX (2015) 56-59.

 1. Trần Thị Việt Nga, Tô Thanh Loan, Nguyễn Phúc Dương và Thân Đức Hiền, “ẢNH HƯỞNG CỦA Sm LÊN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỆ SrFe12O19 CÓ KÍCH THƯỚC NANOMET” Kỷ yếu Hội nghị Vật Lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ IX (2015) 74-77.
 2. Tran Thi Viet Nga, Than Duc Hien, Dao Van Truong, Nguyen Phuc Duong and Tran Duc Hoang, “Effect of temperature treatment on structure and magnetic properties ultrafine particles SrLa1Fe11.9O19”, Proceedings of the 20th Scientific conference Hanoi University of Technology 2006, p. 110.
 3. P. Duong, T. T. V.Nga, T. D. Hien, and T. D. Hoang; “Magnetic properties of ultrafine particles Sr1-xLaxFe12O19 (x = 0 ÷ 0.2) prepared by sol-gel method”, Proceedings of the Fifteenth Annual International Conference on Composites/Nano Engineering, ICCE-15, July 2007, 15-21, Haikou, Hainan Island, China, 1065-1067
 4. T. V. Nga, T. D. Hien, N. P. Duong and T. D. Hoang, “Structural and magnetic properties of SrLaxFe12-xO19(x=0 – 0.15) prepared by using sol- gel method”, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 52, No. 5, May 2008.
 5. Trần thị Việt Nga, Thân Đức Hiền và Nguyễn Phúc Dương, Nghiên cứu ảnh hưởng của Co lên tính chất từ của hệ SrCoxFe12-xO19 (x = 0÷0,2) có kích thước dưới micromet”, Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 5, Vũng Tàu, 12-14/11/2007

9.Trần Thị Việt Nga, Nguyễn Thị Lan, Thân Đức Hiền và Nguyễn Phúc Dương, “ Cấu trúc và tính chất từ của hệ SrAlxFe12-xO19 (x = 0÷0,3) chế tạo bằng phương pháp sol- gel”, Kỉ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) – Đà Nẵng 8-10/11/2009, 1254- 1257

 1. T. V. Nga, N. P. Duong, T. D. Hien, “Magnetic properties of ultralfine particles Sr1-xLaxFe12O19 (x=0 ÷0.2) prepared by sol-gel method”, Proceedings of the Eleventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Nha Trang City, from March, 31, to April, 5, 2008
 2. T. V. Nga, N. P. Duong and T. D. Hien, “ Enhancement of magnetic properties of ultralfine particles Sr1-xLaxFe12O19 (x=0 ÷0.2) prepared by sol-gel method”, Tthe first International Symposium on Micro/Nano Systems Technology, 18-21 December 2008, Hanoi, Viet Nam

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

 • Sách: “vật liệu pherit có kích thước nanomet”, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, Tháng 5, năm 2020, Tham gia.

THÔNG TIN THÊM

 • Không có