TS. Tô Thanh Loan
TS. Tô Thanh LoanGIẢNG VIÊN CHÍNH
Email: totloan@itims.edu.vn / loan.tothanh@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Nghiên cứu chế tạo các vật liệu từ,
 • Nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc nguyên tử, cấu trúc từ, cấu trúc tế vi và hóa trị của vật liệu sử dụng các phép đo nhiễu xạ (X-ray, synchrotron và neutron) và phổ hấp thụ tia X.

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

 • Nghiên cứu chế tạo các vật liệu từ,
 • Nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc nguyên tử, cấu trúc từ, cấu trúc tế vi và hóa trị của vật liệu sử dụng các phép đo nhiễu xạ (X-ray, synchrotron và neutron) và phổ hấp thụ tia X.

GIẢNG DẠY

 • Kỹ thuật tiên tiến khảo sát đặc trưng vật liệu

 • Seminar 1: Technical writing and presentation

GIỚI THIỆU

TS. Tô Thanh Loan hiện là giảng viên thuộc Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tiến sĩ Tô Thanh Loan đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vật lý Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2004; nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Vật lý ĐH Quốc gia Tula, Liên Bang Nga năm 2009; hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Vật lý trạng thái ngưng tụ/ ĐH Quốc gia Tula, Liên Bang Nga năm 2012. Các hướng nghiên cứu hiện nay của TS. Tô Thanh Loan bao gồm: Nghiên cứu chế tạo các vật liệu từ; Nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc nguyên tử, cấu trúc từ, cấu trúc tế vi và hóa trị của vật liệu sử dụng các phép đo nhiễu xạ (X-ray, synchrotron và neutron) và phổ hấp thụ tia X.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

Chủ nhiệm đề tài cấp trường:

 • Nghiên cứu chế tạo hạt nano core-shell với lõi là ferrite spinel và vỏ là vật liệu quang xúc tác ứng dụng cho y sinh.
 • Nghiên cứu thay đổi phân bố cation của hệ nano pherit MgFe2O4 định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường.

Chủ nhiệm đề tài NAFOSTED:

 • Nghiên cứu các hiệu ứng cấu trúc, hóa trị và bề mặt của các hệ hạt nano pherit spinen bọc vỏ vô cơ sử dụng kết hợp các phương pháp phổ từ nguồn synchrotron.

Một số bài báo điển hình:

Bài báo ISI:

 1. Nguyen Thanh Vinh, Tran Van Dang, Bui Thi Hang, To Thanh Loan, Anh-Tuan Le, Nguyen Van Quy, “Synthesis and gas adsorption properties of γ-Fe2O3 nanoparticles for mass-type sensing application”, Particle and Particle Systems Characterization 40 (2022) 2200063.
 2. To Thanh Loan*, Dinh Khac Huy, Nguyen Phuc Duong, Tran Duc Hoan, Siriwat Soontaranon, Wantana Klysubun, “Facile synthesis and characterization of ZnFe2O4/ZnO nanocomposite: An insight into structure and formation”, Radiation Physics and Chemistry 193 (2022) 109977.
 3. Le Duc Hien, Luong Ngoc Anh, Phuc Duong Nguyen, To Thanh Loan, Siriwat Soontaranon, Dao Thi Thuy Nguyet, Ta Van Khoa, Anne de Visser, “Close-to-ideal spin polarization in zinc-doped Fe–Mo double perovskites at the nanoscale”, Ceramics International 48(1) (2022) 353-362.
 4. Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet, To Thanh Loan, Luong Ngoc Anh, Siriwat Soontaranon, Wantana Klysubun, Tran Thi Viet Nga, “Effects of Sn4+ doping and oxygen vacancy on magnetic and electrical properties of yttrium iron garnet prepared by sol-gel method”, Ceramics International 47(5) (2021) 6442-6452.
 5. To Thanh Loan*, Dinh Khac Huy, Hoang Manh Chung, Nguyen Kim Thanh, Tran Duc Hoan, Nguyen Phuc Duong, Siriwat Soontaranon, Wantana Klysubun, “Structure and magnetic properties of magnetic iron oxide/zinc oxide core/shell nanocomposites: effect of ZnO coating”, Today Comm 26 (2021) 101733.
 6. Thanh Vinh Nguyen, Ngoc Anh Luong, Van Toan Nguyen, Anh Tuan Pham, Anh Tuan Le, Thanh Loan To, Van Quy Nguyen, “Effect of the phase composition of iron oxide nanoroads on SO2 gas sensing performance”, Res. Bull. 134 (2021) 111087.
 7. Le Duc Hien, Nguyen Phuc Duong, Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, Siriwat Soontaranon, Anne de Visser, “Correlations between structural, magnetic and electronic transport properties of nano-sized (Sr,La)-(Fe,Mo) double perovskites” Journal of Alloys and Compounds 793 (2019), 375-384.
 8. Vu Thi Hoai Huong, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet, Siriwat Soontaranon, To Thanh Loan, “Local structural change and magnetic dilution effect in (Ca2+, V5+) co-substituted yttrium iron garnet prepared by sol-gel route”, Journal of Alloys and Compounds 775 (2019) 1259-1269.
 9. Nguyen Kim Thanh, To Thanh Loan*, Nguyen Phuc Duong, Luong Ngoc Anh, Dao Thi Thuy Nguyet, Nguyen Huu Nam, Siriwat Soontaranon, Wantana Klysubun and Than Duc Hien, “Cation distribution assited tuning of magnetization in nanosized magnesium ferrite”, Status Solidi A 215 (2018) 1700397.
 10. Le Duc Hien, Nguyen Phuc Duong, Luong Ngoc Anh, Dao Thi Thuy Nguyet, To Thanh Loan, Siriwat Soontaranon, Wantana Klysubun and Than Duc Hien, “Tailoring magnetoresistance in nanosized Sr2FeMoO6 by varying the content of the parasitic SrMoO4 phase”, Adv. Mater., 10 (2018) 1258-1267.
 11. To Thanh Loan, Tran Thi Viet Nga, Nguyen Phuc Duong, Siriwat Soontaranon, and Than Duc Hien, “Properties of Sr1-xLaxFe12-xCoxO19 nanoparticles prepared by sol-gel combustion method” Journal of Electronic Materials 46 (2017) 3396.
 12. Nguyen Kim Thanh, To Thanh Loan*, Luong Ngoc Anh, Nguyen Phuc Duong, Siriwat Soontaranoon, Nirawat Thammajak, and Than Duc Hien, “Cation distribution in CuFe2O4 nanoparticles: effects of Ni doping on magnetic properties” Journal of Applied Physics 120 (2016) 142115.
 13. Nguyen Kim Thanh, Nguyen Phuc Duong, Do Quoc Hung, To Thanh Loan, and Than Duc Hien, “Structural and Magnetic Characterization of Copper Ferrites Prepared by Using Spray Co-Precipitation Method” Nanosci. Nanotechnol. 16 (2016) 7949-7954.
 14. To Thanh Loan*, Nguyen Phuc Duong, Nguyen Kim Thanh, Luong Ngoc Anh, Tran Thi Viet Nga, and Than Duc Hien, “Crystal Structure, Cation Distribution and Oxidation State of Spinel Ferrite Nanoparticles: A Synchrotron XRD and XANES Study” Nanosci. Nanotechnol. 16 (2016) 7973-7977.
 15. Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan*, Nguyen Phuc Duong, Siriwat Soontaranon, Tran Thi Viet Nga and Than Duc Hien, “Influence of Y and La substitution on particle size, structural and magnetic properties of nanosized nickel ferrite prepared by using citrate precursor method”, Journal of Alloys and Compounds 647 (2015) 419-426.
 16. Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan*, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet and Than Duc Hien, “Single Phase Formation, Cation Distribution, and Magnetic Characterization of Coprecipitated Nickel-zinc Ferrites”, Analytical Letters 48 (2015) 1965-1978.
 17. Tran Thi Viet Nga, Nguyen Phuc Duong, To Thanh Loan and Than Duc Hien, “Key step in the synthesis of ultrafine strontium ferrite powders (SrFe12O19) by sol-gel method”, Journal of Alloys and Compounds 610 (2014) 630-634.
 18. Luong Ngoc Anh, Nguyen Phuc Duong, To Thanh Loan, Dao Thi Thuy Nguyet and Than Duc Hien “Synchrotron and magnetic study of chromium-substituted nickel ferrites prepared by using sol-gel route,” IEEE Trans. Magn. 50 (2014), 2502605.
 19. M. Balagurov, L.G. Mamsurova, I.A. Bobrikov, To Thanh Loan, V.Yu. Pomjakushin, K.S. Pigalsky, N.G. Trusevich, A.A. Vishnev “Effects of structural disorder in fine-grained HTSC YBa2Cu3OyJETP 114 (2012) 1001-1011.

Bài báo quốc tế khác:

 1. Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, Nguyen Kim Thanh, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet, Nguyen Minh Hong, “Structural and H2S sensing properties of copper ferrite nanoparticles prepared through hydrothermal method”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 21 (4) (2021) 2641-2646.
 2. Vu Thi Hoai Huong, Dao Thi Thuy Nguyet, Nguyen Phuc Duong, To Thanh Loan, Siriwat Soontaranon, Le Duc Anh, “Magnetic interactions and spin-wave stiffness constant of In-substituted yttrium iron garnets”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 5 (2020) 270-277.
 3. Dao Thi Thuy Nguyet, Nguyen Phuc Duong, Takuya Satoh, Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, Than Duc Hien, “Crystallization and magnetic characterizations of DyIG and HoIG nanopowders fabricated using citrate sol-gel”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 1 (2016) 193-199.
 4. Т.Л. То, А.М. Балагуров, Д.М. Левин, И.А. Бобриков, М.Л. Краус, В.Х. Ву, Х.Ш. Нгуиен «Структура и свойства сложного магнитного оксида La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3» Известия ТулГУ, Естественные науки 2 (2013), 218 – 230.
 5. L. Craus, N. Cornei and T.L. To “Low-doped La0.54Ho0.11Sr0.35Mn1-xVxO3 manganites: vanadium influence on transport phenomena and magnetic properties”, Solid State Phenomena 190 (2012) 85 – 88.

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia:

 1. Tran Thi Viet Nga, Nguyen Thi Lan, To Thanh Loan, Hoang Ha, “Structure and Magnetic Properties of SrFe12O19/CoFe2O4 Nanocomposite Ferrite”, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics 35, 2 (2019) 32-41.
 2. Pham Thi Thanh Hoa, Nguyen Phuc Duong, To Thanh Loan, Luong Ngoc Anh, Nguyen Minh Hong, “Gas sensing properties of CuFe2O4 nanoparticles prepared by spray co‐precipitation method”, Vietnam J. Chem. 57 (2019) 32-38
 3. Dinh Khac Huy, Nguyen Phuc Duong, To Thanh Loan, Hoang Manh Chung, Nguyen Kim Thanh, Vu Van Khai, “Synthesis and characterization of NiFe2O4/ZnO core-shell nanocomposites”, VNU Journal of Science: Mathematics-Physics 34, 4 (2018) 35-43.
 4. Tran Thi Viet Nga, To Thanh Loan, “Fabrication and magnetic properties of sintered SrFe12O19-NiFe2O4 nanocomposites”, Communications in Physics 27 (2017), 255-266.
 5. Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, “Structural and Magnetic Properties of Nickel Spinel doping gadolinium synthesized by using citrate precursor technique”, Journal of Science & Technology 118 (2017) 055.
 6. Le Duc Hien, Dao Thi Thuy Nguyet, Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, Nguyen Phuc Duong, Ta Van Khoa, Than Duc Hien, “Magnetization and magnetoresistance of particulate Sr2FeMoO6 samples prepared via sol-gel route and heat treatment in H2/Ar atmospheres” VNU Journal of Science: Math.-Phys. 32 (2016) 45.
 7. Ngô Thị Lan, Doãn Anh Tú, Tô Thanh Loan, Đinh Thị Mai Thanh, “Ảnh hưởng của mật độ dòng, nồng độ chì nitrat và nhiệt độ của dung dịch điện ly đến hình thái, cấu trúc của lớp PbO2 kết tủa điện hóa trên vật liệu nền thép”, Vietnam Journal of Chemistry 54 (1) (2016) 1-6.
 8. To Thanh Loan*, Bobrikov I. V, Tran Thi Viet Nga, Vu Van Khai and Nguyen Huy Sinh, “A study of atomic and magnetic structure of La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3 using neutron and synchrotron diffraction methods”, Journal of Science and Technology 53 (6) (2015) 761-770.
 9. Nguyễn Kim Thanh, Nguyễn Phúc Dương, Đỗ Quốc Hùng, Lương Ngọc Anh, Đỗ Hoàng Tú, Tô Thanh Loan, Thân Đức Hiền, “Sự hình thành pha và các đặc trưng từ của hệ hạt nano CuFe2O4 chế tạo bằng phương pháp phun sương đồng kết tủa”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52 (3B), 38 (2014).
 10. Luong Ngoc Anh, Do Hoang Tu, To Thanh Loan, Than Duc Hien, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet “Structure and magnetic properties of nanosized Ni1-xZnxFe2O4 ferrite particles prepared by co-precipitation method “, Journal of Science & Technology 99, 0868-3980 (2014).

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Nguyễn Phúc Dương, Đào Thị Thủy Nguyệt, Trần Thị Việt Nga, Tô Thanh Loan, Lương Ngọc Anh, Nguyễn Kim Thanh, Nguyễn Thị Lan, “Vật liệu pherit có kích thước nanomet: Công nghệ chế tạo và các hiện tượng từ”, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội (2020) 384 Tr.

THÔNG TIN THÊM

 • Không có