TS. Phạm Văn Tuấn
TS. Phạm Văn TuấnGIẢNG VIÊN
Email: tuanpv@itims.edu.vn; tuan.phamvan@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Nghiên cứu chế tạọ vật liệu nano quang điện tử ứng dụng trong lĩnh vực chiếu sáng.
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano quang xúc tác ZnO/rGO, SnO2/rGO ứng dụng trong xử lý môi trường.

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

 • Nghiên cứu chế tạọ vật liệu nano quang điện tử ứng dụng trong lĩnh vực chiếu sáng.
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano quang xúc tác ZnO/rGO, SnO2/rGO ứng dụng trong xử lý môi trường.

GIẢNG DẠY

 • Vật liệu quang điện tử nâng cao
 • Vật lý và công nghệ mạch tích hợp bán dẫn

GIỚI THIỆU

TS. Phạm Văn Tuấn hiện là giảng viên Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Khoa học Vật liệu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2004, nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Vật lý bán dẫn, Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2007. Năm 2015, Ông hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu, Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu hiện nay của TS. Phạm Văn Tuấn bao gồm: Nghiên cứu chế tạọ vật liệu nano quang điện tử ứng dụng trong lĩnh vực chiếu sáng; Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano quang xúc tác ZnO/rGO, SnO2/rGO ứng dụng trong xử lý môi trường; Nghiên cứu chế tạo các vật liệu nano bán dẫn pha tạp ion đất hiếm ứng dụng trong các thiết bị quang điện tử.

.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

Chủ nhiệm đề tài cấp trường:

 • Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang xúc tác của vật liệu nano SnO2 pha tạp rGO nồng độ thấp – Mã số: T2021-PC-023.
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano quang xúc tác ZnO/graphene ứng dụng trong việc phân hủy các chất gây ô nhiễm môi trường – Mã số: T2018-TĐ-008.
 • Nghiên cứu cấu trúc, hình thái và tính chất quang của vật liệu nano SnO2/rGO chế tạo bằng phương pháp nhiệt thủy phân ứng dụng trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường nước – Mã số: T2017-LN-04.
 • Nghiên cứu chế tạo và tính chất huỳnh quang của vật liệu nano Si-SiO2 pha tạp Er3+ – Mã số: T2016-PC-129. Chủ nhiệm đề tài NAFOSTED:
 • Tính chất quang xúc tác hiệu suất cao của các cấu trúc nano SnO2/rGO ứng dụng trong lĩnh vực xử lý môi trường nước – Mã số: 103.02-2018.25.

Một số bài báo điển hình:

Bài báo ISI:

 1. Pham Van Tuan*, Hoang Ba Tuong, Vu Thi Tan, Luong Hoai Thu, Nguyen Duc Khoang, Tran Ngoc Khiem, SnO2/reduced graphene oxide nanocomposites for highly efficient photocatalytic degradation of methylene blue, Optical Materials 123 (2022) 111916.
 2. Tan Vu, The Vinh La, Van Tuan Pham, Thu Giang Vu, The highly efficient purification capacity of rGO zeolite composites for aged oil in transformer machines, Arabian Journal of Chemistry (2022) 15, 103683.
 3. Nguyen Van Minh, Dang Van Hieu, Pham Van Tuan, Nguyen Duc Dung, Chu Manh Hoang, Characteristics of silicon nano-pillars fabricated by nano-sphere lithography and metal assisted chemical etching, Materials Science in Semiconductor Processing 142 (2022) 106483.
 4. Vu T. Tan, La The Vinh, Vu Minh Khoi, Huynh Dang Chinh, Pham Van Tuan, Tran Ngoc Khiem, A new approach for the fabrication of tetragonal BaTiO3 nanoparticles, Journal of nanoscience nanotechnology 21 (2021) 1–10.
 5. Pham Van Tuan, Le Trung Hieu, Vu Thi Tan, Tran Thi Quynh Hoa, La Quynh Nga, Tran Ngoc Khiem, The dependence of structure, morphology, and photocatalytic properties of SnO2 nanoparticles prepared via in situ hydrothermal method on annealing temperature, Journal nanoscience nanotechnology 21 (2021) 2588–2594.
 6. Pham Thi Thuy, Vo Cao Minh, Vo Quang Mai, Nguyen Tri Tuan, Pham Van Tuan, Hoang Ba Cuong, and Nguyen Xuan Sang, Local Surface Plasmonic Resonance, Surface-Enhanced Raman Scattering, Photoluminescence, and Photocatalytic Activity of Hydrothermal Titanate Nanotubes Coated with Ag Nanoparticles, Journal of Nanomaterials Volume 2021, Article ID 3806691, 9 pages https://doi.org/10.1155/2021/3806691
 7. Pham Van Tuan, Tran Thi Phuong, Vu Thi Tan, Nguyen Xuan Sang, and Tran Ngoc Khiem, In-situ hydrothermal fabrication and photocatalytic behavior of ZnO/reduced graphene oxide nanocomposites with varying graphene oxide concentrations, Materials Science in Semiconductor Processing 115 (2020) 105114.
 8. Pham Van Tuan, Le Trung Hieu, Chu Manh Hoang, Hoang Ba Tuong, Vu Thi Tan, Tran Thi Quynh Hoa, Nguyen Xuan Sang and Tran Ngoc Khiem, Effects of annealing temperature on the structure, morphology, and photocatalytic properties of SnO2/rGO nanocomposites, Nanotechnology 32 (2021) 015201, IF 3.551
 9. Tan Vu, The Vinh La, Van Tuan Pham, Minh Khoi Vu, Dang Chinh Huynh, Ngoc Khiem Tran, Highly efficient adsorbent for the transformer oil purification by ZnO/Graphene composite, Arabian Journal of Chemistry 13 (2020) 7798-7808.
 10. Pham Van Tuan, Hieu Le Trung, Vu T. Tan, Phuong Thi Tran, Hoa Tran Thi Quỳnh and Khiem Ngoc Tran, The dependence of morphology, structure, and photocatalytic activity of SnO2/rGO nanocomposites on hydrothermal temperature, Materials Research Express 6 (2019) 106204.
 11. La The Vinh, Tran Ngoc Khiem, Huynh Dang Chinh, Pham Van Tuan and Vu T Tan, Adsorption capacities of reduced graphene oxide: effect of reductants, Mater. Res. Express 6 2019 075615 https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab1862.
 12. Van Tuan Pham, Hieu Le Trung, Ngoc Khiem Tran, Hoang Chu Manh, Hoa Nguyen Duc, Hoa Tran Thi Quynh and Thanh Huy Pham, Hydrothermal synthesis, structure, and photocatalytic properties of SnO2/rGO nanocomposites with different GO concentrations, Mater. Res. Express 5 (2018) 095506, https://doi.org/10.1088/2053-1591/aad6ca.
 13. Pham Van Tuan, Le Trung Hieu, La Quynh Nga, Ngo Ngoc Ha, Nguyen Duc Dung, Tran Ngoc Khiem, Influence of hydrothermal temperature on the optical properties of Er-doped SnO2 nanoparticles, Journal of Electronic Materials 46(2017)3341–3344.
 14. Pham Van Tuan, Tran Ngoc Khiem, Pham Thanh Huy, Sol–gel synthesis and photoluminescence of SiO2–Si:Er3+ nanocomposite films, Materials Research Express 4(2017)036205.
 15. Pham Van Tuan, Le Trung Hieu, La Quynh Nga, Nguyen Duc Dung, Ngo Ngoc Ha, Tran Ngoc Khiem, Hydrothermal synthesis, and characteristic photoluminescence of Er-doped SnO2 nanoparticles, Phys. B Condens. Matter. 501 (2016) 34–37.
 16. Pham Van Tuan, Chu Anh Tuan, Tran Thanh Thuy, Vu Binh Nam, Pham Toan Thang, Pham Hong Duong, Pham Thanh Huy, Layered structure in core–shell silicon nanowires, J. Lumin. 154 (2014) 46–50.
 17. Chu Anh Tuan, Nguyen Thi Thu Trang, Tran Thanh Thuy, Vu Binh Nam, Pham Toan Thang, Pham Van Tuan, Pham Thanh Huy, Pham Hong Duong, Raman photoluminescence spectra of silicon nanowires synthesized by a vapor phase transport method, Adv. Nat. Sci. Nanosci. Nanotechnol. 2 (2011) 35004.
 18. Pham Van Tuan, le Van Ngoc, Chu Anh Tuan, Pham Toan Thang, Tran Ngoc Khiem, Pham Hong Duong, Pham Thanh Huy, Silicon nanowires prepared by thermal evaporation and their photoluminescence properties measured at low temperatures, Adv. Nat. Sci. Nanosci. Nanotechnol. 2 (2011) 15016.

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia:

 1. Pham Van Tuan, Hoang Ba Tuong, Tran Ngoc Khiem, One-step hydrothermal synthesis and photocatalytic activity of SnO2/rGO nanocomposites: effects of pH values, Communications in Physics, Vol. 31, No. 4 (2021), pp. 361-368, https://doi.org/10.15625/0868-3166/15916.
 2. Pham Van Tuan, Le Trung Hieu, Vu Thi Tan, Hoang Ba Tuong, Tran Thi Quynh Hoa, Nguyen Xuan Sang, and Tran Ngoc Khiem, Dependence of hydrothermal time on structural characteristics and photocatalytic properties of SnO2 nanoparticles, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, 37(2021) 42-50.
 3. Nguyen Xuan Sang, Nguyen Hoang Mai, Pham Thi Thuy, Nguyen Tri Tuan, Pham Van Tuan, Hoang Ba Cuong, Facile Hydrothermal Method for Fabrication of Seedless ZnO Nanorod/GO Composite on PCB, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 37, No. 3 (2021) 32-41.

Bài báo trong kỷ yếu hội nghị quốc gia/quốc tế:

 1. Phạm Văn Tuấn*, Lê Trung Hiếu, Vũ Thị Tần, Trần Thị Quỳnh Hoa, Trần Ngọc Khiêm, NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ THỦY NHIỆT ĐẾN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG XÚC TÁC CỦA HẠT NANO SnO2 ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019.
 2. Le Thi Thu Hien, Pham Van Tuan, Nguyen Van Du, Du Thi Xuan Thao, Tran Ngoc Khiem, Fabrication, Structural Characteristics and Photoluminescence of SiO2-ZnO:Er3+ Nanocomposite Thin film, ICAMN 2016.
 3. Pham Van Tuan, Le Trung Hieu, La Quynh Nga, Ngo Ngoc Ha, Tran Ngoc Khiem, Effect of hydrothermal temperature on crystal structrure and optical properties of SnO2:Er3+ nanoparticles, ICAMN 2016.
 4. Pham Van Tuan, Tran Ngoc Khiem, and Pham Thanh Huy, using the monoxide silicon powder to preprare the silicon nanowires and their photoluminescence properties, The 6th Vietnam-Korea International Joint Symposium on Advanced Materials and Their Processing – 2011.
 5. Pham Van Tuan, Tran Ngoc Khiem, and Pham Thanh Huy, synthesis and photoluminescence spectra of silicon nanowires prepared by thermal evaporation with different evaporating source materials, IWNA 2011.
 6. P V Tuan, P T Trang, L H Hoang, T N Khiem, P T Huy, Synthesis, structural and photoluminescence properties of ZnO nanostructures, the 6th national conference on solid state physics and materials science – 2009.

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Không có

THÔNG TIN THÊM

 • Không có