TS. Nguyễn Văn Toán
TS. Nguyễn Văn ToánCán bộ PVGD
Email: ntoan@itims.edu.vn; toan.nguyenvan2@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Nghiên cứu chế tạo màng mỏng ứng dụng làm cảm biến khí.
 • Thiêt kế, chế tạo cảm biến, vi điện cực.
 • Công nghệ vi điện tử.

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

 • Nghiên cứu chế tạo màng mỏng ứng dụng làm cảm biến khí.
 • Thiêt kế, chế tạo cảm biến, vi điện cực.
 • Công nghệ vi điện tử.

GIẢNG DẠY

 • Hướng dẫn thí nghiệm môn công nghệ chế tạo linh kiện bán dẫn.
 • Hướng dẫn thực tập công nghệ chế tạo linh kiện MEMS.

GIỚI THIỆU

TS. Nguyễn Văn Toán hiện là cán bộ PVGD Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông tốt nghiệp Kỹ sư Thiết bị điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2003, nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu, Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2011. Năm 2016, Ông hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu, Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu hiện nay của TS. Nguyễn Văn Toán bao gồm: Nghiên cứu chế tạo màng mỏng ứng dụng làm cảm biến khí, Thiêt kế, chế tạo cảm biến, vi điện cực, Công nghệ vi điện tử.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu lai nano ZnO/polyme dẫn nhằm ứng dụng trong cảm biến khí VOCs – Đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vai trò: Chủ nhiệm đề tài.
 • Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí trên cơ sở màng mỏng ôxít kim loại biến tính bởi đảo xúc tác micro-nano – Đề tài Nafosted. Vai trò: Chủ nhiệm đề tài.
 • Development of gas nanosensors for the internet of things (IoT) applications towards non-invasive disease diagnoses – Đề tài Tập đoàn Vingroup. Vai trò: Thành viên chính
 • Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo thành phần khí độc hại trong các hầm lò, các mỏ khai thác khoáng sản để đảm bảo an toàn cho nười làm việc – Đề tài Bộ Khoa học và Công nghệ. Vai trò: Thành viên chính
 • Nghiên cứu chế tạo cấu trúc vật liệu mới dựa trên tiếp xúc dị thể giữa graphene/TMD và dây/hạt nano ứng dụng cho cảm biến khí hiệu năng cao nhằm kiểm tra chất lượng thực phẩm – Đề tài Nghị định thư Việt Hàn. Vai trò: Thành viên chính
 • Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano volfram và thiếc ô xít để chế tạo đầu đo khí NOx và H2S trong thiết bị cầm tay quan trắc môi trường khí – Đề tài Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhiệm vụ: Thành viên chính

Một số bài báo điển hình:

Sáng chế và Giải pháp hữu ích:

 • 01 Giải pháp hữu ích “Cảm biến khí NH3 dạng màng mỏng và Quy trình chế tạo”, Cục Sở hữu trí tuệ, số bằng 2270 (2019)
 • 01 sáng chế quốc tế: “Direct heating and/or self heating micro gas sensor”. Bằng sáng chế do nước Thụy Điển cấp theo Số: SE543677C2, ngày 1/6/2021

Bài báo ISI:

 1. Nguyen Van Toan, Chu Manh Hung, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Thi Thu Hoa, Nguyen Ngoc Viet, Phan Hong Phuoc, Nguyen Van Hieu, Enhanced NH3 and H2 gas sensing with H2S gas interference using multilayer SnO2/Pt/WO3 nanofilms”, Journal of Hazardous Materials (2021)
 2. Tran Thi Ngoc Hoa, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Toan, Nguyen Van Duy, Chu Manh Hung, Nguyen Van Hieu, Nguyen Duc Hoa, “Highly selective H2S gas sensor based on WO3-coated SnO2 nanowires”, Materials Today Communications (2021)
 3. Tran Khoa Dang, Nguyen Van Toan, Chu Manh Hung, Nguyen Van Duy, Nguyen Ngoc Viet, Le Viet Thong, Nguyen Tang Son, Nguyen Van Hieu, Tu Le Manh, “Investigation of zinc electronucleation and growth mechanisms onto platinum electrode from a deep eutectic solvent for gas sensing applications”, Journal of Applied Electrochemistry (2021)
 4. Luu Hoang Minh, Pham Thi Thuy Thu, Bui Quang Thanh, Nguyen Thi Hanh, Do Thi Thu Hanh, Nguyen Van Toan, Chu Manh Hung, Nguyen Van Duy, Pham Van Tong and Nguyen Duc Hoa, “Hollow ZnO nanorices prepared by a simple hydrothermal method for NO2 and SO2 gas sensors”, RSC Adv., (2021)
 5. Ho Huu Hau, Truong Tien Hoang Duong, Nguyen Khac Man, Tran Thi Viet Nga, Chu Thi Xuan, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Toan, Chu Manh Hung, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu, Nguyen Duc Hoa, “Enhanced NO2 gas-sensing performance at room temperature using exfoliated MoS2 nanosheets”, Sensors and Actuators: A. Physical 332 (2021)
 6. Nguyen Ngoc Viet, Le Viet Thong*, Tran Khoa Dang, Phan Hong Phuoc, Nguyen Hong Chien, Chu Manh Hung, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Toan, Nguyen Tang Son, Nguyen Van Hieu **, “MoS2 nanosheets-decorated SnO2 nanofibers for enhanced SO2 gas sensing performance and classification of CO, NH3 and H2 gases”, Analytica Chimica Acta 1167 (2021)
 7. Chu Manh Hung*, Do Quang Dat, Nguyen Van Duy, Vu Van Quang, Nguyen Van Toan, Nguyen Van Hieu, Nguyen Duc Ho, “Facile synthesis of ultrafine rGO/WO3 nanowire nanocomposites for highly sensitive toxic NH3 gas sensors”, Materials Research Bulletin Volume 125, (2020)
 8. Nguyen Van Hoang, Chu Manh Hung, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Toan, Hoang Si Hong, Phung Thi Hong Van, Nguyen Tang Sơn, Soon-Gil Yoon, Nguyen Van Hieu*, “Enhanced H2S gas-sensing performance of a-Fe2O3 nanofibers by optimizing process conditions and loading with reduced graphene oxide”, Journal of Alloys and Compounds 826
 9. Thanh Vinh Nguyen, Ngoc Anh Luong, Van Toan Nguyen, Anh Tuan Pham, Anh Tuan Le, Thanh Loan To, Van Quy Nguyen*, “Effect of the phase composition of iron oxide nanorods on SO2 gas sensing performance”, Materials Research Bulletin (2020)
 10. Tran Thi Ngoc Hoa, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Duy*, Chu Manh Hung, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Toan, Nguyen Huy Phuong*, and Nguyen Van Hieu, “An effective H2S sensor based on SnO2 nanowires decorated with NiO nanoparticles by electron beam evaporation”, RSC Advances (2019)
 11. Nguyen XuanThai, NguyenVan Duy*, NguyenVan Toan, Chu ManhHung, NguyenVan Hieu, Nguyen Duc Hoa, “Effective monitoring and classification of hydrogen and ammonia gases with a bilayer Pt/SnO2 thin film sensor”, International Journal of Hydrogen Energy (2019)
 12. Phan Hong Phuoc, Chu Manh Hung*, Nguyen Van Toan, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu, “One-step fabrication of SnO2 porous nanofiber gas sensors for sub-ppm H2S detection”, Sensors and Actuators A: Physical (2019)
 13. Nguyen Thi Anh Thu, Nguyen Duc Cuong*, Le Cao Nguyen, Dinh Quang Khieu, Pham Cam Nam, Nguyen Van Toan, Chu Manh Hung, Nguyen Van Hieu*, “Fe2O3 nanoporous network fabricated from Fe3O4/reduced graphene oxide for high-performance ethanol gas sensor”, Sensors and Actuators B: Chemical Volume 255, (2018)
 14. Nguyen Van Toan*, Chu Manh Hung, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Hieu*, “Bilayer SnO2-WO3 nanofilms for enhanced NH3 gas sensing performance”, Materials Science and Engineering B (2017)
 15. Do Dang Trung, Nguyen Duc Cuong, Khuc Quang Trung, Thanh-Dinh Nguyen, Nguyen Van Toan, Chu Manh Hung, Nguyen Van Hieu*, “Controlled synthesis of manganese tungstate nanorods for highly selective NH3 gas sensor”, Journal of Alloys and Compounds (2017)
 16. Nguyen Van Toan, Nguyen Viet Chien, Nguyen Van Duy, Hoang Si Hong , Hugo Nguyen, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Hieu*, “Fabrication of highly sensitive and selective H2 gas sensor based onSnO2 thin film sensitized with microsized Pd slands”, Journal of Hazardous Materials 301 (2016)

Bài báo quốc tế khác:

 1. Do Quang Dat, Vo Thi Lan Phuong, Lam Van Nang, Nguyen Van Toan, Nguyen Van Duy* and Nguyen Duc Hoa*, “Synthesis of CuO/rGO nanocomposites for carcinogenic Congo red photodegradation”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 12 (2021)
 2. Chu Manh Hung, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Toan, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Hieu, “Synthesis and gas-sensing characteristics of α-Fe2O3 hollow balls”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices Volume 1, Issue 1, (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia:

 1. Nguyễn Văn Toán*, Nguyễn Xuân Thái, Nguyễn Văn Duy, Chử Mạnh Hưng, “Xây dựng đường chuẩn và khảo sát đặc tính nhạy khí H2 của thiết bị cảm biến hoạt động ở công suất thấp”, JST: Engineering and Technology for Sustainable Development Volume 31, Issue 2, (2021)
 2. Phùng Thị Hồng Vân*, Nguyễn Văn Toán , Vũ Ngọc Phan, “Nghiên cứu biến tính dây nano SnO2 bằng phương pháp nhỏ phủ với dung dịch Cu(NO3)2 để cải thiện tính chất nhạy khí H2S”, TNU Journal of Science and Technology (2020)
 3. Nguyễn Văn Toán*, Nguyễn Văn Hiếu, “Nghiên cứu chế tạo cảm biến màng mỏng WO3 ứng dụng đo khí C2H5OH”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 133 (2019)
 4. Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Thành Vinh, Vũ Văn Cát, Nguyễn Văn Toán*, Đặng Thị Thanh Lê, Nguyễn Văn Quy*, “Đặc trưng nhạy khí ethanol của cảm biến vi cân tinh thể thạch anh phủ vật liệu ống nano các-bon”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 132 (2019)
 5. Nguyen Van Toan*, Dang Thanh Le, Nguyen Duc Hoang, Nguyen Thi Bac, Chu Manh Hung*, “SnO2/Pt (40nm/ 10nm) Thin Films Sensitized for Enhanced H2 Gas Sensing”, Journal of Science & Technology (2019)
 6. Le Thi Hong, Vy Anh Vuong, Nguyen Tat Thang, Nguyen Xuan Thai, Nguyen Van Toan, Dang Thi Thanh Le, Chu Manh Hung*, “Effect of Hydrothermal Temperature on the Morphology and Structure of Synthesized MoS2 Nanostructures”, Journal of Science & Technolog (2019)

Bài báo trong kỷ yếu hội nghị quốc gia/quốc tế:

 1. Nguyen Van Toan, Dang Thi Thanh Le, Chu Thi Xuan, Nguyen Xuan Thai, Nguyen Van Duy Chu Manh Hung, Nguyen Duc Hoa*, “Fabrication gas sensor based on multilayer metal oxide thin films for exhaled breath analysis”, Kỷ yếu Hội nghị SPMS 2021 (2022)
 2. Nguyen Van Toan*, Luu Hoang Minh, Ho Van Hau, Nguyen Thi Thu Hoa, Chu Thi Xuan, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Khac Man, Tran Thi Viet Nga, Nguyen Duc Hoa, “Electrochemical synthesis of polyaniline nanowires for triethanolamine (TEA) sensing”, Kỷ yếu Hội nghị SPMS 2021 (2022)
 3. Nguyen Thi Hong Phuoc, Nguyen Van Toan, Matteo Tonezzer, Vo Thanh Duoc, Dang Thi Thanh Le*, “Electrochemical behaviours of ZnO nanowires grown on-chip for biosensing applications”, The 12th Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS2017) (2017)
 4. Nguyen Thi Hue, Nguyen Van Dua, Hoang Van Phuoc, Nguyen Thi Lan Huong, Nguyen Van Toan, Hoang Si Hong*, “Study on the ability to measure dissolved H2 gas in transformer oil using resistive sensor based on SnO2 thin film sensitized with microsized Pd islands”, The 12th Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS2017) (2017)

THÔNG TIN THÊM

 • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019)
 • Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ (2021).