TS. Nguyễn Thị Kim Liên
TS. Nguyễn Thị Kim LiênGIẢNG VIÊN
Email: lien.nguyenthikim@itims.edu.vn / lien.nguyenthikim2@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Tổng hợp, Khảo sát tính chất và Ứng dụng của vật liệu cấu trúc nano xốp ứng dụng hấp phụ khí thải, vật liệu thải độc hại (tập trung Al2O3)
 • Nuôi trồng đơn tinh thể
 • Vật liệu Thermoelectric
 • Chiếu sáng rắn
 • Xúc tác quang

GIẢNG DẠY

 • “Vật liệu Thermoelectric: Những khái niệm cơ bản và ứng dụng”- cao học
 • “Vật liệu nano Xốp”- cao học

GIỚI THIỆU

TS. Nguyễn Thị Kim Liên hiện là giảng viên thuộc viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. TS. Nguyễn Thị Kim Liên tốt nghiệp Đại học (2004): Chuyên ngành Hữu cơ và Hóa dầu, Khoa Hóa,  Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 2006, tốt nghiệp cao học chuyên ngành Khoa học vật liệu, Viện ITIMS, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 2010, nhận bằng Tiến sĩ chuyên nghành vật lý, làm nghiên cứu tại 3 viện (1. Max-Planck Institute for Chemical Physics of Solid, Germany; 2. Institute of Physics, Uni-Frankfurt, Germany; 3. Institute of Solid State Physics, TU-Wien,  Austria). Các hướng nghiên cứu hiện nay của TS. Nguyễn Thị Kim Liên là: Tổng hợp, Khảo sát tính chất và Ứng dụng của vật liệu cấu trúc nano xốp ứng dụng hấp phụ khí thải, vật liệu thải độc hại (tập trung Al2O3); Nuôi trồng đơn tinh thể; Vật liệu Thermoelectric; Chiếu sáng rắn; Xúc tác quang.

 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

 • Đề tài KC.02.TN07/11-15, chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu
 • Đề tài NAFOSTED 103.06-2011.04, chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu.
 • Đề tài cấp cơ sở T2016-LN-06, chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu.

Một số bài báo:

 • T.K.Nguyen,, U. Aydemir, M. Baitinger, E. Bauer, H. Borrmann, U. Burkhardt, J. Custers, A. Haghighirad, R. Hofler, K.D. Luther, F. Ritter, W. Assmus, Yu. Grin and S. Paschen, “Atomic ordering and thermoelectric properties of the n-type clathrate Ba8Ni3.5Ge42.1”, Dalton Trans., 39, 1071-1077 (2010).
 • T.K.Nguyen,, U. Aydemir, M. Baitinger, J. Custers, A. Haghighirad, R. Hofler, K.D. Luther, F. Ritter, Yu. Grin, W. Assmus, and S. Paschen, “Physical properties of Single-Crystialline Ba8Ni3.5Ge42.1”, J. Electron. Mater., 39, 1638 (2010).
 • Euchner, S. Pailhes, L.T.K. Nguyen, W. Asmus, F. Ritter, A. Haghighirad, Y. Grin, S. Paschen, and M. de Boisieu, “Phononic filter effect of rattling phonons in the thermoelectric clathrate Ba8Ge40+xNi6-x” , Phys. Rev. B, 86, 224303 (2012).
 • Hao Van Bui, Tu Nguyen, Manh Cuong Nguyen, Trong An Tran, Ha Le Tien, Hao Tam Tong, Thi Kim Lien Nguyen and Thanh Huy Pham, “Structural and photoluminescent properties of nanosized BaMgAl10O17:Eu2+ blue-emtting phosphors prepared by sol-gel method”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 6 (2015) 035013 (5pp)
 • T.K.Lien, N.V.Thang, N.D.Hung, N.D.Cuong, N.D.T.Kien, C.X.Thang, P.H.Vuong, D.X.Viet, N.T.Khoi, and P.T.Huy, “Influence of annealing temperature and Gd and Eu concentrations on structure and luminescence properties of (Y,Gd)BO3:Eu3+ phosphors prepared by Sol-Gel method”. J. Electron. Mater. 46, 3427–3432 (2017)
 • T.K.Chi, N.T.Tuan, N.T.K.Lien, D.H.Nguyen, “Red emission of SrAl2O4: Mn4+ phosphor for warm white light-emitting diodes”, J. Electron. Mater., 47, 4571–4578 (2018)
 • T. Ha, N. Tu, N.V. Quang, C.X. Thang, P.H. Vuong, D.X. Viet, N.D. Hung, N.D.T. Kien, Thanh-Tung Duong, N.T.K. Lien, “Effect of doping concentration and sintering temperature on structure and photoluminescence properties of blue/red emitting bi-phase Eu3+/Eu2+-doped Sr5(PO4)3Cl/Sr3(PO4)2 phosphors”, Mater. Res. Express, 5, 076516
 • T.T. Thao, D.H. Nguyen, P. T.Kien, T. T. Duong, N.T.K. Lien, D.Q. Tri, D.T.T. Linh, N.T. Lan, “Effect of Magnetic Magnetite (Fe3O4) nanoparticle size on Arsenic (V) removal from water”, J. Nanosci. Nanotechnol, 2021, 21(4):2576-2581
 • Q.Dat, N.T.Lan, N.T.K.Lien, N.V.Quang, C.V.Anh, N.H.Tinh, N.T.Duyen, V.T.K.Thoa, N.T.Hanh, P.T.L.Huong, N.Tu, D.H.Nguyen, “Excellent hydrophobic property of K3AlF6:Mn4+ phosphor by coating with reduction graphene oxide on the surface of materials”, Optical Materials, 129, July 2022, 112552.

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Không có

THÔNG TIN THÊM

 • Không có