TS. Nguyễn Duy Hùng
TS. Nguyễn Duy HùngGIẢNG VIÊN
Email: hung.nguyenduy@itims.edu.vn / hung.nguyenduy@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Đang cập nhật

GIẢNG DẠY

 • Đang cập nhật

GIỚI THIỆU

TS. Nguyễn Duy Hùng hiện là giảng viên thuộc Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. TS. Nguyễn Duy Hùng đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Khoa học Vật liệu tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2001; nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu tại Viện ITIMS, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2003; hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Vật lý tại Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc năm 2010. Các hướng nghiên cứu hiện nay của TS. Nguyễn Duy Hùng bao gồm: Tổng hợp, chế tạo các vật liệu huỳnh quang, bán dẫn kích thước nano; Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu phát quang; Nghiên cứu ứng dụng vật liệu trong chế tạo linh kiện quang điện tử.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một số đề tài điển hình:

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện chế tạo lên cấu trúc pha, thành phần và tính chất quang của đai nano ZnS và ZnO/ZnS chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt.
 • Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang Mg(Sr)Al2O4 pha tạp Eu, Cr và Mn.
 • Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế tạo và chế tạo thử nghiệm điốt phát quang ánh sáng trắng trên cơ sở điốt UV/UVBLUE và bột huỳnh quang.
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu huỳnh quang phát ánh sáng đỏ ứng dụng chế tạo điốt chuyên dụng chiếu sáng nông nghiệp.
 • Chế tạo và khảo sát tính chất quang của ZnO cấu trúc một chiều pha tạp ứng dụng trong chế tạo đi-ốt phát quang.
 • Tổng hợp và tính chất quang của bột huỳnh quang phát quang ánh sáng đỏ K2SiF6 và K3AlF6 pha tạp Mn4+, R2+ (R2+ = Mg2+, Ba2+, Ca2+ và Sr2+) ứng dụng trong chế tạo WLED.

Một số bài báo điển hình:

  1. Q. Dat, N.T. Lan, N.T.K. Lien, N.V. Quang, C.V. Anh, N.H.Tinh, N.T. Duyen, V.T.K. Thoa, N.T.Hanh, P.T.L.Huong, N.Tu, D.H.Nguyen, “Excellent hydrophobic property of K3AlF6:Mn4+ phosphor by coating with reduction graphene oxide on the surface of materials”, Optical Materials 129 (2022) 112552.
  2. Ba-Duc Tran, Phuong-Nam Tran, Xuan-Thanh Bui, Duy-Hung Nguyen and Thanh-Tung Duong, “Fabrication of CsPb1-xMnxBr3-2xCl2x (x = 0-0.5) quantum dots for near UV photodetector application”, Green Processing and Synthesis 11 (2022) 536.
  3. DQ Trung, MT Tran, N Tu, LTH Thu, NT Huyen, ND Hung, DX Viet, NDT Kien, PT Huy, “Synthesis, structural and optical properties of ZnS/ZnO heterostructure-alloy hexagonal micropyramids”, Optical Material125 (2022) 112077.
  4. Nguyen Mai Cao Hoang Phuong Lan, Pham Van Huan, Nguyen Huu Thong, Duy-Hung Nguyen, Nguyen Duc Trung Kien, Chu Manh Nhuong, Cao Xuan Thang, Vuong-Hung Pham, “Characterization of structural and optical properties of Mn2+-doped Zn2GeO4 nanorods as an efficient green phosphor for solid-state lighting”, Luminescence37 (2022) 577.
  5. T. Tran, N.V. Du , N. Tu, N.T. Huyen, N.D. Hung, D.X. Viet, N.N. Ha, D. Q. Trung, P.T. Huy, “High-quality optically defect-free 1D ZnS nanostructures by a modified thermal evaporation method”, Optical Materials124 (2022) 111963.
  6. Do Quang Trung, Manh-Trung Tran, Nguyen Duy Hung, Quang Nguyen Van, Nguyen Thi Huyen, Nguyen Tu, Huy Pham Thanh, “Emission-tunable Mn-doped ZnS/ZnO heterostructure nanobelts for UV-pump WLEDs”, Optical Materials121 (2021) 111587.
  7. T. Tran, D.Q. Trung, Nguyen Tu, D.D. Anh, L.T.H. Thu, N.V. Du, N.V. Quang, N.T. Huyen, N.D.T. Kien, D.X. Viete, N.D. Hung, P.T. Huy, “Single-phase far-red-emitting ZnAl2O4:Cr3+ phosphor for application in plant growth LEDs”, Journal of Alloys and Compounds884 (2021) 161077.
  8. Nguyen Van Quang, Manh Trung Tran, Nguyen Tu, Hung Duy Nguyen, Dao Xuan Viet, Anh Duc Dao, Huy Thanh Pham, “Single-composition Al3+-singly doped ZnO phosphors for UV-pumped warm white light emitting diode applications”, Dalton Transactions 50 (2021), 9037.
  9. Dual-mode green emission and temperature sensing properties of rare-earth-element-doped biphasic calcium phosphate composites, “Dual-mode green emission and temperature sensing properties of rare-earth-element-doped biphasic calcium phosphate composites”, Journal of Alloys and Compounds 871 (2021) 159483.
  10. Luu Thi Ha Thu, Nguyen Tu,  Dao Duc Anh, Do Quang Trung, Manh Trung Tran, Tran Thi Quynh Nhu, Nguyen Thi Huyen, Nguyen Van Quang, Nguyen Duy Hung, Dao Xuan Viet, Nguyen Duc Trung Kien, Pham Thanh Huy, “Orange-Red-emitting Ca9Gd(PO4)7:Eu3+ Phosphors: Judd-Ofelt Analysis and Investigation on the Thermal Stability, Quantum Efficiency for WLED”, ChemistrySelect 6 (2021) 937.
  11. Nguyen Van Quang, Nguyen Thi Huyen, Nguyen Tu, Do Quang Trung, Dao Duc Anh,  Manh Trung Tran,   Nguyen Duy Hung,   Dao Xuan Viet,  Pham Thanh Huy, “A high quantum efficiency plant growth LED by using a deep-red-emitting α-Al2O3:Cr3+ phosphor”, Dalton Transactions 50 (2021), 12570.
  12. Thi-Thanh-Tuyen Nguyen, Thi-Nhan Luu, Duy-Hung Nguyen, Thanh-Tung Duong, “Comparative Study on Backlighting Unit Using CsPbBr3 Nanocrystals/KSFM Phosphor + Blue LED and Commercial WLED in Liquid Crystal Display”, Journal of Electronic Materials 50 (2021) 1827.
  13. Hoang Nhu Van, Tu Le Manh, Dung Do Thi Thuy, Vuong-Hung Pham,  Duy-Hung Nguyen, Diep Pham Thi Hong,  Hoang Van Hung, “On enhancement and control of green emission of rare earth co-doped hydroxyapatite nanoparticles: synthesis and upconversion luminescence properties”, New Journal of Chemistry 45 (2021)751.
  14. T. Tran, Nguyen Tu, N.V. Quang, D.H Nguyen, L.T.H. Thu, D.Q. Trung, P.T. Huy, “Excellent thermal stability and high quantum efficiency orange-red-emitting AlPO4:Eu3+ phosphors for WLED application”, Journal of Alloys and Compounds 853 (2021) 156941.
  15. Ngo Ngoc Ha, Le Thanh Cong, Nguyen Duc Dung, Nguyen Duy Hung, Nguyen Thanh Huy, “Photon absorption and scattering of Ge nanocrystals embedded in SiO2 prepared by co-sputtering”, Physica B: Condensed Matter 600 (2020) 412520.
  16. Q. Dương, N.T. Tuan, N.V. Quang, P.T. Huy, D.Q. Trung, N. Tu, N.V. Du, N.N. Ha, N.D.T. Kien and D.H. Nguyen, “Synthesis and Photoluminescence Properties of Deep-Red-Emitting CaYAlO4:Cr3+ Phosphors”, Journal of Electronic Materials 49 (2020) 7464.
  17. Hoang Nhu Van, Ngoc Hung Vu, Vuong-Hung Pham, Pham Van Huan, Bui Thi Hoan, Duy-Hung Nguyen , Tu Le Manh, “A novel upconversion emission material based on Er3+-Yb3+-Mo6+ tridoped Hydroxyapatite/Tricalcium phosphate (HA/β-TCP)”, Journal of Alloys and Compounds 827 (2020) 154288.
  18. T.T. Vien, NguyenTu, Manh TrungTran, Nguyen Van Du, D.H. Nguyen, D.X. Viet, N.V. Quang, D.Q. Trung, P.T. Huy, “A new far-red emission from Zn2SnO4 powder synthesized by modified solid state reaction method”, Optical Materials100 (2020) 109670.
  19. Tu, H.Van Bui, D.Q. Trung, Anh-Tuan Duong, D.M. Thuy, D. H. Nguyen, K. T. Nguyen, P.T. Huy, “Surface oxygen vacancies of ZnO: A facile fabrication method and their contribution to the photoluminescence”, Journal of Alloys and Compounds 791 (2019) 722.
  20. Le Quoc Minh, Tran Kim Anh, Nguyen Duy Hung, Pham Thi Minh Chau, Nguyen Thi Quy Hai, Ho Van Tuyen, Vu Thi Thai Ha, Vu Duc Tu, Wieslaw Strek, “Upconversion luminescence of Gd2O3:Er3+ and Gd2O3:Er3+/Silica nanophosphors fabricated by EDTA combustion method”, Journal of Rare Earths 37 (2019) 1126.
  21. T. K. Chi, N. V. Quang, N. T. Tuan, N. D. T. Kien, D. Q. Trung, P. T. Huy, Phuong Dinh Tam, D. H. Nguyen, “Deep Red Emitting MgAl2O4:Cr3+ Phosphor for Solid State Lighting”, Journal of Electronic Materials 48 (2019) 5891.
  22. Bui Thi Hoan, Pham Van Huan, Hoang Nhu Van, Duy Hung Nguyen, Phuong Dinh Tam, Khoi Thi Nguyen, Vuong-Hung Pham, “Luminescence of lemon derived carbon quantum dot and its potential application in luminescent probe for detection of Mo6+ ions”, Luminescence 33 (2018) 545.
  23. T.K. Chi, N.T. Tuan, N.T.K. Lien and D.H. Nguyen, “Red emission of SrAl2O4:Mn4+ phosphor for warm white light emitting diodes”, Journal of Electronic Material 47 (2018) 4571.
  24. Tat-Dat Tran, Duy-Hung Nguyen, Thanh-Huy Pham, Duy-Cuong Nguyen and Thanh-Tung Duong, “Achieving high luminescent performance K2SiF6:Mn4+ phosphor by co-precipitation process with controlling the reaction temperature”, Journal of Electronic Material 47 (2018) 4634.
  25. T.Tuan, D.Q.Trung, N.V.Quang, N.D.Hung, N.T.Khoi, P.T.Huy, Philippe F.Smet, Katrien W.Meert, Dirk Poelman, “Excitation energy dependence of the life time of orange emission from Mn-doped ZnS nanocrystals”, Journal of Luminescence 199 (2018) 39.
  26. L T Ha, N Tu, N V Quang, C X Thang, P H Vuong, D X Viet, N D Hung, N D T Kien, Thanh-Tung Duong, N T K Lien, “Effect of doping concentration and sintering temperature on structure and photoluminescence properties of blue/red emitting bi-phase Eu3+/Eu2+-doped Sr5(PO4)3Cl/Sr3(PO4)2 phosphors”, Materials Research Express 5 (2018) 076516.
  27. N. Nguyen, N. T. Khoi and D. H. Nguyen, “Thermal Evaporation Synthesis and Optical Properties of ZnS Microbelts on Si and Si/SiO2 Substrates”, Journal of Electronic Materials 46 (2017) 3440.
  28. Vuong-Hung Pham, Phuong Dinh Tam, Nguyen Huu Dung, Duy-Hung Nguyen, Pham Thanh Huy, “Luminescence of Nanoporous Si and ALD-Deposited ZnO on Nanoporous Si Substrate”, Journal of Electronic Materials 46 (2017) 4784.
  29. Nguyen Van Nghia, Nguyen Duc Dung, Pham Thanh Huy, Duy Hung Nguyen, “Lasing from ZnO nanocrystal in ZnO-ZnS microbelts”, Journal of Electronic Materials 46 (2017) 3295.
  30. Nguyen Thi Kim Lien, Nguyen Van Thang, Nguyen Duy Hung, Nguyen Duy Cuong, Nguyen Duc Trung Kien, Cao Xuan Thang, Pham Hung Vuong, Dao Xuan Viet, Nguyen Thi Khoi, Pham Thanh Huy, “Influence of Annealing Temperature and Gd and Eu Concentrations on Structure and Luminescence Properties of (Y,Gd)BO3:Eu3+ Phosphors Prepared by Sol–Gel Method”, Journal of Electronic Materials 46 (2017) 3427
  31. NguyenTu, Do Quang Trung, N.D.T.Kien, P.T.Huy, D.H.Nguyen, “Effect of substrate temperature on structural and optical properties of ZnO nanostructures grown by thermal evaporation method”, Physica E 85 (2017) 174.
  32. D. Jang, D. H. Nguyen, J. Park and D. Lee, “Effects of Nitrogen in the Ga(N)As Barrier of GaInNAsSb Quantum Wells”, Journal of the Korean Physical Society 68 (2016) 583.
  33. Q. Trung, P.T. Thang, N.D. Hung, P.T. Huy, “Structural evolution and optical properties of oxidized ZnS microrods”, Journal of Alloys and Compounds 676 (2016) 150.
  34. Q. Trung, N. Tu, N.D. Hung, P.T. Huy, “Probing the origin of green emission in 1D ZnS nanostructures”, Journal of Luminescence 169 (2016) 165.
  35. Tu Nguyen, N.T. Tuan, Van Dung Nguyen, N.D. Cuong, N.D.T. Kien, P.T. Huy, Van Hieu Nguyen, D.H. Nguyen, “Near-infrared emission from ZnO nanorods grown by thermal evaporation”, Journal of Luminescence 156 (2014) 199.
  36. T.H. Tam, N.V. Du, N.D.T. Kien, C.X. Thang, N.D. Cuong, P.T. Huy, N.D. Chien, D.H. Nguyen, “Co-precipitation synthesis and optical properties of green-emitting Ba2MgSi2O7:Eu2+ phosphor”, Journal of Luminescence 147 (2014) 358.
  37. Nguyen Thi Lan, Do Thi Chi, Ngo Xuan Dinh, Nguyen Duy Hung, Hoang Lan, Tran Quang Huy, Nguyen Van Quy, Thanh-Tung Duong, Vu Ngoc Phan, Anh-Tuan Le,” Photochemical decoration of silver nanoparticles on graphene oxide nanosheets and their optical characterization”, Journal of Alloys and Compounds 615 (2014) 843.
  38. M. ShinJ. ParkD. H. NguyenY. D. JangK. J. YeeD. LeeY. H. ChoiS. K. Jung andM. S. Noh, “A critical factor affecting on the performance of blue-violet InGaN multi-quantum well laser diodes: non-radiative centers”, Applied Physics Letters 97 (2010) 071910.
  39. H. NguyenJ. ParkY. D. JangD. LeeS. H. PyunW. G. Jeong and J. W. Jang, “An efficient in-plane energy level shift in InAs/InGaAsP/InP quantum dots by selective area growth”, Journal of Applied Physics 107 (2010) 043522.
  40. H. NguyenJ. ParkY. K. NohM. D. KimD. Lee and J. E. Oh, “Strong photoluminescence at 1.53 µm from GaSb/AlGaSb multiple quantum wells grown on Si substrate”, Applied Physics Letters 95 (2019) 061910.

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Không có

THÔNG TIN THÊM

 • Không có