TS. Lương Ngọc Anh
TS. Lương Ngọc AnhCán bộ PVGD
Email: ngocanh@itims.edu.vn; anh.luongngoc@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Vật liệu điện tử.
 • Vật liệu nano Từ và ứng dụng.
 • Khoa học vật liệu và siêu dẫn.
 • Đo lường và điều khiển tự động.

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

 • Vật liệu điện tử.
 • Vật liệu nano Từ và ứng dụng.
 • Khoa học vật liệu và siêu dẫn.
 • Đo lường và điều khiển tự động.

GIẢNG DẠY

 • Tính chất Quang Điện Từ vật liệu.
 • Kỹ thuật điện.
 • Kỹ thuật điện tử.

GIỚI THIỆU

TS. Lương Ngọc Anh hiện là cán bộ PVGD Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Đo lường và điều khiển, Trường ĐHBK HN năm 1999, nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Điều khiển tự động, Trường ĐHBK HN năm 2011. Năm 2015, Ông hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu, Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Trường ĐHBK HN. Các hướng nghiên cứu hiện nay của  TS. Lương Ngọc Anh bao gồm: Vật liệu điện tử; Vật liệu nano Từ và ứng dụng; Khoa học vật liệu và siêu dẫn; Đo lường và điều khiển tự động.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

 • Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất vật lý của vật liệu nhạy khí dạng ferit spinel có kích thước nano mét. B2018-BKA-58.
 • Nghiên cứu chế tạo và tính chất của các loại vật liệu nano hợp kim và ferit có kích thước nano mét. T2018-PC-069.
 • Chế tạo và nghiên cứu các tính chất điện tử của một số vật liệu phân cực spin dạng hợp kim nửa kim loại Heusler và oxit bán dẫn perovskite kép có kích thước nano met. 103.02-2019.321
 • Nghiên cứu chế tạo và cơ chế dẫn điện của vật liệu pherit trên cơ sở Y3Fe5O12 và NiFe2O4 ứng dụng kiểm soát lưu lượng khí H2. B2021-BKA-04.
 • Nghiên cứu chế tạo nam châm từ bột micro/ nano pherit loại M có tích năng lượng cao nhằm mục đích ứng dụng trong các thiết bị động cơ điện. B2022-BKA-17.
 • Chế tạo và nghiên cứu các tính chất từ của các hạt pherit có kích thước nanomet .
 • Nghiên cứu sự phân bố cation và ảnh hưởng của chúng lên tính chất từ của một số hệ hạt nano pherit và garnet sắt.
 • Nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ của các hệ pherit có kích thước nanomet pha tạp đất hiếm sử dụng các kĩ thuật đo từ và bức xạ synchrotron.

Một số bài báo điển hình:

Bài báo ISI:

 1. Luong Ngoc Anh, Phuc Duong Nguyen, To Thanh Loan, Siriwat Soontaranon, Dao Thi Thuy Nguyet, Ta Van Khoa, Anne de Visser, Close-to-ideal spin polarization in zinc-doped Fe–Mo double perovskites at the nanoscale, Ceramics International, (2022).
 2. Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, Nguyen Kim Thanh, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet, Nguyen Minh Hong, Structural and H2S Sensing Properties of Copper Ferrite Nanoparticles Prepared Through Hydrothermal Method, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, (2021).
 3. Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet, To Thanh Loan, Luong Ngoc Anh, Siriwat Soontaranon, Wantana Klysubun, Tran Thi Viet Nga, Effects of Sn4+ doping and oxygen vacancy on magnetic and electrical properties of yttrium iron garnet prepared by sol-gel method, Ceramics International, (2021).
 4. Thanh Vinh Nguyen, Ngoc Anh Luong, Van Toan Nguyen, Anh Tuan Pham, Anh Tuan Le, Thanh Loan To, Effect of the phase composition of iron oxide nanorods on SO2 gas sensing performance, Materials Research Bulletin, (2021).
 5. H Leng, A Ohmura, LN Anh, F Ishikawa, T Naka, YK Huang, A De Visser, Superconductivity under pressure in the Dirac semimetal PdTe2, Journal of Physics: Condensed Matter, (2019).
 6. Nguyen Phuc Duong, Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, Siriwat Soontaranon, Anne de Visser, Correlations between structural, magnetic and electronic transport properties of nano-sized (Sr, La)-(Fe, Mo) double perovskites, Journal of Alloys and Compounds, (2019).
 7. Le Duc Hien, Nguyen Phuc Duong, Luong Ngoc Anh, Dao Thi Thuy Nguyet, To Thanh Loan, Siriwat Soontaranon, Wantana Klysubun, Than Duc Hien, Tailoring magnetoresistance in nanosized Sr2FeMoO6 by varying the content of the parasitic SrMoO4 phase, Science of Advanced Materials, (2018).
 8. Nguyen Kim Thanh, To Thanh Loan, Nguyen Phuc Duong, Luong Ngoc Anh, Dao Thi Thuy Nguyet, Nguyen Huu Nam, Siriwat Soontaranon, Wantana Klysubun, Than Duc Hien, Cation distribution assisted tuning of magnetization in nanosized magnesium ferrite, physica status solidi (a), (2018).
 9. Nguyen Kim Thanh, To Thanh Loan, Luong Ngoc Anh, Nguyen Phuc Duong, Siriwat Soontaranon, Nirawat Thammajak, Than Duc Hien, Cation distribution in CuFe2O4nanoparticles: Effects of Ni doping on magnetic properties, Journal of Applied Physics, (2016).
 10. To Thanh Loan, Nguyen Phuc Duong, Nguyen Kim Thanh, Luong Ngoc Anh, Tran Thi Viet Nga, Than Duc Hien, Crystal Structure, Cation Distribution and Oxidation State of Spinel Ferrite Nanoparticles: A Synchrotron XRD and XANES Study, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, (2016).
 11. Dao Thi Thuy Nguyet, Nguyen Phuc Duong, Takuya Satoh, Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, Than Duc Hien, Crystallization and magnetic characterizations of DyIG and HoIG nanopowders fabricated using citrate sol-gel, Journal of Science: Advanced materials and devices, (2016).
 12. Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet and Than Duc Hien, Single Phase Formation, Cation Distribution, and Magnetic Characterization of Coprecipitated Nickel-Zinc Ferrites, Analytical Letters 48 (2015).
 13. Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, Nguyen Phuc Duong, Siriwat Soontaranon, Tran Thi Viet Nga and Than Duc Hien, Influence of Y and La substitution on particle size, structural and magnetic properties of anosized nickel ferrite prepared by using citrate precursor method, Journal of Alloys and Compounds,(2015).
 14. Luong Ngoc Anh, Nguyen Phuc Duong, To Thanh Loan, Dao Thi Thuy Nguyet and Than Duc Hien Synchrotron and magnetic study of chromium-substituted nickel ferrites prepared by using sol-gel route, IEEE Trans. Magn. 50, (2014).
 15. T. T. Nguyet, N. P. Duong, T. Satoh, L. N. Anh and T. D. Hien, Magnetization and coercivity of nanocrystalline gadolinium iron garnet, Journal of Magnetism and Magnetic Materials., 332, (2013).
 16. T. T. Nguyet, N. P. Duong, T. Satoh, L. N. Anh and T. D. Hien, Temperature-dependent magnetic properties of yttrium iron garnet nanoparticles prepared by citrate sol–gel, Journal of Alloysand Compounds., (2012).

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia:

 1. N. Anh N. T. Lan, N. P. Duong, T. D. Hien, Effect of Sintering Temperature on Properties of Li0.5Fe2.5O4 Ferrites Nanoparticles, Journal of Science and Technology, (2022).
 2. Tran thi Viet Nga and Luong Ngoc Anh, A study on synthesis and exchange- spring properties of the SrFe12O19/Fe3O4 nanocomposites with core–shell structure, Journal of Science and Technology, (2020).
 3. Trần Thị Mai Phượng, Đào Thị Thủy Nguyệt, Nguyễn Phúc Dương, Lương Ngọc Anh, Đặc trưng I-V và tính chất từ của các hạt nano Y3Fe5-xSnxO12 chế tạo bằng phương pháp sol-gel, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật và công nghệ Việt Nam B, (2019).
 4. Pham Thi Thanh Hoa, Nguyen Phuc Duong, To Thanh Loan, Luong Ngoc Anh, Nguyen Minh Hong, Gas sensing properties of CuFe2O4nanoparticles prepared by spray co‐precipitation method, Vietnam Journal of Chemistry, (2019).
 5. Le Duc Hien, Dao Thi Thuy Nguyet, Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, Nguyen Phuc Duong, Ta Van Khoa, Than Duc Hien, Magnetization and Magnetoresistance of Particulate Sr2FeMoO6 Samples Prepared via Sol-gel Route and Heat Treatment in H2/Ar Atmospheres, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, 32, 4 (2016).
 6. Luong Ngoc Anh, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet, Than Duc Hien, Magnetic properties of chromium substituted nickel ferrite nanoparticles prepared by citrate precursor method, Tạp Chí Khoa Học & Công Nghệ Các Trường Kỹ Thuật 102 (2014).
 7. Luong Ngoc Anh, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet, Do Hoang Tu, To Thanh Loan, Than Duc Hien, Structure And Magnetic Properties Of Nanosized Ni1-xZnxFe2O4 Ferrite Particles Prepared By Co-Precipitation Method, Tạp Chí Khoa Học & Công Nghệ Các Trường Kỹ Thuật 99 (2014).
 8. Nguyễn Kim Thanh, Nguyễn Phúc Dương, Đỗ Quốc Hùng, Lương Ngọc Anh, Đỗ Hoàng Tú, Tô Thanh Loan, Thân Đức Hiền, Sự hình thành pha và các đặc trưng từ của hệ hạt nano CuFe2O4chế tạo bằng phương pháp phun sương đồng kết tủa, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52 (3B), 38 (2014).
 9. Luong Ngoc Anh, Do Hoang Tu, To Thanh Loan, Than Duc Hien, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet, Structure and magnetic properties of nanosized Ni1-xZnxFe2O4ferrite particles prepared by co-precipitation method, Journal of Science & Technology 99, 0868-3980 (2014).
 10. Dao Thi Thuy Nguyet, Nguyen Phuc Duong, Luong Ngoc Anh, Than Duc Hien, Structure and Magnetic Properties of Rare-Earth Ferrite Garnet Nanoparticles Prepared by Using Sol-Gel Method, Tạp Chí Khoa Học & Công Nghệ Các Trường Kỹ Thuật 99 (2014).
 11. Đào Thị Thủy Nguyệt, Lê Thành Huy, Lương Ngọc Anh, Nguyễn Phúc Dương, Đánh giá tình trạng ô nhiễm kim loại nặng tại làng nghề tái chế chì Đông Mai, Văn Lâm, Hưng Yên bằng phương pháp quan trắc từ họcTạp Chí Khoa Học & Công Nghệ Các Trường Kỹ Thuật89 (2012).

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

 • Vật liệu pherit có kích thước nano mét: Công nghệ chế tạo và các hiện tượng từ.

THÔNG TIN THÊM

 • Không có