TS. Lê Thị Tâm
TS. Lê Thị TâmGIẢNG VIÊN
Email: tam.lethi@itims.edu.vn; tam.lethi@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Sinh học phân tử của đối tượng vi sinh vật
 • Nghiên cứu liên ngành sinh học – vật liệu: ảnh hưởng của các cấu trúc vật liệu lên vi sinh vật, định hướng phát triển vật liệu thân thiện môi trường, ứng dụng trong y sinh, vệ sinh môi trường

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

 • Sinh học phân tử của đối tượng vi sinh vật
 • Nghiên cứu liên ngành sinh học – vật liệu: ảnh hưởng của các cấu trúc vật liệu lên vi sinh vật, định hướng phát triển vật liệu thân thiện môi trường, ứng dụng trong y sinh, vệ sinh môi trường

GIẢNG DẠY

 • Tính chất Quang Điện Từ vật liệu.
 • Kỹ thuật điện.
 • Kỹ thuật điện tử.

GIỚI THIỆU

TS. Lê Thị Tâm hiện là giảng viên Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bà tốt nghiệp Đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội năm 2000, nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Vi sinh vật học, Đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội năm 2003. Năm 2006, bà hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Vi sinh vật học, ĐH Tổng hợp Ernst Moritz Arndt, Greifswald, CHLB Đức. Các hướng nghiên cứu hiện nay của  TS. Lê Thị Tâm bao gồm: Sinh học phân tử của đối tượng vi sinh vật; Nghiên cứu liên ngành sinh học – vật liệu: ảnh hưởng của các cấu trúc vật liệu lên vi sinh vật, định hướng phát triển vật liệu thân thiện môi trường, ứng dụng trong y sinh, vệ sinh môi trường.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

Chủ nhiệm đề tài cấp trường:

 • Nghiên cứu khảo sát tác động của các hạt nano bạc lên sinh trưởng của một số loại vi sinh vật – 2011.
 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano kháng khuẩn GO/Ag sử dụng chất khử thân thiện môi trường – 2021

Tham gia đề tài NAFOSTED:

 • Nghiên cứu chế tạo hạt bạc kích thước nano (Ag-NPs) có hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm cao ứng dụng trong y học dự phòng ở Việt Nam, 2010-2013, Chủ nhiệm ĐT.
 • Nghiên cứu phát triển một số vật liệu nano bạc tổ hợp và chế phẩm nano khử trùng định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường chứa các mầm bệnh truyền nhiễm, 2014-2017, Chủ nhiệm ĐT.
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano phức hợp thông minh Ag-PHMB-SPMNPs chứa nano bạc, polyhexanide, nano ferrite siêu thuận từ và ứng dụng thử nghiệm in vitro trong y sinh, 2019-2021, Chủ nhiệm ĐT.

Một số bài báo điển hình:

Bài báo ISI:

 1. Nguyen Le Nhat Trang, Van-Tuan Hoang, Ngo Xuan Dinh, Le Thi Tam, Van Phan Le, Dong Thi Linh, Doan Manh Cuong, Nguyen Tien Khi, Nguyen Ha Anh, Pham Tuyet Nhung, and Anh-Tuan Le, “Novel Eco-Friendly Synthesis of Biosilver Nanoparticles as a Colorimetric Probe for Highly Selective Detection of Fe (III) Ions in Aqueous SolutionJournal of Nanomaterials, Vol. 2021 |Article ID 5527519 | 17 pages, 2021
 2. Van-Tuan Hoang, Mai Mai, Le Thi Tam,Ngoc Phan Vu, Nguyen Tien Khi, Phuong Dinh Tam, Tran Quang Huy, Anh-Tuan Le, Ngo Xuan Dinh, and Vinh-Hoang Tran, “Functionalized-AgNPs for Long-Term Stability and Its Applicability in the Detection of Manganese Ions”, Advances in Polymer Technology, Volume 2020, Article ID 9437108, 9 pages, Q2
 3. Vu Thi Tranga, Le Thi Tamb, Nguyen Van Quyc, Vu Ngoc Phand Hoang Van Tuand, Tran Quang Huyd, Ngo Xuan Dinhd, Anh-Tuan Lede. Enhanced adsorption efficiency of inorganic chromium (VI) ions by using carbon-encapsulated hematite nanocubes. Journal of Science: Advanced Materials and Devices. Available online 10 June 2020
 4. Van-Tuan Hoang,1,2,3Mai Mai,1Le Thi Tam,1 Ngoc Phan Vu,2,3 Nguyen Tien Khi,2,3 Phuong Dinh Tam,4 Tran Quang Huy,2,5 Anh-Tuan Le,2,4 Ngo Xuan Dinh,6 and Vinh-Hoang Tran7. Functionalized-AgNPs for Long-Term Stability and Its Applicability in the Detection of Manganese Ions. Advances in Polymer Technology. Volume 2020, Article ID 9437108, 9 pages https://doi.org/10.1155/2020/9437108
 5. Vu Van Cata,c, Ngo Xuan Dinhb, Le Thi Tama,⁎⁎, Nguyen Van Quyc, Vu Ngoc Phand,e, Anh-Tuan Led. One-pot hydrothermal-synthesized rGO-Ag nanocomposite asasensing  platform for detection and quantification of methylene blue organic dye and tricyclazole pesticide. Materials today communication 21 (2019) 100639
 6. Pham Thi Lan Huong, Tran Van Son, Vu Ngoc Phan, Le Thi Tam, Anh-Tuan Le,Microstructure and chemo-physical characterizations of functional graphene oxide-iron oxide-silver ternary nanocomposite synthesized by one-pot hydrothermal method,Journal of Nanoscience and Nanotechnology Vol. 18 (2018) 5591-5599, doi: 10.1166/jnn.2018.15406. ISSN 1533-4880
 7. Vu Thi Trang, Ngo Xuan Dinh, Hoang Lan, Le Thi Tam, Tran Quang Huy, Pham Anh Tuan, Vu Ngoc Phan, Anh-Tuan Le,APTES functionalized iron oxide-silver magnetic hetero-nanocomposites for selective capture and rapid removal of Salmonella enteritidis bacteria from aqueous solution,Journal of Electronic Materials, 2018 (In press), https://doi.org/10.1007/s11664-018-6135-7, Volume 47, Issue 5, pp 2851–2860. ISSN 0361-5235
 8. Vu Thi Trang, Le Thi Tam, Nguyen Van Quy, Tran Quang Huy, Le Khanh Vinh, Le Minh Tung**, Anh-Tuan Le*, Vu Ngoc Phan. Preparation and characterization of aminosilane-functionalized magnetic antibody conjugates for bacterial recognition and capture. IEEE Transaction on Magnetics. Volume: 54, Issue: 6, June 2018. ISSN 0018-9464.

2017:

 1. Vu Thi Trang, Le Thi Tam, Nguyen Van Quy, Tran Quang Huy, Nguyen Thanh Thuy, Doan Quang Tri, Nguyen Duy Cuong, Pham Anh Tuan, Hoang Van Tuan, Anh Tuan Le and Vu Ngoc Phan. Functional iron oxide – silver hetero-nanocomposite: controlled synthesis and antibacterial activity. Journal of Electronics Materials (2017) DOI: 10.1007/s11664-017-5314-2
 2. Vu Thi Trang, Le Thi Tam*, Vu Ngoc Phan, Nguyen Van Quy, Tran Quang Huy, Anh-Tuan Le, Two-step hydrothermal synthesis of bifunctional hematite-silver heterodimer nanoparticles for potential antibacterial and anticancer applications, Journal of Electronic Materials Vol. 46 No.6 (2017) 3323-3332, DOI: 10.1007/s11664-016-5227-5

2016:

 1. Anh-Tuan Le, Chu Duy Giang, Le Thi Tam, Ta Quoc Tuan, Vu Ngoc Phan, Javier Alonso, Jagannath Devkota, Eneko Garaio, José Á ngel García, Rosa Martín-Rodríguez, M a Luisa Fdez-Gubieda, Hariharan Srikanth, and Manh-Huong Phan. Enhanced magnetic anisotropy and heating efficiency of multi-functional manganese ferrite/graphene oxide nanostructures. Nanotechnology, Volume 27 (2016) 155707 (10 pp) IF: 3.821
 2. Le Thanh Huy, Le Thi Tam, Vu Ngoc Phan, Tran Trung, Le Minh Tung*, Doan Thi Ngoc Thanh, Nguyen Quang Hoa, Le Khanh Vinh, Duc-The Ngo, Kristian Mølhave, Anh-Tuan Le*. Effect of synthesis parameters on the structure and magnetic properties of magnetic manganese ferrite/silver composite nanoparticles synthesized by wet chemistry method. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, doi:10. 1166/jnn. 2016. 12751 IF: 1.556
 3. Le Thi Tam*, Ngo Xuan Dinh, Nguyen Van Quy, Tran Quang Huy, Duc-The Ngo, Kristian Mølhave, Anh-Tuan Le*. Graphene oxide/silver nanohybrids as multi-functional material for highly efficient bacterial disinfection and detection of organic dye. Journal of Electronic Materials. Vol 45 (10): 5321-5333DOI: 10.1007/s11664-016-4734-8 IF 1.798
 4. Ngo Xuan Dinh, Tran Quang Huy, Le Van Vu, Le Thi Tam, Anh-Tuan Le*. Multiwalled carbon nanotubes/silver nanocomposite as effective SERS platform for detection of methylene blue dye in water. Journal of Science: Advanced Materials and Devices, Volume 1 (2016) 84-89. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsamd.2016.0 4.0 07
 5. Vu Van Thu, Phuong Trung Dung, Le Thi Tam, Phuong Dinh Tam*, Biosensor based on nanocomposite material for pathogenicvirus detection, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 115 (2014) 176– 181 (ISI)
 6. Le Thi Tam*, Vu Ngoc Phan, Hoang Lan, Nguyen Thanh Thuy, Tran Minh Hien, Tran Quang Huy, Nguyen Van Quy, Huynh Dang Chinh, Le Minh Tung, Pham Anh Tuan, Vu Dinh Lam, Anh-Tuan Le*, “Characterization and antimicrobial activity of silver nanoparticles prepared by a thermal decomposition technique”, Applied Physics A: Material Science and Processing, Vol. 113, pp. 613-621 (2013) (doi: 10.1007/s00339-013-7810-4). ISI
 7. A. Kudrinsky, A.Yu. Ivanov, E.V. Kulakovskaya, A.I. Klimov, P.M. Zherebin, D.V. Khodarev, Anh-Tuan Le, Le Thi Tam, G.V. Lisichkin, and Yu.A. Krutyakov, “The mode of action of silver and silver halides nanoparticles against Saccharomyces cerevisiae cells”, Journal of Nanoparticles, Volume 2013, article ID 568635, 7 pages.
 8. Anh-Tuan Le, Thi Tam Le, Van Quy Nguyen, Huy Hoang Tran, Duc Anh Dang, Quang Huy Tran, Dinh Lam Vu, “Powerful colloidal silver nanoparticles for the prevention of gastrointestinal bacterial infections”, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 3 (2012) 045007 (10 pp).
 9. Nguyen Thi Thuy, Phuong Dinh Tam*, Mai Anh Tuan, Anh-Tuan Le, Le Thi Tam, Vu Van Thu, Nguyen Van Hieu, Nguyen Duc Chien “Detection of pathogenic microoganisms using biosensor based on multi-walled carbon nanotubes dispersed in DNA solution”, Current Applied Physics, 12 (2012) 1553-1560. (ISSN: 1567-1739;
 10. Anh-Tuan Le, Le Thi Tam, Pham Thanh Huy, Phuong Dinh Tam, Nguyen Van Hieu, Tran Quang Huy. Novel silver nanoparticles: synthesis, properties and applications. 2011. International Journal of Nanotechnology, Vol 8, Nos. 3/4/5;
 11. Anh-Tuan Le, Le Thi Tam, P.T. Huy, Phuong Dinh Tam, Tran Quang Huy, Nguyen Van Hieu, A.A. Kudrinskiy, Yu A. Krutyakov. Synthesis of oleic acid-stabilized silver nanoparticles and analysis of their antibacterial activity. 2010. Materials Science and Engineering C, Elsevier Publisher, Volume 30, 910-916;
 12. Nguyen Van Duy, U. Mader, N.P. Tran, J.F. Cavin, T.Tam, D. Albrecht, M. Hecker, H. Antelmann. The proteome and transcriptome analysis of Bacillus subtilis in response to salicyclic acid. 2007. Proteomics 7 (5), 698-710.
 13. Le Thi Tam, C. Eymann, H. Antelmann, D. Albrecht and M. Hecker. Global gene expression profiling of Bacillus subtilis in response to ammonium and tryptophan starvation as revealed by transcriptome and proteome analysis. 2007. Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology 12, 121-130.
 14. Susanne Wolff, H. Antelmann, D. Albrecht, D. Becher, J. Bernhardt, S. Bron, K. Buttner, J.M. van Dijl, C. Eymann, A. Otto, T. Tam, M. Hecker. Towards the entire proteome of the model bacterium Bacillus subtilis by gel-based and gel-free approaches. 2007. Journal of Chromatography B 849 (1-2), 129-140.
 15. Le Thi Tam, H. Antelmann, C. Eymann, D. Albrecht, J. Bernhardt and M. Hecker. Proteome signatures for stress and starvation in Bacillus subtilis as revealed by a 2D gel image color coding approach. 2006. Proteomics 6 (16), 4565-85.
 16. Le Thi Tam, C. Eymann, D. Albrecht, R. Sietmann, F. Schauer, M. Hecker and H. Antelmann. Different gene expression in response to phenol and catechol reveal different metabolic activities for the degradation of aromatic compounds in Bacillus subtilis. 2006. Environmental Microbiology 8, 1408-27.
 17. Christine Eymann, A. Dreisbach, D. Albrecht, J. Bernhardt, D. Becher, S. Gentner, T. Tam, K. Buttner, G. Buurman, C. Scharf, S. Venz, U. Volker, and M. Hecker. A comprehensive proteome map of growing Bacillus subtilis cells. 2004. Proteomics 4, 2849-2876.
 18. Phan Thanh Phuong, Le Van P, Hoang Xuan N, Dinh Duy K, Bach Nhu Q, Dong Van Q, Le Thi T, Truong Van D. Cloning of DNA fragment specific for haemorrhagic septicaemia-causing Pasteurella multocida isolated from bone marrow of buffalo (Bubalus bubalis). 2001. Gene Bank No. AJ421513.
 19. Dong Van Q, Bach Nhu Q, Le Thi T, Dinh Duy K. Cloning of gene encoding hepatitis B virus core antigen (HbcAg). 2000. Gene Bank No.AJ298864.

Proceeding:

 1. Vũ Thị Trang, Trần Quang Huy, Nguyễn Duy Cường, Lê Thị Tâm, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Văn Quy, Vũ Ngọc Phan*. TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANO ÔXÍT SẮT Fe2O3. Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 – SPMS2015, pp. 156-159
 2. Ngô Xuân Đinh, Nguyễn Văn Quy, Vũ Ngọc Phan, Lê Thị Tâm, Lê Anh Tuấn*. NGHIÊN CỨU ĐiỀU KHIỂN KÍCH THƯỚC VÀ HÌNH DẠNG HẠT NANO BẠC SỬ DỤNG ÁNH SÁNG VÀ CÁC CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT. Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 – SPMS2015, pp. 502-505
 3. Lê Thành Huy, Lê Thị Tâm, Vũ Ngọc Phan, Trần Trung, Phạm Thị Lan Hương, Lê Anh Tuấn. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO TỔ HỢP MnFe2O4@C ỨNG DỤNG CHO XỬ LÝ ASEN TRONG NƯỚC. Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 – SPMS2015, pp. 534-537
 4. Thi Tam Le, Lan Hoang, Van Quy Nguyen, Quang Huy Tran, Minh Tung Le, Anh-Tuan Le, “Recent advances in colloidal silver nanoparticles for prevention of infectious diseases”, Oral presentation at The 7th Vietnam-Korea Joint Symposium on Advanced Materials, pages 29-30, Gyeongju, Korea, September 06-08, 2012
 5. Thi Tam Le, Lan Hoang, Van Quy Nguyen, Quang Huy Tran, Minh Tung Le, Anh-Tuan Le, “Silver-containing nanocomposites as new disinfectant for environmental treatments: Advances and Prospects”, Oral presentation at International Conference on Advanced Materials and Nanotechnologies (ICAMN), ITIMS-Hanoi, December 13-14, 2012
 6. Ta Thi Nhat Anh, Hoang Van Han, Le Thi Tam, Nguyen Duc Trung Kien, Phuong Dinh Tam, Investigation of DNA sequence immobilization on ZnO nanowires for biosensor application, Proceeding of international conference on advanced materials and nanotechnology, Hanoi, 2012, 215-219
 7. Le Thi Tam, Hoang Lan, Tran Quang Huy, Tran Huy Hoang, Nguyen Thanh Thuy, Nguyen Thi Minh Huyen, Huynh Dang Chinh, Le Anh Tuan, “Production and long-term antimicrobial activity of ultraviolet-chemically precipitated nanosilver”, Proceeding of The 6th Vietnam-Korea Joint Symposium on Advanced Materials and Their Processing, pages 137-144, Hanoi, Vietnam-November 14-15, 2011
 8. Le Thi Tam, Nguyen Thi Minh Huyen, Tran Quang Huy, Tran Huy Hoang, Nguyen Thanh Thuy, Dang Duc Anh, Huynh Dang Chinh, Le Anh Tuan, “Bacteria inactivation of oleate-capped silver nanoparticles against Escheria Coli and Bacillus Subtilis: Inhibition effect and ultrastructural analysis”, Proceeding of IWNA 2011 (The 3rd International Workshop on Nanotechnology and Application); pages 937-940, November 10-12, 2011, Vung Tau, Vietnam.

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Không có

THÔNG TIN THÊM

 • Không có