TS. Cao Xuân Thắng
TS. Cao Xuân ThắngCán bộ Giảng viên
Email: thang.caoxuan@itims.edu.vn; thang.caoxuan@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Nghiên cứu chế tạo các vật liệu nano từ có kích thước nanomet.
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano composite và ứng dụng.
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Y sinh

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

 • Nghiên cứu chế tạo các vật liệu nano từ có kích thước nanomet.
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano composite và ứng dụng.
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Y sinh

GIẢNG DẠY

 • Khoa học nano: Cơ sở và ứng dụng

GIỚI THIỆU

TS. Cao Xuân Thắng hiện là giảng viên của Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa Polymer, trường ĐH Bách khoa HN năm 2000, nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu, Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), trường ĐH Bách khoa HN năm 2004. Năm 2012, Ông hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Hoá học, ĐH Bách khoa HN. Các hướng nghiên cứu hiện nay của TS. Cao Xuân Thắng bao gồm: Nghiên cứu chế tạo các vật liệu nano từ có kích thước nanomet, Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano composite và ứng dụng, Nghiên cứu chế tạo vật liệu Y sinh.

.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

Chủ nhiệm đề tài KHCN các cấp:

 • Nghiên cứu, chế tạo màng mỏng Remote phosphor YAG:Ce ứng dụng trong LED, mã số T2014-69
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu kháng khuẩn trên cơ sở nano kim loại oxit kim loại, mã số T2020-Sahep-032
 • Nghiên cứu tổng hợp Sr3Y2Ge3O12 – Germanate phosphor phát xạ vùng 600 – 630 nm có hiệu suất cao ứng dụng trong chế tạo LED trắng ấm – Mã số: B2021-BKA-05
 • Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu có cấu trúc nano trên cở sở oxít đa chất kẽm germinate (Zn2GeO4) – Mã số: 103.03-2016.14
 • Nghiên cứu quá trình chiết tách vàng từ quặng vàng sunfua trong nước bằng thioure có hiệu suất thu hồi cao – Mã số: B2016-BKA-04

Tham gia đề tài KHCN các cấp:

 • Nghiên cứu mô phỏng các phương pháp  điều khiển tín hiệu quang trong các linh  kiện quang tử  kích thước bậc micro/nano  mét. – Mã số: B2022-BKA-14
 • Nghiên cứu chế tạo LED phát ánh sáng phù hợp với nhịp sinh học và phù hợp với phát triển của cây trồng – Mã số: NCUD.02-2019.47
 • Chế tạo tấm LED uốn cong sử dụng chấm lượng tử perovskite – Mã số: B2020_BKA_25_CTVL
 • Chế tạo và khảo sát tính chất quang của vật liệu có cấu trúc ống nano, rỗng và đặc trên cơ sở oxít zircon (ZrO2) – Mã số: 103.03-2017.35
 • Nghiên cứu chế tạo lớp màng phủ kính chống tia hồng ngoại (IR) trên cơ sở vật liệu màng vanadi ôxít (VO2) – Mã số: B2017-BKA-51
 • Tiểu dự án FIRST: Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm LED dùng trong chiếu sáng nhân tạo nông nghiệp công nghệ cao tại thị trường Việt Nam – Mã số: FIST/2b2/RANGDONG/
 • NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO TẤM PHẲNG REMOTE PHOSPHOR ỨNG DỤNG LÀM ĐÈN LED TRẮNG – Mã số: B2016-BKA-05
 • Nghiên cứu chế tạo màng, hạt và vật liệu tổ hợp trên cơ sở nano xốp Si (nPSi*) nhằm ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử và điều trị ung thư – Mã số: 103.99-2013.05

Một số bài báo điển hình:

Bài báo ISI:

 1. Nguyen Mai Cao Hoang Phuong Lan, Dao Xuan Viet, Nguyen Viet Tung, Ta Quoc Tuan, Tong Thi Hao Tam, Nguyen Duc Trung Kien, Cao Xuan Thang*. Analysis of the structure and luminescence properties of Zn2GeO4:Eu3+ according to Judd–Ofelt theory. 6/2022. DOI: 10.1002/bio.4299
 2. Nguyen Mai Cao Hoang Phuong Lan, Dao Xuan Viet, Nguyen Duc Trung Kien, Cao Xuan Thang*. Hydrothermal Synthesis of Zn2GeO4 and Mn2+ Doped Zn2GeO4 (ZGO) Nanoparticles with Controlled Luminescent Properties. Material Transaction, 1/2022. DOI: 10.2320/matertrans.MT-N2021002
 3. Nguyen Mai Cao Hoang Phuong Lan, Pham Van Huan, Nguyen Huu Thong, Duy-Hung Nguyen, Nguyen Duc Trung Kien, Chu Manh Nhuong, Cao Xuan Thang*, Vuong-Hung Pham. Characterization of structural and optical properties of Mn2+-doped Zn2GeO4 nanorods as an efficient green phosphor for solid-state lighting. 1/2022 DOI: 10.1002/bio.4191
 4. Nguyen Mai Cao Hoang Phuong Lan, Nguyen Viet Tung, Nguyen Duc Trung Kien, Cao Xuan Thang*. Effects of Mn-doping on the optical properties in Zn2GeO4 (ZGO) phosphor prepared by co-precipitation method. Journal of Applied spectroscopy, 2/2021. DOI: 10.1007/s10812-021-01278-1
 5. Nguyen Thi Quynh Nhu, Tran Trong An, Lai Trung Tung, Nguyen Thanh Phuong, Cao Xuan Thang*. Synthesis and Properties of Ce3+ Doped Multi-functional  TiO2 -SiO2  Nanocomposite films. Oriental Journal of Chemistry. DOI: 10.13005/ojc/370307
 6. Pham Van Huan, Bui Thi Hue, Bui Thi Hoan, Nguyen Thi Ha Hanh, Hoang Nhu Van, Cao Xuan Thang, Hoai Anh Ho, Phuong Dinh Tam, Vuong-Hung Pham*. Correlation of luminescence and Judd-Ofelt intensity parameters in red ZrO2: Eu3+, Al3+ phosphor: The influences of Al3+ ions. DOI: 0.1016/j.mseb.2020.114794
 7. Nguyen Mai Cao Hoang Phuong Lan, Cao Xuan Thang*, Vuong-Hung Pham, Pham The Kien, Vu Thi Ngoc Minh, Tong Thi Hao Tam. Effects of Cr-doping on the morphology and optical properties in Zn2GeO4 (ZGO) nanorods prepared by hydrothermal method. DOI: 10.1016/j.ijleo.2019.163310
 8. Vuong-Hung Pham*, Duong Hong Quan, Nguyen The Manh, Vu Thi Ngoc Minh, Cao Xuan Thang, Phuong Dinh Tam, Duong Van Thiet and Hoang Nhu Van. SYNTHESIS OF NANO-URCHIN Mo-DOPED VO2 PARTICLES BY THE HYDROTHERMAL METHOD. Journal of Applied Spectroscopy. DOI: 10.1007/s10812-020-00957-9
 9. Pham Hung Vuong, Vu Thi Ngoc Minh, Cao Xuan Thang*, Hoang Nhu Van. Near-Band-Edge Emission of Mechanically Milled and Thermally Annealed ZnO:Ge Particles. Journal of Applied spectroscopy 10/2019
 10. Vuong-Hung Pham*, Duong Hong Quan, Nguyen The Manh, Vu Thi Ngoc Minh, Cao Xuan Thang Microstructure and luminescence of VO2 (B) nanoparticle synthesis by hydrothermal method. Green Process Synth. DOI: 10.1515/gps-2019-0049
 11. L. T. Ha, N. Tu, N. V. Quang, C. X. Thang, P. H. Vuong, P.T. Huy*, N. D. T. Kien. Effect of doping concentration and sintering temperature on structure and photoluminescence properties of blue/red emitting bi-phase Eu3+/Eu2+-doped Sr5(PO4)3Cl/Sr3(PO4)2 phosphors. DOI: 10.1088/2053-1591/aacf3b
 12. N.T.K. LIEN, N.V. THANG, N.D. HUNG, N.D. CUONG, N.D.T. KIEN, C.X. THANG, P.H. VUONG, D.X. VIET, N.T. KHOI and P.T. HUY. Influence of annealing temperature and Gd and Eu concentrations on structure and luminescence properties of (Y,Gd)BO 3:Eu 3+ phosphors prepared by sol-gel method. DOI: 10.1007/s11664-017-5322-2
 13. Phuong Dinh Tam*, Cao Xuan Thang. Label-free electrochemical immunosensor based on cerium oxide nanowires for Vibrio cholerae O1 detection. Materials Science and Engineering. DOI: 10.1016/j.msec.2015.09.027
 14. Comparative  characterization  of  microstructure  and  luminescence of  europium  doped  hydroxyapatite  nanoparticles  via  coprecipitation and  hydrothermal  method
 15. Cao Xuan Thang, Pham Hung Vuong. Luminescence variations in europium doped silicon-substituted hydroxyapatite nanobiophosphor  via three different methods. Materials Science and Engineering B, DOI: 10.1016/j.mseb.2015.02.014
 16. Cao Xuan Thang, Pham Hung Vuong*. Luminescence from micro-/nano-scale anodic aluminum oxide containing electrochemical etching derived nanoporous silicon. Materials Letters. DOI: 10.1016/j.matlet.2015.01.162
 17. Cao Xuan Thang, Pham Hung Vuong, Nguyen Ngoc Trung. Luminescence of Europium doped Silicon-substituted Hydroxyapatite Nanobiophosphor via Coprecipitation Method. Optik, DOI: 10.1016/j.ijleo.2015.09.136

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia:

 1. Nguyễn Thị Hồng Phượng, Cao Xuân Thắng, Nguyễn Văn Xá. Tổng hợp nano TiO2 theo phương pháp sol-gel ứng dụng phủ trên bề mặt gốm sứ. Tạp chí Hóa học – 0866-7144, 7/2011
 2. Cao Xuân Thắng*, Nguyễn Thị Thu Huyền, Bùi Thế Văn, Nguyễn Quang Tài. Nghiên cứu, tối ưu hóa quá trình hòa tách quặng vàng từ quặng vàng sunfua bằng thioure, Tạp chí Hóa học – 0866-7144, 4/2017.
 3. Cao Xuân Thắng*, Nguyễn Thị Thu Huyền, Bùi Thế Văn, Nguyễn Quang Tài. Nghiên cứu, tối ưu hóa quá trình hấp phụ vàng từ dung dịch muối phức vàng thioure. Tạp chí Hóa học – 0866-7144, 4/2017.
 4. Hoang Nhu Van, Pham Hung Vuong, Cao Xuan Thang. Red light emission of Mn doped beta-tricalcium phosphate b-Ca3(PO4)2. Tạp chí Hóa học – 0866-7144, 3/2018
 5. Cao Xuân Thắng*, Nguyễn Thị Thắm, Phạm Thành Huy. Nghiên cứu ảnh hưởng chất ôxy đến quá trình hòa tách quặng vàng sunfua tại Việt Nam bằng thiourê. Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, ISBN 1859-1043. 6/2018
 6. Hoang Nhu Van, Pham Hung Vuong, Cao Xuan Thang, Nguyen Van Huan. The role of Cu 2+ Concentration in Luminescence Quenching of Eu3+/Cu2+ Co-doped ZrO2 Nanoparticles. VNU Journal of Science: Mathematics – Physics – 2588-1124, 3/2019
 7. Nguyen Mai Cao Hoang Phuong Lan, Cao Xuan Thang*. GREEN LIGHT EMISSION OF Mn, Cr CO-DOPED Zn2GeO4 BASED ON SYNTHESIS BY HYDROTHERMAL METHOD. Tạp chí Hóa học – 0866-7144, 5/2019.
 8. Pham Hung Vuong, Nguyen Van Huan, Cao Xuan Thang. Nghiên cứu chế tạo vật liệu VO2 cấu trúc micro/nano bằng phương pháp thuỷ nhiệt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – 0868-3980, 9/2019.

Bài báo trong kỷ yếu hội nghị quốc gia/quốc tế:

 1. Nguyen Thi Quynh Nhu, Hoang Thu Huong, Pham Thanh Huy, Cao Xuan Thang*. SUPER-HYDROPHILIC CERIUM-DOPED SILICA-TITANIA NANOCOMPOSITE FILMS BY A SOL-GEL METHOD FOR APPLICATION TO THE SURFACE OF QUARTZ-BASED ENGINEERED STONE. SPMS 2019 – 978-604-98-7506-9, 11/2019. Procceding SPMS 2019 – 978-604-98-7506-9, 11/2019
 2. Nguyễn Mai Cao Hoàng Phương Lan, Cao Xuân Thắng*, Phạm Hùng Vượng, Nguyễn Việt Tùng. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT QUANG CỦA BỘT HUỲNH QUANG Zn2GeO4 VÀ Zn2GeO4:Mn2+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA. Procceding SPMS 2019 – 978-604-98-7506-9, 11/2019
 3. Cao Xuân Thắng, Phạm Hùng Vượng, Phạm Văn Huấn, Hoàng Như Vân. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ Li+, Ca2+, Al3+ ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA HẠT NANO ZrO2. Procceding SPMS 2019 – 978-604-98-7506-9, 11/2019
 4. Nguyen Mai Cao Hoang Phuong Lan, Cao Xuan Thang*, Nguyen Viet Tung. Compararison structural and optical properties of Zn2GeO4 phosphors produced by hydrothermal and co-precipitation method. Procceding ICAMN 2019, ICAMN 10/2019 – 987-604-950-978-0, 10/2019
 5. Cao Xuân Thắng*, Phạm Hùng Vượng, Tống Thi Hảo Tâm, Hoàng Như Vân. Tính chất quang của vật liệu nghiền cơ ZnO:Ge kết hợp với xử lý nhiệt. Procceding SPMS 2017 – 978-604-98-7506-9, 10/2017

THÔNG TIN THÊM

 • Không có