Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức xét chọn và tài trợ các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên đợt đầu tiên thực hiện năm 2009.

 1. Mục tiêu tài trợ nghiên cứu cơ bản:
  • Tạo điều kiện và xây dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, có tính liên tục và kế thừa nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong các tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam.
  • Phát triển năng lực nghiên cứu của cá nhân, tập thể nghiên cứu cơ bản ở các trường đại học, viện nghiên cứu; hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh có năng lực nghiên cứu cơ bản ở trình độ quốc tế; góp phần đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao.
  • Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng nhanh số lượng kết quả nghiên cứu cơ bản được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.
  • Thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu cơ bản nói riêng và nghiên cứu khoa học nói chung.
 2. Phạm vi tài trợ:
  Nghiên cứu cơ bản thuộc các ngành khoa học tự nhiên: toán học, khoa học vật lý và thiên văn, hoá học, tin học, cơ học, các khoa học sự sống, các khoa học về trái đất và các khoa học liên ngành do tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học tự đề xuất.
 3. Đối tượng áp dụng:
  Các nhà khoa học thuộc các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học và công nghệ trong cả nước đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.
 4. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài:
  1. Đơn đăng kí đề tài NCCB (Mẫu M1)
  2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu (Mẫu M2)
  3. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu cùng với các tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu (Mẫu M3)

  Hồ sơ phải được điền đầy đủ thông tin và gửi đến Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia dưới hai dạng: bản in trên giấy (03 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh) và hồ sơ điện tử (được lưu trong các thiết bị lưu trữ dữ liệu như CD, đĩa mềm, USB hoặc đăng ký trực tuyến (online submission) thông qua hệ thống thông tin điện tử của Quỹ tại www.nafosted.gov.vn/oms).

 5. Thời hạn nhận hồ sơ:
  Quỹ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên để xét duyệt trong đợt này từ ngày công bố cho đến trước 16h30 ngày 01/03/2009.
  Các hồ sơ gửi đến Quỹ sau thời hạn này sẽ được xét chọn vào đợt sau theo thông báo của Quỹ.
 6. Địa chỉ nhận Hồ sơ:
  Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
  38 Ngô quyền, Hà Nội
  Điện thoại liên hệ: (04) 39367750 (chị Nguyễn Thúy Hà)
 7. Các văn bản quy định về tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên:
  1. Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 24/12/2008 của Hội đồng quản lý Quỹ;
  2. Danh mục hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ năm 2009 ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQLQ ngày 24/12/2008 của Hội đồng quản lý Quỹ;
  3. Quyết định số 14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.
  4. Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và công nghệ về Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
  5. Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và công nghệ về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

  Để có thông tin hướng dẫn chi tiết xin xem các văn bản sau đây:

NAFOSTED – http://www.nafosted.gov.vn/nccb/