Ngày 09/11/2009, Viện ITIMS chính thức thành lập 02 phòng thí nghiệm, gồm:

– Phòng thí nghiệm Nano từ và siêu dẫn nhiệt độ cao
– Phòng thí nghiệm Công nghệ Vi hệ thống và cảm biến

Dưới đây là quyết định: