GS. TS. Nguyễn Phúc Dương
GS. TS. Nguyễn Phúc DươngGIÁM ĐỐC VIỆN
Trưởng Phòng thí nghiệm Nano từ và siêu dẫn nhiệt độ cao
Giảng viên cao cấp

Email: duong.nguyenphuc@hust.edu.vn; duong@itims.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Vật liệu hạt từ nano và ứng dụng
 • Vật liệu từ liên kim loại
 • Từ học môi trường

GIẢNG DẠY

 • Cấu trúc điện tử và liên kết trong phân tử và vật rắn
 • Vật lý chất rắn nâng cao
 • Tính chất quang, điện, từ của vật liệu
 • Các tính chất điện tử của vật liệu
 • Từ học và siêu dẫn nhiệt độ cao

GIỚI THIỆU

GS. TS. Nguyễn Phúc Dương hiện là Giám đốc Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa tại Trường đại học khoa học tự nhiên Hà Nội năm 1993, nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu tại Viện ITIMS, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 1995. Năm 2002, Ông hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Vật lý tại Trường ĐHTH Amsterdam. Các hướng nghiên cứu hiện nay của GS. TS. Nguyễn Phúc Dương bao gồm: Vật liệu hạt từ nano và ứng dụng; Vật liệu từ liên kim loại; Từ học môi trường.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một số đề tài NCKH điển hình:

Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ:

 • Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng chất lỏng từ (2006-2007).
 • Nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ ứng dụng cải thiện chất lượng âm thanh loa điện động (2008-2009)

Chủ nhiệm đề tài NAFOSTED:

 • Chế tạo và nghiên cứu các tính chất từ của các hạt pherit có kích thước nanomet (2009-2012).
 • Nghiên cứu sự phân bố cation và ảnh hưởng của chúng lên tính chất từ của một số hệ hạt nano pherit và garnet sắt (2013-2015).
 • Nghiên cứu các tính chất từ và từ điện trở của các cấu trúc nano trên cơ sở vật liệu oxit có tính nửa kim loại và nhiệt độ chuyển pha từ cao (2016-2018).
 • Nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ của các hệ pherit có kích thước nanomet pha tạp đất hiếm sử dụng các kĩ thuật đo từ và bức xạ synchrotron (2015-2017). Vai trò: Thành viên chủ chốt
 • Chế tạo và nghiên cứu các tính chất điện tử của một số vật liệu phân cực spin dạng hợp kim nửa kim loại Heusler và oxit bán dẫn perovskite kép có kích thước nanô mét (2020 – 2023).

Một số bài báo điển hình:

Bài báo ISI:

 1. Dao Thi Thuy Nguyet, Nguyen Phuc Duong, Le Thanh Hung, Than Duc Hien, Takuya Satoh, Crystallization and magnetic behavior of nanosized nickel ferrite prepared by citrate precursor method, Journal of Alloys and Compounds., 509 (2011) 6621-6625.
 2. T. T. Nguyet, N. P. Duong, T. Satoh, L. N. Anh and T. D. Hien, Temperature-dependent magnetic properties of yttrium iron garnet nanoparticles prepared by citrate sol–gel, Journal of Alloysand Compounds., 541 (2012), 18–22.
 3. T. T. Nguyet, N. P. Duong, T. Satoh, L. N. Anh and T. D. Hien, Magnetization and coercivity of nanocrystalline gadolinium iron garnet, Journal of Magnetism and Magnetic Materials., 332(2013) 180–185.
 4. Luong Ngoc Anh, Nguyen Phuc Duong, To Thanh Loan, Dao Thi Thuy Nguyet, and Than Duc Hien, Synchrotron and Magnetic Study of Chromium-Substituted Nickel Ferrites Prepared by Using Sol-Gel Route, IEEE Transactions on Magnetics., 50, 6 (2014)
 5. Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet and Than Duc Hien, Single Phase Formation, Cation Distribution, and Magnetic Characterization of Coprecipitated Nickel-Zinc Ferrites, Analytical Letters 48 (2015) 1965 -1978.
 6. Dao Thi Thuy Nguyet, Nguyen Phuc Duong, Takuya Satoh, Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, Than Duc Hien, Crystallization and magnetic characterizations of DyIG and HoIG nanopowders fabricated using citrate sol-gel, Journal of Science: Advanced materials and devices.,1, 2 (2016) 193-199.
 7. Nguyen Kim Thanh, To Thanh Loan, Nguyen Phuc Duong, Luong Ngoc Anh, Dao Thi Thuy Nguyet, Nguyen Huu Nam, Siriwat Soontaranon, Wantana Klysubun, and Than Duc Hien, Cation distribution assisted tuning of magnetization in nanosized magnesium ferrite, Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science., 215 (2018) 1700397.
 8. Le Duc Hien, Nguyen Phuc Duong, Luong Ngoc Anh, Dao Thi Thuy Nguyet, To Thanh Loan, Siriwat Soontaranon, Wantana Klysubun, and Than Duc Hien, Tailoring magnetoresistance in nanosized Sr2FeMoO6 samples by varying content of parasitic SrMoO4 phase, Science of Advanced Materials., 10 (2018) 1-10.
 9. Vu Thi Hoai Huong, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet, Siriwat Soontaranon, To Thanh Loan, Local structural change, and magnetic dilution effect in (Ca2+, V5+) co-substituted yttrium iron garnet prepared by sol-gel route, Journal of Alloys and Compounds.,775 (2019) 1259-1269.
 10. Vu Thi Hoai Huong, Dao Thi Thuy Nguyet, Nguyen Phuc Duong, To Thanh Loan, Siriwat Soontaranon, Le Duc Anh, Magnetic interactions and spinwave stiffness constant of In-substituted yttrium iron garnets, Journal of Science: Advanced Materials and Devices, In press (2020)
 11. Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet, To Thanh Loan, Luong Ngoc Anh, Siriwat Soontaranon, Wantana Klysubun, Tran Thi Viet Nga, Effects of Sn4+ doping and oxygen vacancy on magnetic and electrical properties of yttrium iron garnet prepared by sol-gel method, Ceramics International 47 (2020) (6442-6452).
 12. Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, Nguyen Kim Thanh, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet, Nguyen Minh Hong, Structural and H2S Sensing Properties of Copper Ferrite Nanoparticles Prepared Through Hydrothermal Method, 21 (2021), 2641–2646.
 13. Le Duc Hien, Luong Ngoc Anh, Phuc Duong Nguyen, To Thanh Loan, Siriwat Soontaranon, Dao Thi Thuy Nguyet, Ta Van Khoa, Anne de Visser, Close-to-ideal spin polarization in zinc-doped Fe–Mo double perovskites at the nanoscale, Ceramics International 1 (2021), 353-362.

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia:

 1. Đào Thị Thủy Nguyệt, Nguyễn Phúc Dương, Thân Đức Hiền, Nghiên cứu chế tạo hạt ferit garnet R3Fe5O12 (R = Y, Gd, Dy) kích thước nanomet, Tạp chí phát triển KH&CN. 15 T1 (2012) 27-31
 2. Đào Thị Thủy Nguyệt, Lê Thành Huy, Lương Ngọc Anh, Nguyễn Phúc Dương, Đánh giá tình trạng ô nhiễm kim loại nặng tại làng nghề tái chế chì Đông Mai, Văn Lâm, Hưng Yên bằng phương pháp quan trắc từ họcTạp Chí Khoa Học & Công Nghệ Các Trường Kỹ Thuật89 (2012) 78-82.
 3. Dao Thi Thuy Nguyet, Nguyen Phuc Duong, Luong Ngoc Anh, Than Duc Hien, Structure and Magnetic Properties of Rare-Earth Ferrite Garnet Nanoparticles Prepared by Using Sol-Gel Method, Tạp Chí Khoa Học & Công Nghệ Các Trường Kỹ Thuật 99 (2014) 045-050
 4. Luong Ngoc Anh, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet, Do Hoang Tu, To Thanh Loan, Than Duc Hien, Structure And Magnetic Properties Of Nanosized Ni1-xZnxFe2O4 Ferrite Particles Prepared By Co-Precipitation Method, Tạp Chí Khoa Học & Công Nghệ Các Trường Kỹ Thuật 99 (2014) 054-058
 5. Luong Ngoc Anh, Nguyen Phuc Duong, Dao Thi Thuy Nguyet, Than Duc Hien, Magnetic properties of chromium substituted nickel ferrite nanoparticles prepared by citrate precursor method, Tạp Chí Khoa Học & Công Nghệ Các Trường Kỹ Thuật 102 (2014) 122-126
 6. Le Duc Hien, Dao Thi Thuy Nguyet, Luong Ngoc Anh, To Thanh Loan, Nguyen Phuc Duong, Ta Van Khoa, Than Duc Hien, Magnetization and Magnetoresistance of Particulate Sr2FeMoO6 Samples Prepared via Sol-gel Route and Heat Treatment in H2/Ar Atmospheres, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, 32, 4 (2016) 45.
 7. Vu Thi Hoai Huong, Dao Thi Thuy Nguyet, Nguyen Phuc Duong, Effect of Substituted Concentration on Structure and Magnetic Properties of Y3Fe5-xInxO12, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, 34, 4 (2018) 28-34.
 8. Le Duc Hien, Dao Thi Thuy Nguyet, Nguyen Phuc Duong, Effects of substituting La and Zn in disordered Sr2FeMoO6, Journal of Science and Technology 135 (2019) 043-047.
 9. Trần Thị Mai Phượng, Đào Thị Thủy Nguyệt, Nguyễn Phúc Dương, Lương Ngọc Anh, Đặc trưng I-V và tính chất từ của các hạt nano Y3Fe5-xSnxO12 chế tạo bằng phương pháp sol-gel, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật và công nghệ Việt Nam B, 61, 11 (2019), 48-51.

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

 • Vật liệu pherit có kích thước nanomet – Công nghệ chế tạo và các hiện tượng từ – Chủ biên