Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) diễn ra vào ngày 8-10/11/2009 tại Đà Nẵng. Hội nghị lần này quy tụ nhiều cơ sở nghiên cứu khoa học từ khắp nơi trên cả nước với số lượng bài báo tham dự hội nghị, các cán bộ khoa học trẻ, các nhà khoa học Việt kiều  nhiều nhất so với các lần hội nghị trước đây.

Đội ngũ nghiên cứu khoa học của ITIMS gồm các nhóm MEMS, Vật liệu từ và siêu dẫn, Gas Sensor,  Vật liệu từ – nano, Spintronics, Biosensor cũng tích cực tham gia hội nghị lần này và đóng góp hơn 20 bài báo khoa học chất lượng, góp phần vào thành công của hội nghị.

Nhóm Gas Sensor: 7 bài

  1. EFFECT OF GROWTH TEMPERATURE ON THE ZINC OXIDE NANOWIRES PREPARED BY THERMAL EVAPORATION METHOD: A STUDY IN  GAS AND VISIBLE LIGHT SENSING PROPERTIES

Do Cong Minh1, Le Duc Toan1, Ha Thi Hai Yen2, Dang Thi Thanh Le1, Nguyen Duc Khoang1, Mai Anh Tuan1, Nguyen Van Quy1, Nguyen Van Hieu1,*

1International Training Institute for Materials Science (ITIMS), Hanoi University of Technology (HUT)

2College of Pedagogy, Hue University

  1. ON-CHIP FABRICATION AND CHARACTERIZATIONS OF TIN OXIDE NANOWIRES SENSOR VIA THERMAL EVAPORATION PROCESS

Le Viet Thong1,3, Le Thi Ngoc Loan3, Dang Thi Thanh Le1, Nguyen Duc Chien2,

Nguyen Duc Hoa1, Mai Anh Tuan1, Nguyen Van Quy1, Nguyen Van Hieu1,*

1International Training Institute for Materials Science (ITIMS), Hanoi University of Technology (HUT)

2Institute of Engineering Physics (IEP), Hanoi University of Technology (HUT)

3Experimental and Practical Center, Quy Nhon University, Vietnam

  1. LARGE-SCALE SYNTHESIS OF P-TYPE SEMICONDUCTING CUPRIC OXIDE NANOWIRES BY HEATING COPPER WIRE IN AIR AND  THEIR GAS SENSING CHARACTERISTICS

Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Mai Anh Tuan, Nguyen Van Hieu

International Training Institute for Materials Science (ITIMS), Hanoi University of Technology

  1. LARGE SCALE SYNTHESIS OF WO3 NANOWIRES USED SWCNTS AS TEMPLATE FOR HIGH PERFORMANCE NH3 GAS SENSORS

Nguyen Duc Hoa , Le Viet Thong, Nguyen Van Quy, Mai Anh Tuan, Nguyen Van Hieu

International Training Institute for Materials Science (ITIMS), Hanoi University of Technology

  1. HIGHLY SENSITIVE ETHANOL GAS SENSOR BASED ON TIN OXIDE CO-DOPED WITH MULTIWALLED CARBON NANOTUBES AND LANTHANUM OXIDE

Nguyen Van Hieu

International Training Institute for Materials Science (ITIMS), Hanoi University of Technology (HUT)

  1. NANOPOROUS ZINC OXIDE THIN FILM SYNTHESIZED BY SPUTTER DEPOSITION FOR HYDROGEN SENSOR APPLICATIONS

Nguyen Van Toan1, Nguyen Duc Hoa1,*, Nguyen Van Quy1, Nguyen Van Hieu1, Mai Anh Tuan1, Dojin Kim2

1International Training Institute for Materials Science (ITIMS), Hanoi University of Technology,

No. 1 Dai Co Viet, Hanoi, Vietnam.

Email: ndhoa@itims.edu.vn

2Department of Materials Science and Engineering, Chungnam National University, Republic of Korea

  1. WAFER-LEVEL FABRICATION OF PLANAR-TYPE MICRO GAS SENSOR BASED ON NANOSTRUCTURED TIN OXIDE THIN FILM

Tran Quang Dat1, Nguyen Van Hieu1,*, Nguyen Van Toan1, Luong Ngoc Anh1, Mai Anh Tuan1, Nguyen Van Quy1, Nguyen Duc Chien2

 1International Training Institute for Materials Science (ITIMS), HUT

2Institute of Engineering Physics (IEP), Hanoi University of Technology (HUT)

Nhóm Spintronics: 1 bài

 

CIS CHARACTERISTICS OF Co/Al2O3/Co/Al2O3/Co DOUBLE MTJ STRUCTURES

Nguyen Anh Tuan1*, Vu Thi Hoai Huong1, Nguyen Thi Tuyet Nga2, Nguyen Anh Tue2

1 International Training Institute for Materials Science (ITIMS), Hanoi University of Technology (HUT)

Institute of Engineering Physics (IEP), Hanoi University of Technology (HUT)

No.1, Dai Co Viet Road, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Nhóm MEMS: 6 bài

 

 

Nhóm Vật liệu Từ nano: 3 bài

 

 

Nhóm Biosensor: 3 bài