Skip to content
Danh sách đề tài nghiên cứu - công trình KH In Email
Viết bởi Admin   
Thứ sáu, 18 Tháng 11 2016 14:55

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

A. Danh sách các đề tài

i) Các đề tài đã hoàn thành

STT

Tên đề tài, dự án

Cơ quan tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

1

Vật liệucomposite màng mỏng của ống nano carbon và cấu trúc nano TiO2(SiO2) nhằm ứngdụng cho quan trắc môi trường khí.

VLIR-HUT

2006-2008

2

Nângcao độ nhạy khí của vật liệu TiO2 và SnO2 bằng phương pháp đồng pha tạp ôngnano các bon và các nguyên tố kim loại.

Bộ Giáo Dụcvà Đào Tạo

2007-2008

3

Nghiên cứuchế tạo hàng loạt cảm biến khí hơi cồn và khí LPG bằng cồng nghệvi điện tử.

Bộ Giáo Dụcvà Đào Tạo

2008-2010

4

Nghiên cứu chếtạo một số cảm biến khí và sinh học trên cơ sở vật liệu có cấu trúc nanô kếthợp công nghệ vi cơ điện tử.

Bộ Khoa họcvà Công nghệ

2009-2011

5

Nghiên cứu chếtạo một số loại linh kiện điện tử và cảm biến trên cơ sở dây nano ôxít kim loạibán dẫn.

Nafosted

2009-2011

6

Tổng hợp dâynano SnO2 và ZnO bằng phương pháp lắng đọng hóa học pha hơi nhằm ứng dụng chocảm biến khí.

Nippon Sheet GlassFoundation

2010-2011

7

Phát triển cảmbiến khí CO và NO2 trên cơ sở dây nano ôxit kim loại bán dẫn phục vụ quan trắcô nhiễm môi trường khí.

Bộ Khoa họcvà Công nghệ

2011-2012

ii) Các đề tài đang thực hiện

STT

Tên đề tài, dự án

Cơ quan tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu chế tạo cảm biến và thiết bịkèm theo phục vụ quan trắc nguy cơ ô nhiễm khí H2S

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

2014-2015

2

Phát triển các cấu trúc lai nano giữadây nano ôxit kim loại với ống nano carbon hoặc graphene nhằm ứng dụng cho cảmbiến khí

Nafosted

2011-2014

3

Nghiên cứu hiệuứng tự đốt nóng và biến tính bề mặt dây nano ôxit kim loại bán dẫn nhằm ứng dụngcho cảm biến khí.

Nafosted

2011-2014

4

Nghiên cứu hiệuứng thay đổi khối lượng của vật liệu nano chức năng sử dụng vi cân tinh thểthạch anh nhằm ứng dụng cho thiết bị cảm biến môi trường

Nafosted

2010-2013

5

Nghiên cứu tổnghợp và khảo sát tính chất Graphene diện tích lớn bằng phương pháp lắng đọnghơi hóa học (CVD), ứng dụng trong cảm biến

Nafosted

2011-2014

6

Nghiên cứuphương pháp đơn giản chế tạo số lượng lớn dây nano/cột nano WO3 nhằm ứng dụngcho cảm biến phát hiện khí độc

Nafosted

2011-2014

B. Các công trình khoahọc đã công bố

i) Danh sách các bài báo đăng trên tạp chí ISI

[1].  Nguyen Van Hieu*, "Formation of source and drain ofa-Si:H TFT by ion implantation through metal technique", Physica B:Condensed Matter, 392 (2007) 38-42. (ISSN: 0921-4526; ***ISI impact: 0.82***).

[2].  Nguyen Van Hieu*, Nguyen Duc Chien, "Low-temperaturegrowth and ethanol-sensing characteristics of quasi-one-dimensional ZnOnanostructures", Physica B: Condensed Matter, 403 (2008) 50-56. (ISSN:0921-4526; ***ISI impact:0.82***; Cited 17 times

[3].  Nguyen Van Hieu*, Luong Thi Bich Thuy, Nguyen Duc Chien,"Highly sensitive thin film NH3 gas sensor operating at room temperaturebased on SnO2/MWCNTs composite", Sensors and Actuators B, 129(2008)888-895. (ISSN: 0925-4005; ***ISI impact: 3.12***; Cited 53 times),

[4].  Phuong Dinh Tam*, Nguyen Van Hieu*, Nguyen Duc, Chien, MaiAnh Tuan,"DNA Sensor Development Based on Multi wall Carbon nanotubes forLabel- free Influenza Virus (Type A) Detection", Journal of ImmunologicalMethods 350 (2009) 636-641. (ISSN: 0022-1759; *** ISI impact:2.12***; Cited 27times)

[5].  Phuong Dinh Tam, Mai Anh Tuan, Nguyen Van Hieu*, Nguyen DucChien,"Impact Parameters on Hybridization Process in Detecting InfluenzaVirus (Type A) Using Conductimetric Based DNA Sensor", Physica E:Low-dimensional Systems and Nanostructures, 41 (2009) 1567-1571. (ISSN:1386-9477; ***ISI impact: 1.23***; Cited 6 times),

[6].  Nguyen Van Hieu*, Nguyen Quoc Dung, Tran Trung, Nguyen DucChien,"Thin film polypyrrole/SWCNTs nanocomposites-based NH3 sensoroperated at room temperature", Sensors and Actuators B, 140 (2009)500-507. (ISSN: 0925-4005; ***ISI impact: 3.12***; Cited 20 times)

[7].  Le Viet Thong, Le Thi Ngoc Loan, Nguyen Van Hieu*,"Comparative study of gas sensor performance of SnO2 nanowires and theirhierarchical nanostructures" Sensors and Actuators B 112 (2010) 112-119.(ISSN: 0925-4005; ***ISI impact: 3.89****; Cited 19 times)

[8].  Phuong Dinh Tam*, Mai Anh Tuan, Le Anh Tuan, Nguyen VanHieu* "Facile preparation of a DNA sensor for rapid herpes virusdetection", Materials Science and Engineering C, 30 (2010) 1145-1150.(ISSN: 0928-4931; ***ISI impact: 1.35***; Cited 7 times)

[9].  Nguyen Van Hieu*, Nguyen Anh Phuc Duc, Tran Trung, MaiAnhTuan,Nguyen Duc Chien, "Gas-sensing properties of tin oxide doped withmetal oxides and carbon nanotubes: A competitive sensor for ethanol and liquidpetroleum gas", Sensors and Actuators B, 144 (2010) 450-456. (ISSN:0925-4005; ***ISI impact: 3.89****; Cited 12 times)

[10]. Nguyen Van Hieu*, "Highly reproducible synthesis ofvery large-scale tin oxide nanowires used for screen-printed gas sensor",Sensors and Actuators B, 144 (2010) 425-431. (ISSN: 0925-4005; ***ISI impact:3.89****; Cited 14 times)

[11]. Nguyen Van Hieu, Hae-Ryong Kim, Byeong-Kwon Ju, Jong-HeunLee*,"Enhanced performance of SnO2 nanowires ethanol sensor byfunctionalizing with La2O3, Sensors and Actuators B, 133(2008) 228-234. (ISSN:0925-4005; ***ISI impact: 3.12***; cited 56 times)

[12]. Chu Van Tuan, Mai Anh Tuan, Nguyen Van Hieu*, Tran Trung*,"Electrochemical synthesis of polyaniline nanowires on Pt interdigitatedmicroelectrode for room temperature NH3 gas sensor application", CurrentApplied Physics, 12 (2012) 1011-1016. (ISSN: 1567-1739; ***ISI impact:1.90***),

[13]. Tran Thanh Thuy, Do Thanh Viet, Nguyen Van Hieu, Vu DinhLam, Young Pak Lee, and N.T. Tung* "Triple negative permeability band inplasmon-hybridized cut-wire-pair metamaterials", Optics Communications,283 (2010) 4303-4306. (ISSN: 0030-4018; ***ISI impact: 2.68***),

[14]. Nguyen Van Hieu* and Cora Salm, "Effect of currentcrowding on electromigration lifetime investigated by simulation andexperiment", Computational Materials Science, 49 (2010) s235-s238. (ISSN:0927-0256; ***ISI impact: 1.75***; Cited 2 times)

[15]. Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Quy, Mai Anh Tuan, Nguyen VanHieu*,"Facile synthesis of p-type semiconducting cupric oxide nanowiresand their gas sensing properties", Physica E: Low-dimensional Systems andNanostructures 42 (2009) 146-149. (ISSN: 1386-9477; ***ISI impact: 1.23***;Cited 13 times)

[16]. Anh-Tuan Le*, Phuong Dinh Tam, P.T Huy, Tran Quang Huy,Nguyen Van Hieu, A. A Kudrinskiyd, Yu A Krutyakovd, "Synthesis of oleicacid-stabilized silver nanoparticles and analysis of their antibacterialactivity", Materials Science and Engineering C, 30 (2010) 910-916. (ISSN:0928-4931; ***ISI impact: 2.68***; Cited 18 times)

[17]. Nguyen Van Hieu*, Nguyen Quoc Dung, Tran Trung, Nguyen DucChien,"Thin film polypyrrole/SWCNTs nanocomposites-based NH3 sensoroperated at room temperature", Sensors and Actuators B, 140 (2009)500-507. (ISSN: 0925-4005; ***ISI impact: 3.12***; cited 20 times),

[18]. Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu*, Pham Thanh Huy, NguyenDuc Chien, M. Thamilselvan, Junsin Yi, "Mixed SnO2/TiO2 included withcarbon nanotubes for gas-sensing application", Physica E: Low-dimensionalSystems and Nanostructures, 41 (2008) 258-263. (ISSN: 1386-9477; ***ISI impact:1.23***; Cited 22 times)

[19]. Nguyen Van Hieu*, Nguyen Van Duy, Pham Thanh Huy, NguyenDuc Chien,"Inclusion of SWCNTs in Nb/Pt co-doped TiO2 thin-film sensor forethanol vapor detection", Physica E: Low-dimensional Systems andNanostructures, 40 (2008) 2950-2958. (ISSN: 1386-9477; ***ISI impact: 1.23***;Cited 9 times),

[20]. Do Dang Trung, Le Duc Toan, Hoang Si Hong, Tran Dai Lam,Tran Trung, Nguyen Van Hieu*, "Selective detection of carbon dioxide usingLaOCl-functionalized SnO2 nanowires for air-quality monitoring", Talanta,66 (2012) 152-159. (ISSN: 0039-9140; ***ISI impact: 3.79***)

[21]. Nguyen Van Hieu*, Le Thi Ngoc Loan, Nguyen Duc Khoang,Nguyen Tuan Minh, Do Thanh Viet, Tran Trung, Nguyen Duc Chien,"A facilethermal evaporation route for large-area synthesis of tin oxide nanowires:characterizations and their use for liquid petroleum gas sensor", CurrentApplied Physics, 10 (2010) 636-641. (ISSN: 1567-1739; *** ISI impact: 1.90***;Cited 15 times)

[22]. Phuong Dinh Tam*, Nguyen Van Hieu, "Conducting polymerfilm-based immunosensors using carbon nanotube/antibodies dopedpolypyrrole", Applied Surface Science (2011) 257 (2011) 9817-9824.(ISSN:0169-4332; ***ISI impact: 2 10***)

[23]. Dzung Tuan Nguyen, Lam Dai Tran, Huy Le Nguyen, Binh HaiNguyen, Nguyen Van Hieu, "Modified Interdigitated Arrays by NovelPoly(1,8-Diaminonaphthalene)/Carbon Nanotubes Composite for Selective Detectionof Mercury(II)", Talanta 85 (2011) 2445-2450. (ISSN: 0039-9140; ***ISIimpact: 3.79***)

[24]. Nguyen Van Hieu, Hae-Ryong Kim and Jong-Heun Lee*,"The enhanced gas sensing characteristics of La2O3-doped SnO2 by theaddition of multi wall carbon nanotubes", Sensor Letters 9 (2011) 283-287.(ISSN:1546-198X; ***ISI impact: 0.81***; Cited 2 times)

[25]. Nguyen Van Quy, Vu Anh Minh, Nguyen Van Luan, Vu NgocHung*, and Nguyen Van Hieu*, "Gas sensing properties at room temperatureof a quartz crystal microbalance coated with ZnO nanorods", Sensors andActuators B, 153 (2011) 188-193. (ISSN: 0925-4005; ***ISI impact: 3.89****;Cited 7 times),

[26]. Nguyen Van Hieu*, Vu Van Quang, Nguyen Duc Hoa, Dojin Kim,"Preparing large-scale WO3 nanowire-like structure for high sensitivityNH3 gas sensor through a simple route", Current Applied Physics, 11 (2011)657-661.(ISSN: 1567-1739; *** ISI impact: 1.90***; Cited 10 times)

[27]. Anh-Tuan Le*, Pham Thanh Huy, Le Thi Tam, Phuong DinhTam,Tran Quang Huy, Nguyen Van Hieu, "Novel silver nanoparticles:synthesis, propertiesand applications", Int. J. Nanotechnology, 8 (2011) 278-290.(ISSN:1475-7435; ***ISI impact:1.10***),

[28]. Pham Van Tong, Nguyen Duc Hoa*, Vu Van Quang, Nguyen VanDuy, Nguyen Van Hieu*, "Diameter Controlled Synthesis of Tungsten OxideNanorod Bundles for Highly Sensitive NO2 Gas Sensors", Sensors andActuators B, 185(2013) 372-380.(ISSN:0925-4005; ***ISI impact: 3.89****)

[29]. Nguyen Duc Khoang, Hoang Si Hong*, Do Dang Trung, NguyenVan Duy, Nguyen Duc Hoa, Dao Duc Thinh, Nguyen Van Hieu*, "On-chip growthof wafer-scale planar-type ZnO nanorods sensors for effective detection of COgas", Sensors and Actuators B, 181 (2013) 529-536. (ISSN:0925-4005; ***ISIimpact: 3.89****)

[30]. Chu Van Tuan, Tran Quang Huy, Nguyen Van Hieu, Mai AnhTuan*, Tran Trung*, "Polyaniline nanowires-based electrochemicalimmunosensor for label free detection of Japanese encephalitis virus",Analytical Letters, 46(2013) 1229-1240.(ISSN: 0003-2719; ***ISI impact:1.0**

[31]. Hoang Van Han, Nguyen Duc Hoa*, Pham Van Tong, Hugo Nguyen,Nguyen Van Hieu*, "Single-crystal zinc oxide nanorods with nanovoids ashighly sensitive NO2 nanosensors", Materials Letters, 94 (2013) 41-43.(ISSN: 0167-577X; ISI Impact: 2.27),

[32]. Nguyen Duc Hoa*, Vu Van Quang, Nguyen Van Hieu* and DojinKim, "General and scalable route to synthesize nanowire-structuredsemiconducting metal oxides for gas-sensor applications", Journal ofAlloys and Compounds, 549 (2013) 260-268. (ISSN:0925-8388; ***ISI impact: 228***)

[33]. D.T. Quang*, N.V. Hop, N.D. Luyen, H.P. Thu, D.Y. Oanh,N.K. Hien, Nguyen Van Hieu, M.H. Lee, and J.S. Kim, "A new fluorescentchemosensor for Hg2+ in aqueous solution", Luminescence: The Journal ofBiological and Chemical Luminescence 28 (2013) 222-225. (ISSN: 1522-7243;***ISI impact: 1.73***)

[34]. Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu*,"Crystalline mesoporous tungsten oxide nanoplate monoliths synthesized bydirected soft template method for highly sensitive NO2 gas sensorapplications", Materials Research Bulletin, 48 (2013) 440-448. (ISSN:0025-5408; ***ISI impact: 2.10***)

[35]. Phuong Dinh Tam*, Hoang Si Hong, Nguyen Van Hieu,"Novel portable electrical detection system for DNA sensorapplication", Journal of Experimental Nanoscience, (2013), In press.(ISSN:1745-8080; ***ISI impact: 0.95),

[36]. Nguyen Van Hieu*, Phung Thi Hong Van, Le Tien Nhan, NguyenVan Duy, Nguyen Duc Hoa, "Giant enhancement of H2S gas response bydecorating n-type SnO2 nanowires with p-type NiO nanoparticles" , AppliedPhysics Letters, 101 (2012) 253106 (3 pages). (ISSN:0003-6951; ***ISI impact:3.82***)

[37]. Nguyen Duc Khoang, Do Dang Trung, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*,"Design of SnO2/ZnO hierarchical nanostructures for enhanced ethanolgas-sensing performance", Sensors and Actuators B, 174 (2012) 594-601.(ISSN:0925-4005; ***ISI impact: 3.89****)

[38]. M. Tonezzer* and Nguyen Van Hieu*, "Size-dependentresponse of single-nanowire gas sensors" Sensors and Actuators B, 163(2012) 146-152. (ISSN:0925-4005; ***ISI impact:3.89***; Cited 2 times)

[39]. Nguyen Duc Cuong, Tran Thai Hoa, Dinh Quang Khieu, Tran DaiLam, Nguen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, "Synthesis, characterization, andcomparative gas-sensing properties of Fe2O3 prepared from Fe3O4 andFe3O4-chitosan", Journal of Alloys and Compounds, 523 (2012) 120-126.(ISSN:0925-8388; ***ISI impact:2.28***)

[40]. Nguyen Duc Cuong, Tran Thai Hoa, Dinh Quang Khieu, NguyenDuc Hoa*, Nguyen Van Hieu*, "Gas sensor based on nanoporous hematitenanoparticles: Effect of synthesis pathways on morphology and gas sensingproperties", Current Applied Physics,12 (2012) 1355-1360. (ISSN:1567-1739;*** ISI impact: 1.90***)

[41]. Nguyen Thi Thuy, Phuong Dinh Tam*, Mai Anh Tuan, Anh-TuanLe, Le Thi Tam, Vu Van Thu, Nguyen Van Hieu, Nguyen Duc Chien "Detectionof pathogenic microoganisms using biosensor based on multi-walled carbonnanotubes dispersed in DNA solution", Current Applied Physics, 12 (2012)1553-1560. (ISSN: 1567-1739; *** ISI impact: 1.90***)

[42]. Do Dang Trung, Nguyen Van Toan, Pham Van Tong, Nguyen VanDuy, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Hieu*, "Synthesis of single-crystal SnO2nanowires for NOx gas sensors application", Ceramics International, 38(2012) 6557-6563. (ISSN:0272-8842; ***ISI impact: 1.68***)

[43]. Nguyen Van Hieu*, Hoang Van Vuong, Nguyen Van Duy, NguyenDuc Hoa*, "A morphology control of tungsten oxide nanowires by thermalevaporation method for sub-ppm NO2 gas sensor application", Sensors andActuators B, 171-172 (2012) 760-768. (ISSN:0925-4005; ***ISI impact:3.89****)

[44]. Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Hieu*,"Effective hydrogen gas nanosensor based on bead-like nanowires ofplatinum-decorated tin oxide", Sensors and Actuators B, 173 (2012)211-217. (ISSN:0925-4005; ***ISI impact: 3.89****)

[45]. Hieu V Nguyen*, C. Salm, R. Wenzelb, A. J. Mouthaan, F. G.Kuper,"Simulation and experimental characterization of reservoir and vialayout effects on the electromigration lifetime", MicroelectronicsReliability, 42 (2002) 1421-1425. (ISSN: 0026-2714; ***ISI impact:1.29***;Cited 4 times).

[46]. Hieu V. Nguyen*, C. Salm, B. Krabbenborg, J. Bisschop,A.J.Mouthaan, F.G. Kuper, "Fast thermal cycling enhanced electromigrationin power metallization", IEEE Transactions on Devices and MaterialsReliability, 4 (2004) 246-255. (ISSN: 1530-4388; *** ISI impact: 1.27***; Cited2 times).

[47]. Nguyen Van Hieu*, Nguyen Duc Khoang, Do Dang Trung, Le DucToan, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, "Comparative study on CO2 and COsensing performance of LaOCl-coated ZnO nanowires", J. HazardousMaterials, 244-245 (2013) 209-216. (ISSN: 0304-3894; ***ISI impact factor:4.17***)

[48]. Nguyen Thanh Tung, Do Thanh Viet, Bui Son Tung, Nguyen VanHieu, Peter Lievens, and Vu Dinh Lam*, "Broadband negative permeability byhybridized cut-wire pair metamaterials", Applied Physics Express, 5 (2012)112001-3. (ISSN:1882-0768; ISI impact: 3.01)

[49]. Nguyen Van Hieu*, Dang Thi Thanh Le, Le Thi Ngoc Loan,Nguyen Duc Khoang, Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, Phuong Dinh Tam, Anh-TuanLe, Tran Trung, "A comparative study on the NH3 gas-sensing properties ofZnO, SnO2, and WO3 nanowires", Int. J. Nanotechnology, 8 (2011) 174-187.(ISSN:1475-7435; ***ISI impact:1.10***; Cited 2 times)

[50]. Lam Dai Tran, Binh Hai Nguyen, Nguyen Van Hieu, Hoang VinhTran, "Electrochemical detection of short HIV sequences on chitosan/Fe3O4nano particle based screen printed electrodes", Materials Science andEngineering C,31 (2011) 477-485. (ISSN: 0928-4931; ***ISI impact: 2.68***;Cited 10 times)

[51]. Le Viet Thong, Nguyen Duc Hoa, Dang Thi Thanh Le, Do ThanhViet, Phuong Dinh Tam, Anh Tuan-Le, and Nguyen Van Hieu*, "On-chipfabrication of SnO2-nanowire gas sensor: The effect of growth time on sensorperformance", Sensors and Actuators B, 146 (2010) 361-367. (ISSN:0925-4005; ***ISI impact: 3.89****; Cited 21 times)

[52]. Hieu V. Nguyen*, C. Salm, J. Vroemen, J. Voets, B.Krabbenborg, J.Bisschop, A.J. Mouthaan, F.G. Kuper, "Fast temperaturecycling and electromigration induced thin film cracking in multilevelinterconnection: experiments and modeling", Microelectronics Reliability,42 (2002) 1415-1420. (ISSN: 0026-2714; ***ISI impact:1.29***; Cited 13 times)

BÀI BÁO ISI TỪ NĂM 2008 – 04/2014

BÀI BÁO ISI TỪ NĂM 2008 – 04/2014

ii) Danh sách các bàibáo đăng trên tạp chí trong nước và kỉ yếu hội nghị

[1]. Ha Minh Tan, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Duc Hoa, NguyenVan Hieu, Nguyen Van Duy, Highly sensitive and fast response NO2 sensor at lowtemperature by using of SnO2 nanowires junctions bridging structure, ICAMN,2012, 978-604-911-247-8

[2]. Ngo Si Trong, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, NguyenVan Hieu, Vu Van Quang, Graphene synthesis by chemical vapor deposition for NO2gas sensing application, ICAMN,      2012,978-604-911-247-8

[3]. Dang Thi Thanh Le, Nguyen Duc Khoang, Pham Thanh Huy,Nguyen Van Duy, Nguyen Van Hieu, Investigation of onchip grown ZnO nanowiresfor NH3 sensing application, ICAMN, 2012,978-604-911-247-8

[4]. Nguyen Hoang Thanh, Phung Thi Hong Van, Nguyen VanDuy, Nguyen Duc Hoa, Hoang Si Hong, Nguyen Van Hieu, On-chip fabrication ofhigh selective NO2 sensor based on tungsten trioxide nanowires, ICAMN, 2012,978-604-911-247-8

 
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 11:36 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?