Skip to content
Danh sách đề tài nghiên cứu In Email
Viết bởi Long VIC   
Thứ năm, 16 Tháng 2 2017 13:59

Các bài báo nghiên cứu khoa học đã được xuất bản:

 1. T.T.V. Nga, N.P. Duong, T.D. Hien, Synthesis of ultrafine SrLaxFe12−xO19 particles with high coercivity and magnetization by sol–gel method, Journal of Alloys and Compounds, Volume 475, Issues 1-2, 5 May 2009, Pages 55-59
 2. N.P. Duong, L.T. Hung, T.D. Hien, N.P. Thuy and E. Brück, Magnetic and magnetotransport properties of half-metallic semi Heusler Co1-xCuxMnSb compounds, Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Volume 311, Issue 2, April 2007, Pages 605-608.
 3. T.V. Khoa, N.D. Ha, S.M. Hong, H.M. Jin, G.W. Kim, T.D. Hien, L.T. Tai, N.P. Duong, C.G. Kim, C.O. Kim, Composition dependence of crystallization temperature and magnetic property of NdFeB thin films, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 304, Issue 1, September 2006,  e246-e248.
 4. T.V. Khoa, D.S. Sun, N.D. Ha, S.M. Hong, H.M. Jin, Y.B. Kim, G.W. Kim, N.P. Duong, L.T. Tai, K.E. Lee et al., Effect of cooling rate and concentration of Ga on the microstructure and magnetic property of NdFeCoGaB ribbons, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 304, Issue 1, September 2006, Pages e249-e251.
 5. Nguyen Anh Tuan, Trieu Tien Dung, Phan Le Minh; Electrical characteristics and Coulomb blockade in Co/Al2O3/NiFe MTJs; J. Magn. Magn. Mater., Vol. 304, 2006, pp. e321-e324.

 6. N.P. Thuy, N.A. Tuan, N.N. Phuoc, N.T. Nam, T.D. Hien, N.H. Hai. The exchange bias in MnPd/Co1-xFex bilayers; J. Magn. Magn. Mater., Vol. 304, 2006, pp. 41-45.

 7. Nguyen Thanh Nam, Nguyen Phu Thuy, Nguyen Anh Tuan, Nguyen Nguyen Phuoc, Takao Suzuki; Giant exchange bias in MnPd/Co bilayers; J. Magn. Magn. Mater., Vol. 315, 2007, pp. 82-88.

 8. Nguyen Huu Dzung, Nguyen Phu Thuy, Nguyen Anh Tuan, Nguyen Thang Long, Nguyen Nguyen Phuoc. Out-of-plane exchange bias and magnetic anisotropy in [MnPd/Co]10 multilayers, J. Magn. Magn. Mater., Vol. 320, 2008, pp. 3334-3340.

 9. Nguyen Anh Tuan, Trieu Tien Dung, Nguyen Thang Long; nanostructured magnetic thin films for spintronics; Advances in Natural Sciences (Adv. Nat. Sci.), Vol. 10, No. 1, 2009, pp.95-102.

 10. NT Mua , C R Serrao , Shipra, A Sundaresan, T D Hien , and N K Man '' High critical current density in Ag-doped Bi-2212 thin films ", Journal Supercond. Sci.Technol,Vol.2, No.10,  (2008), pp 1-5.

 11. N. T. Mua, A.Sudaresan, T. D. Hien, and N. K. Man ''Preparation and Characterization of Bi-2212 thin film using Pulsed Laser Deposition '', Journal of Materials Science and Engineering, Vol 2, No 4, (2008) pp 7-11.

 12. N.K.Man, T.D.Hien, N.T.Mua, N.D.Thanh, C.D.Hien " Effect of particle size on some Properties of high -Tc Bi- Based Compounds". Journal of the Korean Physical Society, Vol.52, No 5, (2008), pp 1625-1628.

 13. N. T. Mua, A. Sundaresan, C. N. R. Rao, T. D. Hien, and N. K. Man “ Influence of prepared conditions on properties of Bi-2212 thin films”, Proceedings of International Symposium on Nano- Materials Technology  and applications- NANOMATA 2009, Hanoi 15-17/10/2009.

 14. N. K. Man, T. D. Hien, N. T. Mua, N.Q. Huy,  “Study o intergranular characterization in polycrystal high-Tc superconductor by ac susceptibility measurements”, Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009), Đà Nẵng 08-10/11/2009. Dự kiến đăng trong tạp chí Advances in Natural Siences.

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 11:37 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?