Khóa ITIMS-2009: Thời khóa biểu tuần: 04/01/2010 - 08/01/2010 Print
Written by Admin   
Thursday, 31 December 2009 16:46

Khóa ITIMS-2009: Thời khóa biểu tuần: 04/01/2010 - 08/01/2010

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2009

1.  Tuần: 04/01/2009 - 08/01/2010

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Thứ 7

 Sáng


Cấu trúc điện tử
và liên kết trong phân tử
và vật rắn

Khoa học vật liệu
nâng cao

Kỹ thuật đặc trưng
vật liệu

 

 

 Chiều

 


Vật lý thống kê
ứng dụngVật lý thống kê
ứng dụng

 

 


2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 404, Tầng 4, viện ITIMS.
                     Môn Kỹ thuật đặc trưng vật liệu học tại phòng 511, nhà T, ĐHBKHN
                     Môn Khoa học vật liệu nâng cao học tại phòng 551, nhà T, ĐHBKHN
4. Môn học:   
    1. Cấu trúc điện tử và liên kết trong phân tử và vật rắn. TS. Nguyễn Phúc Dương   
    2. Kỹ thuật đặc trưng vật liệu. GS. Đỗ Minh Nghiệp
    3. Khoa học vật liệu nâng cao. PGS. Nguyễn Văn Chi
    4. Vật lý thống kê ứng dụng. PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải

Ghi chú: -