Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 08/06/2009 - 12/06/2009 Print
Written by Admin   
Monday, 08 June 2009 09:02

Khóa ITIMS-2008: Thời khóa biểu tuần: 08/06/2009 - 12/06/2009

THỜI KHÓA BIỂU ITIMS - 2008

1.  Tuần: 08/06/2009 - 12/06/2009

 

 Thứ 2

 Thứ 3

 Thứ 4

 Thứ 5

 Thứ 6

 Sáng
Siêu dẫn

 Cấu trúc điện tử
của vật liệu

Siêu dẫn 

Cảm biến
bán dẫn

 Chiều


 

Các phương pháp
Vi phân tích Vật liệu 


Quang Điện tử
Bán dẫn
 

Các phương pháp
Vi phân tích Vật liệu


Quang Điện tử
Bán dẫn
 

2.  Thời gian: Buổi sáng bắt đầu 8:00; Buổi chiều bắt đầu từ 14 :00         
3.  Địa điểm:  Phòng 403, nhà ITIMS.
4. Môn học:   
  1. Cảm biến bán dẫn. GS. TS. Nguyễn Đức Chiến
  2. Cấu trúc điện tử của Vật liệu. TS. Nguyễn Phúc Dương
  3. Siêu dẫn. GS. TSKH. Thân Đức Hiền
  4. Quang điện tử bán dẫn. PGS. TS. Phạm Thành Huy
  5. Các phương pháp Vi phân tích Vật liệu. TS. Nguyễn Anh Tuấn

Ghi chú: Các học viên chuẩn bị thi môn Tin học vật lý.